Którzy płatnicy są zwolnieni z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS?

Redakcja PIT.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował poradnik nt. comiesiecznego składania dokumentów rozliczeniowych. ZUS tłumaczy w szczególności którzy podatnicy pozostają zwolnieni z tego obowiązku w 2022 roku. 

» Polski Ład. Nowe obowiązki przedsiębiorców względem ZUS w 2022 roku

Kiedy będziesz zwolniony z obowiązku składania co miesiąc dokumentów rozliczeniowych?

Będziesz zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych, gdy:

 1. jesteś duchownym i opłacasz składki wyłącznie za siebie (kod tytułu ubezpieczenia 10 10 xx i 10 20 xx); w ostatniej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowałeś minimalną podstawę wymiaru składek, czyli:

- na ubezpieczenia społeczne:

  • kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

lub

  • kwotę niższą od minimalnego wynagrodzenia za pracę, stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia a podstawą wymiaru składek z równoległego ubezpieczenia z tytułu pracy, członkostwa w spółdzielni lub służby,

- na ubezpieczenie zdrowotne:

  • kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

lub

  • kwotę niższą od minimalnego wynagrodzenia za pracę, stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia a podstawą wymiaru z równoległego ubezpieczenia z tytułu pracy, członkostwa w spółdzielni lub służby

albo

  • kwotę specjalnego zasiłku opiekuńczego;

WAŻNE!

Zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych dotyczy również miesięcy, w których zmienia się wysokość minimalnej

podstawy wymiaru składek.

2. zatrudniasz wyłącznie nianię (na podstawie umowy uaktywniającej, kod tytułu ubezpieczenia 04 30 xx); w ostatnim złożonym za pełny miesiąc komplecie dokumentów rozliczeniowych, które były oznaczone identyfikatorem z zakresu 40–49, wykazałeś podstawę wymiaruskładek nie wyższą niż 50% minimalnego wynagrodzenia (jeśli zawarłeś z nianią umowę uaktywniającą po 1 stycznia 2018 r.) lub nie wyższą niż minimalne wynagrodzenie (jeśli zawarłeś z nianią umowę uaktywniającą przed 1 stycznia 2018 r.);

 

3. zgłosiłeś się dobrowolnie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych i opłacasz składki tylko za siebie; w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowałeś do podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia kwotę nie niższą niż minimalne wynagrodzenie za pracę (kod tytułu ubezpieczenia 19 00 xx); jeżeli przystąpiłeś do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, możesz nie składać dokumentów rozliczeniowych za kolejny miesiąc kalendarzowy także wtedy, gdy zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca wynika wyłącznie ze zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę.

» Zmiany od 2022 r. w drukach rozliczeniowych ZUS

Składanie dokumentów rozliczeniowych. Kto zwolniony

Źródło: shutterstock

WAŻNE!

Gdy podlegasz dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a także przystąpiłeś do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, za każdy miesiąc powinieneś złożyć dwie deklaracje rozliczeniowe (w polach X.01 wskazujesz odpowiednie kody tytułów ubezpieczenia):

  •  pierwszą, oznaczoną w polu I.02 identyfikatorem z zakresu 01–39, w której wykazujesz podstawę wymiaru oraz rozliczone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z kodem 19 00 xx,
  • drugą, oznaczoną w polu I.02 identyfikatorem z zakresu 40–49, w której wykazujesz podstawę wymiaru i rozliczoną składkę na ubezpieczenie zdrowotne z kodem 24 10 xx.

Jeśli złożyłeś deklarację z rozliczeniem składek na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oznaczoną identyfikatorem z zakresu 01–39, to utworzymy deklaracje za kolejne miesiące. Drugą deklarację – z rozliczeniem składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, oznaczoną identyfikatorem z zakresu 40–49 – w dalszym ciągu musisz przekazywać do nas co miesiąc.

 

WAŻNE!

Sporządzamy za Ciebie deklarację rozliczeniową, gdy prawidłowo opłacasz składki za kolejny miesiąc. Jeśli opłacasz składki za miesiąc, za który nie będziesz składać deklaracji rozliczeniowej, przekaż wpłatę nie wcześniej niż pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Na przykład składki za kwiecień opłać najwcześniej 1 maja. Zachowaj obowiązujący Cię termin płatności za ten miesiąc

 

Cały poradnik dostępny tutaj.

Źródło: ZUS.pl

ZUSPolski ŁadHOT