Zakład zagraniczny również podlega regułom dokumentacji podatkowej

Piotr Szulczewski

Działalność zakładu zagranicznego w Polsce dla organów podatkowych traktowana jest na podobnych zasadach jak działalność podmiotu krajowego. Reguła ta znajduje zastosowanie również w odniesieniu do badania cen transferowych oraz przygotowania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z odpowiedzią na interpelację nr 26892 z dnia 25 października 2018 r., reguły dotyczące szacowania dochodów stosuje się odpowiednio przy określaniu dochodu podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2 updop (nierezydenta podatkowego), prowadzącego działalność przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, w zakresie dochodów podlegających przypisaniu do tego zagranicznego zakładu. W efekcie podatnicy nie mający siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym za pośrednictwem zagranicznego zakładu. W ich przypadku istnieje konieczność prawidłowego przypisania dochodów do takiego zakładu. W konsekwencji, zastosowanie do takiego zakładu mają również regulacje w zakresie cen transferowych, w tym w zakresie dokumentacji podatkowej i jej obowiązkowych elementów.

Ze względu na to, że dokumentacja i reguły cen transferowych zależne są od przypisania podmiotowi określonego dochodu, istotne jest ustalenie, jaka jest wartość takich dochodów w przypadku takiego zakładu. Naj wskazano w informacji Ministerstwa Finansów, na potrzeby odpowiedniego przypisania dochodu do zagranicznego zakładu przyjmuje się pewnego rodzaju fikcję prawną, polegającą na traktowaniu tego zakładu jak podmiotu odrębnego od podatnika (jednostki macierzystej). Podejście takie jest podejściem utrwalonym na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego i znajduje odzwierciedlenie w wielu umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zakład zagraniczny w Polsce to podmiot powiązany dla podmiotu macierzystego za granicą

Na gruncie polskich przepisów podatkowych – w tym w zakresie cen transferowych – zakład zagraniczny traktuje się jak podmiot powiązany ze swoją jednostką macierzystą i stosuje się do niego odpowiednio obowiązki wynikające z tych regulacji, takie jak obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 updop, czy obowiązek złożenia uproszczonego sprawozdania, o którym mowa w art. 27 ust. 5 updop, a także możliwość szacowania wysokości dochodu podlegających przypisaniu do tego zagranicznego zakładu zgodnie z przepisami art. 11 ust. 1-3a updop.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, zgodnie z art. 9a ust. 5a PIT, przepisy dotyczące tworzenia dokumentacji cen transferowych stosuje się odpowiednio do podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 updop (tj. zagranicznych, nie będących polskimi rezydentami podatkowymi) , prowadzących działalność przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, w tym także w zakresie transakcji pomiędzy tymi podatnikami a ich zagranicznym zakładem położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przypisanych do tego zagranicznego zakładu.

Obowiązkowe elementy dokumentacji podatkowej szczegółowo przedstawione są w art. 9a ust. 2b i 2d updop, jak również w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 12 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1753).

Podstawa: Odpowiedź Ministerstwa Finansów pytania zawarte w interpelacji nr 26892 z dnia 25 października 2018 r. Pana Posła Bartosza Józwiaka.

CIT