Podatki lokalne, których termin płatności przypada 15 marca 2021 r.

Ewelina Czechowicz

Zbliża się termin zapłaty podatków lokalnych lub ich rat. 15 marca 2021 r., to data do której trzeba opłacić wiele podatków. Poniżej przypominamy podatki, których raty lub zaliczki trzeba opłacić w tym terminie.

15 marca 2021 r. - termin zapłaty podatków lokalnych

15 marca to data, którą ustawodawca wybrał jako termin zapłaty wielu podatków lokalnych. Zaliczka na podatek od nieruchomości i podatek leśny  od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej, rata podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych. Gdzie należy opłacić podatki lokalne? Co kiedy podatnik nie otrzymał jeszcze decyzji?

W przypadku kiedy gmina nie dostarczyła podatnikowi jeszcze decyzji o wysokości podatków za 2021 r. czas na ich zapłatę ulegnie wydłużeniu, podatnik będzie musiał uregulować daninę w terminie 14 dni od doręczenia pisma. 

Podatki lokalne płatne do 15 marca

Źródło:shutterstock

Które podatki lokalne płacimy do 15 marca 2021 r.?

Do 15 marca 2021 r. trzeba zapłacić m.in.:

Zaliczkę na podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne: Agencji Nieruchomości Rolnych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobowiązane do opłacania podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego w comiesięcznych ratach do 15-go dnia każdego miesiąca. Zapłata podatku następuje na rachunek właściwego urzędu gminy.

15 marca 2021 r. to również dzień, kiedy ratę podatku rolnego muszą opłacić osoby i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są zobowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na konto bankowe właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Podatki płatne do 15 marca 2021 r. przez osoby fizyczne 

15 marca 2021 r, to też dzień zapłaty raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego do którego są zobowiązane osoby fizyczne. Podatek od nieruchomości, podatek leśny i rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, gruntów lub lasów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Podatek od nieruchomości w 2021 r.

Podatki 2021NieruchomościFormy opodatkowaniaInne podatki