Od 26 kwietnia nowe urlopy i zmiany w zatrudnieniu, przepisy opublikowane w Dz.U.

Ewelina Czechowicz

4 kwietnia ukazała się w Dzienniku Ustaw nowelizacja prawa pracy, która wprowadza znaczące zmiany, które powinien znać każdy pracodawca oraz pracownik. Co się zmieni już 26 kwietnia? – wyjaśniamy

Dziś opublikowano w Dzienniku Ustaw drugą nowelizację Kodeksu pracy, czyli ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Co nas czeka od 26 kwietnia?

Nowe urlopy w Kodeksie pracy od 26 kwietnia 2023 r.

Tuż przed weekendem majowym wejdą w życie nowe urlopy. Już od 26 kwietnia pracownicy będą mogli skorzystać z dwóch nowych urlopów. Będzie to urlop opiekuńczy i urlop z powodu siły wyższej udzielany w wymiarze 16 godzin lub dwóch dni.

Urlop opiekuńczy – 5 dni bezpłatnego wolnego na opiekę

Z urlopu będzie mógł skorzystać pracownik, który będzie musiał zapewnić opiekę lub wsparcie osobie będącej członkiem rodziny, lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Od 26 kwietnia nowe urlopy w Kodeksie pracy i zmiany w zasadach zatrudnienia

Źródło: Shutterstock

Zgodnie z uchwalonymi przepisami za członka rodziny będą uważani: syna, córka, matka, ojciec lub małżonek. Urlop będzie udzielany w dniach, które  są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Nowy urlop będzie udzielany na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. We wniosku będzie trzeba imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika oraz w przypadku członka rodziny ‒ stopień pokrewieństwa z pracownikiem, lub w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny ‒ adres zamieszkania tej osoby. Okres urlopu opiekuńczego będzie wliczany do okresu zatrudnienia. Za czas urlopu pracownikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.  

2 dni wolne na zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej 

Dodatkowo w kodeksie pracy od 26 kwietnia będzie znajdował się urlop  z powodu działania siły wyższej  udzielany w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Pracownik będzie mógł skorzystać z tego zwolnienia w przypadku niezbędnej, natychmiastowej obecności gdzie indziej.

Za czas zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej zachowa prawo do 50% wynagrodzenia obliczanego jak pensja za czas urlopu wypoczynkowego.

Od 26 kwietnia ułatwienia dla rodziców dzieci do lat 8 

Od 26 kwietnia pracownik wychowujący dziecko w wieku do 8 roku życia będzie mógł złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy, za którą uważa się m.in. pracę zdalną czy pracę hybrydową lub obniżenie wymiaru czasu pracy.  

W dodawanym do Kodeksu pracy art. 188(1) KP Pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8 roku życia, może złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy. Wniosek składa się w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy. § 2. Za elastyczną organizację pracy, o której mowa w § 1, uważa się pracę zdalną, system czasu pracy, o którym mowa w art. 139, art. 143 i art. 144, rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 1401 lub art. 142, oraz obniżenie wymiaru czasu pracy. § 3. We wniosku wskazuje się:

1) imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka;

2) przyczynę konieczności skorzystania z elastycznej organizacji pracy;

3) termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z elastycznej organizacji pracy;

4) rodzaj elastycznej organizacji pracy, z której pracownik planuje korzystać.

§ 4. Pracodawca rozpatruje wniosek, uwzględniając potrzeby pracownika, w tym termin oraz przyczynę konieczności korzystania z elastycznej organizacji pracy, a także potrzeby i możliwości pracodawcy, w tym konieczność zapewnienia normalnego toku pracy, organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

§ 5. Pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej o uwzględnieniu wniosku albo o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku, albo o innym możliwym terminie zastosowania elastycznej organizacji pracy niż wskazany we wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku

Nowe uprawnienia pracowników - wniosek o bezpieczne warunki pracy

Od 26 kwietnia  pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy będzie mógł raz w roku kalendarzowym wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony, o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy oraz zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie będzie to dotyczyło jedynie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny.

Zmiany w umowach na czas określony i okres próbny

Od 26 kwietnia zaczną obowiązywać też nowe zasady zatrudniania na podstawie umów na czas określony, w tym obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony.

Dodatkowo w zakresie umowy na okres próbny strony takiej umowy będą mogły uzgodnić, że umowa przedłuża się o czas urlopu i/lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.

Z kolei w umowie o pracę na okres próbny nieprzekraczający 2 miesięcy będzie podawany okres, na który strony będą miały zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony w przypadku zamiaru zawarcia takiej umowy na okres krótszy niż 12 miesięcy.

Trzeba też wiedzieć, że od 26 kwietnia ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem, będzie dopuszczalne tylko, jeżeli pracownik będzie miał być zatrudniony, w celu wykonywania innego rodzaju pracy.  Nie będzie już zatem możliwości ponownego „wypróbowania” pracownika, który wraca do firmy po co najmniej 3-letniej przerwie.

Kodeks pracyMacierzyństwoUrlopPraca zdalnaUmowa o pracę