Nowelizacja Kodeksu pracy - Nowe elementy w umowie o pracę [projekt]

Ewelina Czechowicz

W związku z potrzebą dostosowania polskich przepisów prawa pracy do przepisów unijnych zmienią się niebawem elementy treści umowy o pracę. Zgodnie z treścią projektu zmian do Kodeksu pracy, w ustawie pojawią się nowe punkty umowy, które pracodawcy będą zobowiązani uwzględnić, dodatkowo aktualnie obowiązujące elementy umowy o pracę będą wymagały modyfikacji. Tłumaczymy na jakie zmiany trzeba się przygotować.

W Sejmie procedowany jest projekt ustawy o zmianie Kodeksu pracy (druk UC118), który ma wprowadzić zmiany w prawie pracy i dostosować krajowe przepisy do przepisów:

 1. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20.6.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L z 2019 r. Nr 186, s. 105) oraz
 2. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.6.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L z 2019 r. Nr 188, str. 79).

Zmiany w Kodeksie pracy coraz bliżej, skorzystają rodzice - PIT.pl

Nowe elementy umowy o pracę w Kodeksie pracy

Elementy umowy o pracę zostały uregulowane w art. 29 Kodeksu pracy (Dz.U.2022.0.1510 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy). Zgodnie z aktualnym brzemieniem przepisu: 

§ 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 1. rodzaj pracy;
 2. miejsce wykonywania pracy;
 3. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
 4. wymiar czasu pracy;
 5. termin rozpoczęcia pracy.

Projekt nowych przepisów Kodeksu pracy zawiera modyfikacje i wprowadza nowe elementy umowy o pracę.

Umowa o pracę określać będzie strony umowy, adres siedziby pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby – adres zamieszkania, a także rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 1. rodzaj pracy;
 2. miejsce lub miejsca wykonywania pracy;
 3. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
 4. wymiar czasu pracy;
 5. dzień rozpoczęcia pracy;
 6. w przypadku umowy o pracę na okres próbny:

a)      czas jej trwania lub dzień jej zakończenia oraz,

b)      gdy strony tak uzgodnią, postanowienie o możliwości przedłużenia umowy o czas urlopu,

c)       a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności, okres, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony w przypadku zamiaru zawarcia takiej umowy na okres krótszy niż 12 miesięcy,

d)      lub postanowienie o wydłużeniu umowy nie więcej niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy;

7. w przypadku umowy o pracę na czas określony – czas jej trwania lub dzień jej zakończenia.

Projektowane przepisy mają zmodyfikować elementy umowy o pracę. Stąd ramy umowy o pracę wymagać będą modyfikacji i dostosowania do nowych przepisów.

Duże zmiany w prawie pracy. Prześwietlamy nowe uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców - Bankier.pl

Nowe elementy umowy o pracę

Źródło: shutterstock

Zmienione i nowe elementy umowy o pracę

Do zmodyfikowanych elementów umowy o pracę należeć będą:

 1. Określenie stron stosunku pracy. W obecnym stanie prawnym obowiązuje wymóg określenia stron umowy o pracę. Nowelizacja ma polegać na rozwinięciu art. 29 § 1 Kodeksu pracy poprzez wskazanie także siedziby pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną – adresu zamieszkania.
 2. Dzień rozpoczęcia pracy. Zgodnie z zapisami projektu pojawi się nowy zapis określający  ,,dzień” rozpoczęcia pracy. Projekt zakłada modyfikacje art. 26 Kodeksu pracy, zgodnie z którym stosunek pracy nawiązywać się będzie w dniu określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a nie jak dotychczas w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono w dniu zawarcia umowy.

Formy zatrudnieniaKodeks pracyUmowa o pracę