Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Korzystanie z małego ZUS w 2021 r.

Gazeta Podatkowa

W ramach tzw. małego ZUS w 2021 r. składki społeczne mogą opłacać przedsiębiorcy, których roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2020 r. nie przekroczył kwoty 120.000 zł. Jeśli przedsiębiorca nie prowadził działalności gospodarczej przez cały ubiegły rok, ale nie mniej niż 60 dni kalendarzowych, wówczas limit tego przychodu ulega obniżeniu.

Zmniejszenie limitu

Roczny limit przychodu, od którego zależy prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w niższej wysokości, może być zmniejszony. Tak będzie w przypadku, gdy przedsiębiorca rozpoczął, zakończył lub zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego. Wówczas dzieli się kwotę 120.000 zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym i mnoży przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia firmy w poprzednim roku kalendarzowym, a otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych groszy zgodnie z zasadą matematyczną.

Korzystanie z małego ZUS w 2021 r.
Źródło: shutterstock.com

Należy zwrócić uwagę, że rok 2020 był rokiem przestępnym i liczył 366 dni. Dlatego zmniejszając roczny limit przychodu za ubiegły rok, jako liczbę dni kalendarzowych należy przyjąć 366.

Liczba dni prowadzenia działalności odpowiada liczbie dni, w której przedsiębiorca podlegał z tego tytułu w poprzednim roku ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu, więc nie należy uwzględniać w niej liczby dni, w których przedsiębiorca wprawdzie prowadził działalność gospodarczą, ale podlegał ubezpieczeniu w KRUS albo za granicą. Z kolei powinien uwzględnić liczbę dni, w których korzystał z tzw. ulgi na start.

Jak ustalić podstawę wymiaru?

Jeśli przedsiębiorca spełnia warunki określone w art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.), powinien najpierw ustalić przeciętny miesięczny dochód uzyskany z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym według określonego wzoru (patrz ramka) i otrzymany wynik zaokrąglić do pełnych groszy w górę zgodnie z zasadą matematyczną. Należy pamiętać, że jeżeli składki społeczne przedsiębiorcy korzystającego z małego ZUS (oraz osób z nim współpracujących) zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, to wtedy roczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym powiększa się o kwoty tych składek zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Następnie należy pomnożyć przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik wynoszący 0,5.

Jeżeli w poprzednim roku kalendarzowym w stosunku do przedsiębiorcy miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystał on ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT, przez roczny:

1) przychód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym należy rozumieć wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), czyli odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT - bez kwoty tego podatku,

2) dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym należy rozumieć roczny przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu pkt 1, pomnożony przez współczynnik 0,5.

Z kolei u osób, do których w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przez roczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym należy rozumieć roczny przychód z działalności gospodarczej pomnożony przez współczynnik 0,5.

Uwaga na limity!

Po ustaleniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy nie przekracza ona górnego i dolnego limitu. Podstawa wymiaru tych składek w ramach małego ZUS nie może bowiem być:

  • wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (w 2021 r. - 3.155,40 zł),
  • niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2021 r. - nie niższa niż 840 zł).

Jeśli ustalona przez przedsiębiorcę podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyniesie np. 812 zł, wtedy najniższą obowiązującą go podstawą wymiaru składek społecznych będzie wysokość dolnego limitu, czyli 840 zł.

Przykład

Pan Adam prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG od 7 lat. Od 1 października do 31 grudnia 2020 r. zawiesił jej wykonywanie. W 2020 r. prowadził więc działalność gospodarczą przez 274 dni (366 dni - 92 dni). Limit, którego - dla celów opłacania w 2021 r. składek społecznych w ramach małego ZUS - nie mogą przekroczyć jego przychody z tytułu działalności gospodarczej w 2020 r., wynosi po zaokrągleniu 90.082,19 zł, tj. (120.000 zł : 366 dni) × 274 dni = 89.836,07 zł.

Pan Adam ustalił, że jego roczny dochód z działalności w 2020 r. wyniósł 49.560 zł. Jego przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej po zaokrągleniu wynosi zatem 4.509,29 zł, tj. (49.560 zł : 274 dni) × 30 dni = 5.426,28 zł. Kwotę tę należy następnie pomnożyć przez współczynnik 0,5, tj.: 5.426,28 zł × 0,5 = 2.713,14 zł. Otrzymany wynik stanowi w 2021 r. dla pana Adama podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Wzór na ustalenie przeciętnego dochodu
Przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym=Roczny dochód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym × 30
Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (jeśli cały 2020 r. = 366 dni)


autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 2021-01-18

Wydatki na samochody osobowe - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Podatki 2021Niski ZUSZUS