Ostatnie dni na IFT-1R dla zatrudnionych nierezydentów. Przekaż zatrudnionym i do urzędu skarbowego.

Piotr Szulczewski

Tylko do końca lutego podmioty zatrudniające nierezydentów mają czas na rozliczenie podatkowe takich wynagrodzeń i przekazanie informacji IFT-1. Jako wyjątek w zakresie informacji sporządzanych przez płatników w 2019 r., informację IFT-1 przekazuje się do końca lutego zarówno do urzędu skarbowego, jak i do zatrudnionych (pozostałe informacje przekazać należało do urzędu skarbowego do końca stycznia).

IFT-1R obejmuje wyłącznie dochody opodatkowane w Polsce ryczałtowo, zarówno na podstawie polskich przepisów, jak i w związku z ustaleniem stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obniża stawkę procentową w kraju wypłaty świadczenia. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania certyfikatem rezydencji. Brak certyfikatu oznaczać powinien stosowanie w informacji IFT (oraz w trakcie rozliczeń w trakcie roku) stawki krajowej - polskiej.

Po otrzymaniu IFT-1R podatnik – nierezydent nie ma obowiązku rozliczenia się z przychodów w Polsce. Podatek w trakcie roku pobierany jest ryczałtowo, tzn. ostateczna jego kwota zostaje pobrana i przekazana do urzędu skarbowego przez płatnika (wypłacającego świadczenie w trakcie roku).

Wystąpić może sytuacja szczególna, w której w zamian za rozliczenie ryczałtowe nierezydenci mogą rozliczyć się na deklaracji podatkowej tak samo, jak rezydenci. Chodzi o przypadek, gdy tacy nierezydenci:

  1. mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej i
  2. udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

W takim przypadku płatnik wystawia IFT-1R z ryczałtowo rozliczaną kwotą podatku (tj. bez uwzględniania w niej kosztów podatkowych i innych odliczeń), a nierezydent może wówczas (przy spełnieniu wyżej wskazanych warunków uzyskane przychody podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkować na zasadach skali podatkowej (deklaracja PIT-37 lub inna odpowiednia deklaracja PIT). W tym przypadku pobrany od tych przychodów zryczałtowany podatek dochodowy traktuje się na równi z pobraną przez płatnika zaliczką na podatek dochodowy.

Umowa o pracę dla nierezydenta – zawsze z PIT-11

Na IFT-1R wykazać należy wyłącznie przychody rozliczane ryczałtowo. Do takich źródeł nie będzie jednak należało wynagrodzenie pochodzące z umowy o pracę. Nierezydent zatrudniony na takiej podstawie otrzyma tradycyjny PIT-11 – który powinien być złożony w urzędzie skarbowym do końca stycznia. Termin na jego przekazanie podatnikowi mija natomiast z końcem lutego. 

Wyjątkiem w tym zakresie jest popularna w ostatnim czasie umowa o prace przy zbiorach, która nie jest kwalifikowana do przychodów ze stosunku pracy, lecz stanowi tzw. inne źródło przychodów. Powoduje to, że z reguły przychody z pracy przy zbiorach trafiają wówczas do IFT-1R. Umowy o pomocy przy zbiorach bywają również opodatkowane wyłącznie za granicą. Taka sytuacja dotyczy m.in. obywateli Ukrainy, który po przedstawieniu certyfikatu rezydencji nie są w Polsce rozliczani z podatku (w ich przypadku nie trzeba przekazywać IFT, osoby takie powinny samodzielnie rozliczyć się z uzyskanego przychodu na Ukrainie).

Rozliczenie rocznePłatnik PITPIT-11