Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

MRPiT wyjaśnia zasady przyznawania dopłat do miejsc pracy w ramach tarczy antykryzysowej

Redakcja PIT.pl

W odpowiedzi na zapytanie Rzecznika MŚP Adama Abramowicza Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przekazało wyjaśnienia dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. W jakich sytuacjach można się ubiegać o dofinansowanie? I ile ono wynosi?

 

Przepisy ustawy Covid-19 przewidują świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy dla zleceniobiorców

Jak wskazała Iwona Michałek Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii przepis art. 15gga ustawy COVID-19 przewiduje świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4, co oznacza, że stosuje się go odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. − Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) stosuje się przepisy dotyczące zlecania.

dofinansowanie do umów cywilnoprawnych w ramach tarczy antykryzysowej

Źródło:shutterstock

2000 zł dofinansowania przy umowach zlecenia – kiedy się należy?

W sytuacji kiedy przedsiębiorca w ramach wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy zgłosi osobę zatrudnioną na umowę zlecenie jako osobę, która w ostatnim miesiącu, w którym możliwe było świadczenie pracy, przepracowała liczbę godzin równą wartości etatu, to otrzyma dofinansowanie w wysokości 2 000 zł do wynagrodzenia tej osoby, nawet jeżeli pracownik – zleceniobiorca nie będzie pracował w miesiącu objęty dofinansowaniem. Podobnie należy traktować osoby, które przepracują mniejszą niż równowartość etatu liczbę godzin. W przeciwnym razie, osoby które pracowałyby w ograniczonym zakresie, zostałyby potraktowane mniej korzystnie niż te, które nie będą pracować. Należy zatem przyjąć, że w miesiącach objętych dofinansowaniem osoby zatrudnione na umowach zlecenie traktujemy, jakby przepracowały liczbę godzin równą liczbie godzin przepracowanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (albo w ostatnim miesiącu, kiedy pracownik zatrudniony na umowie zlecenie faktycznie świadczył pracę w warunkach braku ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę).

Tarcza 7.0, kto otrzyma pomoc?

Od dofinansowania należy odprowadzić składki i należny podatek

Za wynagrodzenie, o którym mowa w art. 15gga, podobnie jak w przypadku art. 15g, art. 15ga i art. 15gg ustawy COVID-19, należy traktować wynagrodzenie brutto, a więc składkami należnymi po stronie pracownika. Przedsiębiorca z otrzymanych 2 000 zł jako dofinansowanie wynagrodzenia osoby zatrudnionej na umowę zlecenie musi zatem odprowadzić składki po stronie pracownika i należny podatek. Ponadto przedsiębiorca powinien sfinansować składki po stronie pracodawcy ze swoich środków.

Tarcza antykryzysowa 6.0 dofinansowanie do wynagrodzeń, dla kogo i na jakich zasadach?

Dofinansowanie nie może  być wyższe niż poniesione wydatki

W sytuacjach kiedy przedsiębiorca w miesiącach, za które otrzyma dofinansowanie będzie zwolniony z obowiązku opłacania składek i poniesie wydatki na danego pracownika niższe niż otrzymane 2 000 zł, będzie zobowiązany do dokonania zwrotu różnicy. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w kwocie wyższej niż poniesione przez niego wydatki. Jeżeli możliwość prowadzenia działalności zostanie odblokowana, zapewne dojdzie do sytuacji, że osoby zatrudnione na umowy zlecenie zarobią więcej niż 2 000 zł brutto.

Wyższe koszty pracodawcy, kwota dofinansowania nie więcej niż 2000 zł 

Jeżeli koszty poniesione przez pracodawcę na wynagrodzenie pracownika będą wyższe niż 2 000 zł (nawet przy zwolnieniu z obowiązku opłacenia składek), kwota dofinansowania wyniesie 2 000 zł, z zastrzeżeniem, że powyższa sytuacja dotyczy osoby, która została zgłoszona we wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy jako ta, która w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (albo w ostatnim miesiącu, kiedy świadczyła pracę w warunkach braku ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę) przepracowała liczbę godzin równą wartości etatu. Powyższe reguły znajdują zastosowanie do wynagrodzeń osób, które we wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy zostały wskazane jako takie, które przepracowały liczbę godzin równą części etatu, przy czym dofinansowanie do wynagrodzeń tych osób będzie proporcjonalne (np. do równowartości połowy etatu kwota dofinansowania wyniesie 1 000 zł).

Koronawirus w Polsce