Opodatkowanie należności cudzoziemców zatrudnianych sezonowo

Gazeta Podatkowa

Sezon wakacyjny, w którym większość pracowników wykorzystuje swoje urlopy wypoczynkowe, to dla pracodawców trudny czas. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania firmy część z nich decyduje się na sezonowe zatrudnianie cudzoziemców. Od formy tego zatrudnienia uzależniony jest sposób opodatkowania wypłacanych tym osobom należności.


Szkoła języków obcych do prowadzenia wakacyjnych kursów językowych zamierza zatrudnić na umowę o pracę dwie anglistki i rusycystkę będące obywatelkami Gruzji, posiadające status nierezydenta na gruncie ustawy o pdof. Oprócz dokonywania wypłaty wynagrodzeń pracodawca postanowił zwracać im również koszty dojazdu do pracy środkami transportu publicznego (osoby te będą w czasie zatrudnienia mieszkały poza miejscowością, w której znajduje się ich miejsce pracy). W jaki sposób opodatkować te należności?

Dochody uzyskane przez osoby będące rezydentami Gruzji z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Polski na podstawie umowy o pracę zawartej z polskim pracodawcą podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Tak wynika z art. 15 ust. 1 polsko-gruzińskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podlegają one opodatkowaniu na ogólnych zasadach przewidzianych dla przychodów uzyskiwanych ze źródła, jakim jest stosunek pracy, czyli według takich samych reguł, jak w przypadku pracowników, którzy są polskimi rezydentami podatkowymi. To z kolei oznacza, że na polskim pracodawcy ciążą obowiązki płatnika pdof określone w art. 31, 32, 38 i 39 ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.). Dlatego powinien on od dochodów uzyskanych przez pracownika-nierezydenta ze stosunku pracy oraz od wypłacanych tej osobie zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego pobierać miesięczne zaliczki na podatek, obliczone zgodnie z art. 32 ustawy o pdof.

Wartość świadczenia w postaci zwrotu kosztów dojazdów również będzie podlegała opodatkowaniu. W oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o pdof ze zwolnienia od podatku dochodowego korzysta bowiem wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Ponieważ w analizowanej sytuacji pracownice będą dojeżdżały do pracy środkami transportu publicznego, to z uwagi na niedochowanie warunku zorganizowania transportu przez pracodawcę nie znajdzie ono zastosowania.


Spółka z o.o. prowadząca mały hotel w nadmorskiej miejscowości zawarła w czerwcu br. umowę z agencją pracy tymczasowej. Na jej podstawie do pracy w charakterze kucharek oraz pomocy kuchennych zostaną skierowane cztery pracownice - obywatelki Białorusi. Osobom tym jako pracodawca-użytkownik spółka zapewnia bezpłatne noclegi w kwaterze prywatnej w miejscowości, w której będą wykonywać pracę. Czy wartość tego świadczenia należy uznać w podatku dochodowym za opodatkowany przychód pracowników?

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 ze zm.) wskazuje, że pracodawcę-użytkownika łączy z pracownikiem tymczasowym stosunek prawny niebędący stosunkiem pracy. Stąd na gruncie pdof wartość wszelkich świadczeń - zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych - otrzymanych przez takiego pracownika od pracodawcy-użytkownika, w tym wskazane w pytaniu bezpłatne noclegi, zalicza się się do przychodów z innych źródeł (art. 20 ustawy o pdof).

W oparciu o uregulowania wynikające z art. 21 ust. 1a ustawy o pdof ze zwolnienia w pdof korzystają przychody pracowników tymczasowych z tytułu otrzymania świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11-11b, 13 i 16 ustawy o pdof. Przepis ten nie wymienia wśród nich art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o pdof odnoszącego się do wartości świadczeń z tytułu bezpłatnego zakwaterowania. To powoduje, że pracodawca-użytkownik z tytułu takiego świadczenia powinien ustalić po stronie pracownika tymczasowego przychód zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy o pdof. Nie jest jednak zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek od jego wartości. Po zakończeniu roku ma jedynie obowiązek wykazać go w sporządzonej przez siebie informacji PIT-11.


Firma świadczy usługi wypożyczania sprzętu sportowego. W sezonie letnim zamierza zatrudnić w miejscowości letniskowej w charakterze dozorców hangaru ze sprzętem wodnym dwóch obywateli Ukrainy na podstawie umów zlecenia. Osoby te mają stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie - na tę okoliczność złożyły oświadczenia, bo nie mają certyfikatów rezydencji. Oświadczyły również, że w 2019 r. w Polsce będą przebywały tylko w czasie realizacji tych umów, czyli przez około 4 miesiące. Czy od wypłacanych im wynagrodzeń należy pobierać zaliczkę na pdof, czy zryczałtowany podatek?

Należności uzyskiwane przez obcokrajowców w ramach zawieranych z nimi przez polskich pracodawców umów zleceń stanowią dla tych osób przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 ustawy o pdof). Dyrektor KIS przyjmuje, że dla udokumentowania faktu, iż obcokrajowcy nie posiadają ośrodka interesów życiowych w Polsce i przebywają na jej terenie poniżej 183 dni w roku, wystarczy złożenie przez nich oświadczeń w tej kwestii (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 stycznia 2019 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.573.2018.1.AKR).

Jeżeli zleceniodawca nie mając certyfikatów rezydencji dysponuje takimi oświadczeniami, wówczas podatek dochodowy od wynagrodzeń uzyskanych przez cudzoziemców niemających miejsca zamieszkania w Polsce z umów zlecenia pobiera zasadniczo w oparciu o art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu. Jeżeli jednak kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł, stawka podatku wynosi 18% przychodu (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof). Kwoty pobranego zryczałtowanego podatku polski zleceniodawca, jako płatnik, powinien przekazać w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Ponadto musi sporządzić deklarację PIT-8AR i informację IFT-1/IFT-1R.


autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 2019-06-03

Zatrudnianie emerytów i rencistów. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Płatnik PITFormy zatrudnieniaFormy opodatkowania