Tarcza 7.0 opublikowana w Dzienniku Ustaw. Kto otrzyma pomoc?

Ewelina Czechowicz

Tarcza 7.0, czyli rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 zostało 22.01.2021 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw. Pomoc dla przedsiębiorców będzie dostępna od 1 lutego 2021 r. wg kodów PKD? Kto otrzyma wsparcie?

4 nowe formy wsparcia

Opublikowane 22 stycznia 2021 r. rozporządzenie Rady Ministrów przewiduje 4 formy wsparcia:

  1. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
  2. Dodatkowe świadczenie postojowe
  3. Jednorazową dotację
  4. Zwolnienie ze składek ZUS

Tarcza 7.0 kody pkd uprawnionych do uzyskania pomocy
Źródło: shutterstock.com

Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy

O świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy będą mogli wnioskować przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, przeważającymi kodami:

Kod PKD

Opis

55.10.Z

hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z

obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z

Pola kempingowe

79.11.A

Działalność agentów turystycznych

79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

Opracownie własne: Pit.pl

Wnioskujący o to świadczenie przedsiębiorcy będą musieli wykazać, że przychód z ich działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Kod PKD będzie weryfikowany na dzień 30 listopada 2020 r. Wnioski będą mogły być składane do dnia 31 marca 2021 r.

Ponowne świadczenie postojowe

O ponowne świadczenie postojowe będą mogli zawnioskować przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności. O świadczenie będzie można się starać w zależności od PKD jednokrotnie lub dwukrotnie.

Uprawnieni do jednokrotnego dodatkowego świadczenia postojowego:

Kod PKD

Opis

47.71.Z

 

sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z

 

sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z

 

sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z

sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z

sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Uprawnieni do dwukrotnego dodatkowego świadczenia postojowego:

 

Kod PKD

Opis

49.39.Z

 

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany

55.10.Z

 

hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z

obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

 

55.30.Z

 

pola kempingowe

 

 56.10.A

 

restauracje

 

56.10.B

 

ruchome placówki gastronomiczne

 

56.21.Z

przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) 

 

56.29.Z

pozostała działalność gastronomiczna

 

56.30.Z

przygotowanie i podawanie napojów

 

59.11.Z

 

produkcja filmów, nagrań wideo

 

59.12.Z

działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv

 

59.13.Z  

działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv

 

59.14.Z

działalność związana z projekcją filmów

 

59.20.Z

 

działalność w zakresie nagań dźwiękowych i muzycznych

 

74.20.Z

 

 działalność fotograficzna

 

77.21.Z

 

wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 

79.11.A

 

działalność agentów turystycznych

 

79.12.Z

 

działalność organizatorów turystyki

 

79.90.A

działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

 

79.90.C

pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

82.30.Z

 

organizacja targów i kongresów

 

85.51.Z

 

pozaszkolna edukacja sportowa

 

85.52.Z

 

pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 

85.53.Z

 

pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A

 

nauka języków obcych

85.59.B

 

pozostałe pozaszkolne formy edukacji

86.10.Z

w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

86.90.A

 

działalność fizjoterapeutyczna

 

86.90.D

działalność paramedyczna

 

90.01.Z

 

wystawianie przedstawień artystycznych

 

90.02.Z

 

wspomaganie przedstawień

 

90.04.Z 

 

działalność obiektów kulturalnych

 

91.02.Z

 

działalność muzeów

 

93.11.Z

działalność obiektów sportowych

 

93.13.Z

 

działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej

 

93.19.Z

 

pozostała działalność sportowa

 

93.21.Z

 

działalność wesołych miasteczek

 

93.29.A

 

 działalność pokojów zagadek, domów strachu

 

93.29.B

 

działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich

 

93.29.Z

 

pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

96.01.Z

 

pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych

 

96.04.Z

działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

 Źródło: opracowanie własne Pit.pl

Żeby uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że przychód z jego działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Zgodnie z treścią rozporządzenia starosta będzie mógł przyznać jednorazową dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. O tą formę pomocy będą mogli wnioskowa przedsiębiorcy z kodami PKD:

 

 

Kod PKD

Opis

47.71.Z

sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z

sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z

sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z

sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z

sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.39.Z

 

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany

52.23.Z

 

działalność usług wspomagająca transport lotniczy

55.10.Z

 

hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z

obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

 

55.30.Z

 

pola kempingowe

 

56.10.A

 

restauracje

 

56.10.B

 

ruchome placówki gastronomiczne

 

56.21.Z

przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) 

 

56.29.Z

pozostała działalność gastronomiczna

 

56.30.Z

przygotowanie i podawanie napojów

 

59.11.Z

 

produkcja filmów, nagrań wideo

 

59.12.Z

działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv

 

59.13.Z  

 

działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv

 

59.14.Z

działalność związana z projekcją filmów

 

59.20.Z

 

działalność w zakresie nagań dźwiękowych i muzycznych

 

74.20.Z

 

 działalność fotograficzna

 

77.21.Z

 

wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 

79.11.A

 

działalność agentów turystycznych

 

79.12.Z

 

działalność organizatorów turystyki

 

79.90.A

działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

 

79.90.C

pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 82.30.Z

 

organizacja targów i kongresów

 

85.51.Z

 

pozaszkolna edukacja sportowa

 

 85.52.Z

 

pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 

85.53.Z

 

pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A

 

nauka języków obcych

85.59.B

 

pozostałe pozaszkolne formy edukacji

86.10.Z

w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

86.90.A

 

działalność fizjoterapeutyczna

 

86.90.D

działalność paramedyczna

 

90.01.Z

 

wystawianie przedstawień artystycznych

 

90.02.Z

 

wspomaganie przedstawień

 

90.04.Z

 

działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z

 

działalność muzeów

 

93.11.Z

 

działalność obiektów sportowych

 

93.13.Z

 

działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej

 

93.19.Z

 

pozostała działalność sportowa

 

93.21.Z

 

działalność wesołych miasteczek

 

93.29.A

 

 działalność pokojów zagadek, domów strachu

 

93.29.B

 

działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich

 

93.29.Z

 

pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

96.01.Z

 

pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych

 

96.04.Z

działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

Źródło: opracowanie własne Pit.pl

Poza PKD trzeba będzie wykazać, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Wnioski o dotację będzie można składać do 31 marca 2021 r.

Zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS będą mogli wnioskować przedsiębiorcy o przeważającym PKD:

Za styczeń:

 

Kod PKD

Opis

47.71.Z

 

sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z

 

sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z

 

sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z

sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z

sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

 

Za styczeń i grudzień:

 

Kod PKD

Opis

49.32.Z

Działalność taksówek osobowych

49.39.Z

 

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany

52.23.Z

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

55.10.Z

 

hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z

obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

 

55.30.Z

 

pola kempingowe

 

 56.10.A

 

restauracje

 

56.10.B

 

ruchome placówki gastronomiczne

 

56.21.Z

przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) 

 

56.29.Z

pozostała działalność gastronomiczna

 

56.30.Z

przygotowanie i podawanie napojów

 

59.11.Z

 

produkcja filmów, nagrań wideo

 

59.12.Z

działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv

 

59.13.Z  

 

działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv

 

59.14.Z

działalność związana z projekcją filmów

 

59.20.Z

 

działalność w zakresie nagań dźwiękowych i muzycznych

 

74.20.Z

 

 działalność fotograficzna

 

77.21.Z

 

wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 

79.11.A

 

działalność agentów turystycznych

 

79.12.Z

 

działalność organizatorów turystyki

 

79.90.A

działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

 

79.90.C

pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 82.30.Z

 

organizacja targów i kongresów

 

85.51.Z

 

pozaszkolna edukacja sportowa

 

 85.52.Z

 

pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 

85.53.Z

 

pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A

 

nauka języków obcych

85.59.B

 

pozostałe pozaszkolne formy edukacji

86.10.Z

w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

86.90.A

 

działalność fizjoterapeutyczna

 

86.90.D

działalność paramedyczna

 

90.01.Z

 

wystawianie przedstawień artystycznych

 

90.02.Z

 

wspomaganie przedstawień

 

90.04.Z

działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z

 

działalność muzeów

 

93.11.Z

 

działalność obiektów sportowych

 

93.13.Z

 

działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej

 

93.19.Z

 

pozostała działalność sportowa

 

93.21.Z

 

działalność wesołych miasteczek

 

93.29.A

 

 działalność pokojów zagadek, domów strachu

 

93.29.B

 

działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich

 

93.29.Z

 

pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

96.01.Z

 

pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych

 

96.04.Z

działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

 

 Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Warunki uzyskania zwolnienia z opłacania składek ZUS

Przedsiębiorcy wnioskujący o zwolnienie ze składek ZUS będą musieli spełnić wymagania, oprócz PKD, będą musili:

  1. wykazać spadek przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.
  2. złożyć deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne należne za:
    • styczeń 2021 r. – w przypadku, wniosku o zwolnienie za styczeń
    • grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. – w przypadku, wniosku obejmującego te miesiące  

– nie później niż do dnia 28 lutego 2021 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

O zwolnienie ze składek ZUS za grudzień lub styczeń będzie można wnioskować do 31 marca 2021 r.

Koronawirus w PolsceŚwiadczenie postojoweZwolnienia z ZUSHOTRozliczenie roczne