Podatkowe rozliczenie sprzedaży za złotówkę

Gazeta Podatkowa 23.05.2019 07:15 (aktualizacja: )

W branży handlowej jednym ze sposobów zdobywania klientów, a co za tym idzie poprawy wyników sprzedaży, jest sprzedaż dodatkowa określonych towarów za symboliczną złotówkę. Organizowanie tego typu akcji promocyjnych na stałe wpisało się w praktykę gospodarczą. Dokonując na gruncie podatku dochodowego rozliczeń związanych z takimi transakcjami, przedsiębiorcy często mają wątpliwości co do ewentualnej oceny przez organy podatkowe racjonalności podejmowanych przez nich działań.

Dyrektor KIS w wydawanych interpretacjach podkreśla znaczenie udowodnienia zasadności przeprowadzania takich akcji poprzez prawidłowe udokumentowanie promocji. W jego opinii dokumentacja w tym zakresie powinna obejmować co najmniej: regulamin akcji promocyjnej, w której określony zostanie okres obowiązywania promocji oraz krąg osób, do których zostanie ona skierowana, a także dokumentację potwierdzającą spełnienie warunku niezbędnego dla możliwości zakupu towaru za 1 zł. Przydatna może się również okazać lista klientów, którzy skorzystali z promocji i ilości towarów wydanych w tej obniżonej cenie.

Przychód firmowy

W działalności gospodarczej przychodami na gruncie podatku dochodowego są w przypadku osób fizycznych kwoty należne choćby nie zostały otrzymane (art. 14 ust. 1 ustawy o pdof - Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.). Również w przypadku osób prawnych za przychody związane z działalnością gospodarczą uważa się osiągnięte w roku podatkowym należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane (art. 12 ust. 3 ustawy o pdop - Dz. U. z 2019 r. poz. 865). W oparciu o przywołane przepisy wyłącza się z nich natomiast wartość zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont oraz należny podatek VAT.

Przedsiębiorca na zasadzie swobody umów może dowolnie kształtować cenę sprzedaży towarów. Musi jednak pamiętać, że zasadniczo, jeżeli odbiega ona znacznie od cen rynkowych bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, to może zostać zakwestionowana przez organ podatkowy. Taka sytuacja nie powinna mieć jednak miejsca przy sprzedaży polegającej na oferowaniu dodatkowego towaru za symboliczną kwotę. Co prawda nie można zaprzeczyć, że jego cena znacznie odbiega od wartości rynkowej. Jednak w takim przypadku nie może być mowy o tym, że została ona ustalona bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, co dawałoby organowi podatkowemu prawo do jej zakwestionowania.


Wskaźniki przydatne w rozliczeniach pdof i pdop dostępne są w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.


Sprzedaż za złotówkę stanowi działanie marketingowe zmierzające, z założenia, do zwiększenia przychodów sprzedawcy lub utrzymania ich na dotychczasowym poziomie. Poza tym umożliwienie klientowi takiego zakupu związane jest ze zrealizowaniem założeń przyjętych w regulaminie promocji, którymi zazwyczaj jest zakup w określonym czasie towaru określonego co do wartości lub ilości. Stąd w takich okolicznościach nie ma podstaw do tego, aby wysokość ceny sprzedaży towarów objętych promocją została zakwestionowana.

Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży towarów za symboliczną złotówkę wyznacza się na zasadach ogólnych. Tym samym powstaje on w dniu wydania towarów, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności (art. 14 ust. 1c ustawy o pdof i odpowiednio art. 12 ust. 3a ustawy o pdop).

Koszty organizatora sprzedaży

Wszelkie wydatki ponoszone w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła powstawania tych przychodów mogą obciążać koszty podatkowe, o ile nie zostały wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o pdof oraz art. 16 ust. 1 ustawy o pdop.

Niewątpliwie można przyjąć, że akcja promocyjna polegająca na sprzedaży towarów za symboliczną złotówkę służy zarówno potencjalnemu wzrostowi przychodów, jak i zachowaniu i zabezpieczeniu źródła przychodów z działalności gospodarczej. Taki charakter działań wspierających sprzedaż powoduje, że wydatki na zakup towarów zbywanych w ramach akcji promocyjnej za symboliczną kwotę podlegają rozliczeniu w firmowych kosztach podatkowych. Trzeba jednak pamiętać, aby taką akcję sprzedażową dobrze udokumentować. Dzięki prawidłowemu udokumentowaniu organizator bez problemów będzie w stanie jednoznacznie wykazać, jaki był charakter i cel poniesienia kosztów na przeprowadzenie akcji oraz udowodnić, że wydatki z nią związane nie stanowią wydatków reprezentacyjnych wyłączonych z kosztów podatkowych w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o pdof oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o pdop.

Wydatki na zakup towarów stanowią koszty bezpośrednio związane z przychodami, co oznacza, że u podatników pdop, a w przypadku podatników pdof u prowadzących księgi handlowe oraz podatkową księgę metodą memoriałową są potrącalne z chwilą uzyskania przychodu z ich sprzedaży. Tego rodzaju koszty odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

1) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo

2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeśli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (art. 22 ust. 5a ustawy o pdof i art. 15 ust. 4b ustawy o pdop).

Natomiast takie koszty odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w art. 22 ust. 5a pkt 1 albo pkt 2 ustawy o pdof i odpowiednio w art. 15 ust. 4b pkt 1 albo pkt 2 ustawy o pdop, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie. Z kolei u podatników pdof prowadzących podatkową księgę metodą uproszczoną (kasową) moment poniesienia omawianych kosztów wyznacza dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do ujęcia kosztu.


autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 2019-05-23

Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Płatnik PITCITVAT