Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Samochód - amortyzacja - samochód w firmie

20.03.2012 10:00 (aktualizacja: )

Samochód w firmie

Samochód – amortyzacja

Samochody – należą do tzw. grupy 7 KŚT (klasyfikacji środków trwałych) – środki transportu. Nie ma w tym zakresie znaczenia, czy są to samochody osobowe, czy inne niż osobowe. Amortyzację rozlicza się jednak w sposób szczególny w stosunku do obu tych kategorii pojazdów.

Definicja samochodu osobowego

Amortyzacja może dotyczyć zarówno pojazdów osobowych jak również inne niż osobowe. Jeżeli podatnik decyduje się na amortyzację liniową to w obu przypadkach stawka roczna amortyzacji wynosi 20%.

Przykład
Podatnik kupił auto za 40.000 zł. Amortyzacja roczna – 20% wartości początkowej. Podatnik rocznie może zamortyzować 8.000 zł.

Metodę degresywną zastosować można jedynie do samochodów innych niż osobowe. Dla samochodów osobowych tej metody nie można stosować w ogóle.

Amortyzacja metoda degresywna

W przypadku stawki indywidualnej dla samochodów używanych po raz pierwszy wprowadzanych do ewidencji środków trwałych podatnika, okres amortyzacji dla samochodów, w tym samochodów osobowych wynosi 30 miesięcy (40% rocznie).

Stawki indywidualne

Amortyzacja przyspieszona może dotyczyć środków transportu (w tym samochodów – osobowych i innych niż osobowe) używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej zastosowanie znajduje stawka liniowa skorygowana przy zastosowaniu w tym okresie współczynników nie wyższych niż 1,4 (zatem roczne 20% amortyzacji mnożymy dodatkowo przez wartość do 1,4). Oznacza to przyspieszenie jej w stosunku do tradycyjnego okresu amortyzacji. W razie wystąpienia bądź ustania warunków uzasadniających podwyższenie stawki, ulegają one podwyższeniu lub obniżeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany.

Środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej to takie samochody, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

Metoda przyspieszona

Amortyzacja de minimis do 50.000 euro łącznej wartości amortyzacji rocznie może dotyczyć wyłącznie samochodów innych niż osobowe. Stąd jednorazowej amortyzacji w ramach tej metody nie można poddać samochodów osobowych.

Amortyzacja jednorazowa de minimis 50.000 euro

W przypadku samochodu wykorzystywanego w działalności krócej niż rok, pełna wartość początkowa pojazdu może być rozliczana w kosztach podatkowych. Nie dokonuje się wówczas odpisów amortyzacyjnych, a samochód nie stanowi wówczas środka trwałego w działalności. Należy jednak uważać, by okres korzystania nie przekroczył roku.


Samochód o wartości początkowej powyżej 20.000 EURO

Zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w przypadku samochodów osobowych polega jedynie część rat amortyzacyjnych, ustalonych w proporcji, w jakiej wartość początkowa pojazdu przyjęta do amortyzacji, odpowiada kwocie 20.000 euro, przeliczonej według kursu średniego NBP z dnia przekazania samochodu do używania.

Przykład
Podatnik kupił samochód osobowy o wartości 150.000 zł. Wartość amortyzacji wynosi 20% rocznie. Rocznie dokonuje on zatem odpisu 30.000 zł, a miesięcznie 2.500 zł. Ze względu na ograniczenie wartości 20.000 euro przeliczono po kursie średnim NBP z dnia przyjęcia do używania tego pojazdu – (załóżmy że wyniosła ona 4 zł, zatem wartość ta to 80.000 zł). 8/15 x 2500 zł = 1333,33 zł.

Raty rozlicza się proporcjonalnie przez cały okres trwania amortyzacji. Nie można np. najpierw rozliczyć pełnej amortyzacji z kilkunastu pierwszych rat, a potem pozostałych w ogóle nie rozliczać w kosztach z uwagi na to, że ich wartość byłaby odpowiednio kwotą wynikającą z takiej proporcji.

W przypadku zakupu i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych samochodu innego niż osobowy – rozliczeniu podlega pełna wartość raty amortyzacyjnej. Ograniczenie nie obowiązuje.

Co istotne, przy sprzedaży takiego samochodu, dochodem z odpłatnego zbycia jest różnica między wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 (a zatem rozliczanych metodą liniową), dokonanych od tych środków trwałych. W tym przypadku kosztem jest pełna wartość odpisów, bez obniżania ich o omówione ograniczenie.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 20-03-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015