Ostatnie chwile na leasing pojazdu z czynszem zaliczanym w całości do kosztów podatkowych

Piotr Szulczewski

Od 2019 r. w życie wejdzie szereg zmian w ustawie o podatku dochodowym. Jedną z nich jest obowiązek zaliczania do kosztów uzyskania przychodów tylko części raty czynszu leasingu samochodu osobowego, którego wartość początkowa przekracza 150.000 zł.  

Sprzedaż aut firmowych - będą kłopoty. Niższe koszty, wyższy podatek

Obecnie limity rozliczania w kosztach dotyczą z jednej strony rat amortyzacyjnychśrodków trwałych, z drugiej – samochodów nie stanowiących środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

W pierwszym z tych przypadków do kosztów nie zalicza się odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro (limit jest wyższy dla aut elektrycznych). W przypadku aut nie będących środkiem trwałym istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji przejechanych kilometrów, jednak zasada ta nie obejmuje aut w leasingu.

Samochód w firmie a koszty

Od 2019 r. sytuacja ulegnie zmianie. Oprócz limitu dla rat amortyzacyjnych powstanie dodatkowy, dla leasingu. Do kosztów nie będzie można zaliczać opłat wynikających z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

 

Przykład
W leasingu znajduje się pojazd o wartości 200.000 zł. Rata leasingu wynosi 7000 zł. Do kosztów podatkowych zaliczyć można wyłącznie 150.000/200.000 x 7.000 = 5250 zł.

 

Ratunkiem – zawarcie umowy jeszcze w 2018 r.

Metodą na przesunięcie negatywnych skutków nowelizacji jest zawarcie umowy leasingu (najmu, dzierżawy samochodu osobowego jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów. Termin ten jest jednak mocno skrócony. Zgodnie z propozycją zmian, do umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy ustaw podatkowych w brzmieniu dotychczasowym nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Oznacza to, że jeszcze przez ponad dwa lata można będzie rozliczać w całości czynsz leasingowy w kosztach. Zasada ta nie obejmuje jednak umów zawartych do 2019, lecz po tym dniu zmienionych lub odnowionych.

Co więcej, należy dodatkowo kontrolować datę zawarcia umowy jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów. Umowy zawarte po opublikowaniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw nie dadzą już bowiem prawa do preferencyjnego rozliczania kosztów do końca 2020 r. Jeśli umowa została zmieniona lub zawarta w okresie od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy do dnia jej wejścia w życie, do opłat z tytułu używania samochodu ustalonych w tej umowie, ponoszonych do dnia 31 grudnia 2018 r. – stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r., a po tym dniu – wykorzystywać należy nowe, mniej korzystne przepisy.

 

Polscy przedsiębiorcy zaczną znów jeździć samochodami innymi niż osobowe?

Może dojść do jeszcze jednej zmiany. Nie dość bowiem, że zmienione przepisy limitują możliwości rozliczenia w kosztach rat amortyzacji czynszu leasingu, to również ograniczają możliwość wprowadzania do nich kosztów eksploatacji. Dodatkowo przedsiębiorcy posiadać będą możliwość jedynie 50% rozliczania podatku VAT, tak jak to ma miejsce obecnie. Skutkiem zmiany może stać się lawinowy przyrost przedsiębiorstw, które w prostej, niewymagającej tego działalności gospodarczej, wykorzystywać zacznie samochody ciężarowe, dla których żaden z powyższych limitów nie znajduje zastosowania.

KosztyAuto firmoweHOT