Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

leasing - samochód w firmie

13.03.2012 10:00 (aktualizacja: )

Samochód w firmie

Leasing pojazdu firmowego

Przedsiębiorca ma możliwość zawrzeć umowę leasingu na zasadach tzw. leasingu finansowego (kapitałowego) lub leasingu operacyjnego. Od tego jaki rodzaj leasingu ustalą strony, zależą konsekwencje podatkowe umowy.

Leasing

umowa leasingu - umowa nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty;

operacyjny

finansowy (kapitałowy)

- umowa leasingu, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji,

- suma ustalonych opłat w umowie leasingu, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej pojazdu,


- finansujący nie korzysta z w dniu zawarcia umowy ze zwolnień z podatku na podstawie: art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych;  art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym
 

-  umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony;

-  suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej pojazdu; 

- umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, albo

- finansujący korzysta z w dniu zawarcia umowy ze zwolnień z podatku na podstawie: art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych;  art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym
 

konsekwencje

Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania pojazdu stanowią przychód finansującego i koszt uzyskania przychodów korzystającego.

- do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat leasingowych, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej pojazdu,

- korzystający dokonywać może amortyzacji pojazdu; do kosztów bezpośrednio zalicza natomiast raty amortyzacyjne oraz opłaty leasingowe w części kapitałowej (z tytułu opłat, które nie stanowią spłaty wartości początkowej pojazdu) .

Księgowanie

W przypadku leasingu operacyjnego pojazd wprowadzany jest do ewidencji środków trwałych finansującego. Dla korzystającego z samochodu stanowi to obcy składnik majątku, wykorzystywany jedynie do prowadzenia działalności. Zatem u korzystającego nie będzie on środkiem trwałym.

W ewidencji ująć można dopiero samochód, który zostanie nabyty, np. po zakończeniu okresu umowy.

W przypadku leasingu finansowego podatnik korzystający z pojazdu wprowadza do środków trwałych pojazd i rozpoczyna jego amortyzację. W kosztach rozlicza raty amortyzacyjne tak, jak w przypadku innych składników majątku trwałego podlegającego amortyzacji.


Koszty eksploatacji pojazdu

W obu przypadkach zarówno eksploatacja samochodów osobowych, jak również innych niż osobowe, wykorzystywane w leasingu, może być rozliczana w kosztach podatkowych. W szczególności nie ma obowiązku zakładania ewidencji przebiegu pojazdu i rozliczania limitu wydatków eksploatacyjnych.


Rozliczenie w kosztach wydatków leasingowych

Zarówno raty amortyzacyjne, jak również opłaty wstępne, w tym opłaty inicjalne, ubezpieczeniowe w leasingu operacyjnym stanowią koszty uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia (w dacie wystawienia dokumentu księgowego) pod warunkiem, że podatnik rozliczeń dokonuje na podstawie metody kasowej (standardowa metoda rozliczania kosztów w KPiR, stosowana przez większość podatników).

Gdyby podatnik dokonał wyboru i zdecydował się na memoriałowe ujęcie kosztów, opłaty inicjalne a także opłaty pośrednie (ubezpieczenie itp.) księgowane będą przez cały okres trwania umowy – proporcjonalnie do jej długości. Opłaty księgowane będą w dacie ich poniesienia, a jeśli przekraczałyby okres roku – proporcjonalnie do okresu ich trwania.

W przypadku leasingu kapitałowego, koszty rozlicza się z tytułu odpisów amortyzacyjnych oraz z tytułu części kapitałowej rat leasingowych. W zakresie tych ostatnich wybór metody kasowej lub memoriału decyduje o tym, czy zostaną one ujęte w koszty bezpośrednio, czy w stosunku do okresu trwania umowy. W leasingu kapitałowym należy również pamiętać o ograniczeniu przy rozliczaniu w kosztach podatkowych wartości początkowej samochodu osobowego o wartości początkowej przekraczającej 20.000 euro.


Wykup pojazdu

Wykup pojazdu dotyczy jedynie leasingu operacyjnego. Wartość początkową stanowi wówczas cena ustalona przez strony umowy. Wykupu dokonać można po zakończeniu okresu umowy, na jaki została ona zawarta. Warunki, w tym cena wykupu, kształtowana jest umową stron w sposób dowolny, niemniej u finansującego wartość przychodu ze zbycia i kosztów jego uzyskania kształtowane są w sposób ograniczony. Nawet jeśli umowa zawarta jest w innej wartości, dla finansującego:

  1. jeżeli cena umowna jest niższa od hipotetycznej wartości netto środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej;
  2. kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży jest rzeczywista wartość netto.

Uwaga!

Hipotetyczną wartość netto stanowi:

  • wartość początkowa środka trwałego po odliczeniu odpisów amortyzacyjnych dokonywanych metodą degresywną przy uwzględnieniu współczynnika 3,0 w miejsce 2,0,
  • w przypadku wartości niematerialnych i prawnych – przy uwzględnieniu trzykrotnie krótszego okresu amortyzacji.

Po stronie korzystającego natomiast koszty nabycia będą ustalane w wartości rynkowej, niezależnie od powyżej wskazanych ograniczeń.

W przypadku leasingu kapitałowego wraz z ostatnią ratą przedmiot leasingu staje się własnością leasingobiorcy (korzystającego). Podatnik powinien wyksięgować środek trwały z ewidencji środków trwałych i ponownie wprowadzić go do tej ewidencji w wartości początkowej równej cenie nabycia tego środka – i ponownie amortyzować.


Podatek VAT

Odliczenia należy dokonywać niezależnie od poszczególnych rat amortyzacyjnych, a drugi raz – w związku z wykupem przedmiotu leasingu. Odliczenie może być ograniczone w związku z leasingiem do 60% kwoty VAT z faktury, nie więcej niż 6000 zł.

Czynsz zerowy, opłata inicjalna zawiera się w limicie rat leasingowych, zatem łącznie wartość odliczanego podatku VAT nie może przekroczyć 6000 zł.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 13-03-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015

Auto firmowe