Nowe formularze CIT za 2019 rok

Katarzyna Sudaj 06.09.2019 08:07 (aktualizacja: )

Projekt rozporządzenia w sprawie nowych wzorów deklaracji, zeznań, informacji dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych określa wzory CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-5, CIT-11R, CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT-D, CIT-7, CIT/BR, CIT/MIT, CIT-8S, CIT/WW, CIT/IP, CIT/8SP, CIT-8S, CIT/PGK i CIT/PM.

Obowiązujące dotychczas formularze wymagają dostosowania do zmian w przepisach podatkowych wprowadzonych z początkiem 2019 r. Chodzi przede wszystkim o wprowadzone w ustawie o CIT opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax), obniżenie stawki podatku dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej do 5% podstawy opodatkowania, obniżenie stawki podatku z 15% do 9% (z odpowiednimi modyfikacjami), czy uregulowanie zasad opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia wirtualnych walut.

Wszystkie wzory dotyczą dochodów/strat osiągniętych od 1 stycznia 2019 roku.

Są to nowe wzory:

 1. deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-6R), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 2. deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6AR), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
 3. deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców (CIT-9R), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 4. deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
 5. deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (CIT-11R), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
 6. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
 7. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8AB), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
 8. oświadczenia podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-5), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
 9. informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-8/O), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
 10. informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (CIT-D), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;
 11. informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-7), stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;
 12. informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R), stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;
 13. informacji o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (CIT/BR), stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;
 14. informacji o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy (CIT/MIT), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;
 15. informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu (CIT/8S), stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;
 16. informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu (CIT/8SP), stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;
 17. informacji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową (CIT/PGK), stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia;
 18. informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT/PM), stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia;
 19. informacji o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (CIT/IP), stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia;
 20. informacji o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia wirtualnych walut (CIT/WW), stanowiący załącznik nr 20 do rozporządzenia.

Rozporządzenie ma wejść w życie 15 października 2019 r.

CITExit Tax