MF radzi, jak poprawnie sporządzić PIT-36 za 2021 rok

Iwona Maczalska

Tylko do 2 maja podatnicy zobowiązani do rozliczenia swoich dochodów na druku PIT-36 mają czas na wysłanie gotowego zeznania do urzędu skarbowego. MF radzi, jak zrobić to poprawnie, by uniknąć błędów. 

» Podatniku rozliczasz PIT-36 za 2021 rok? Pamiętaj o ważnej rzeczy

Ministerstwo Finansów wydało zaktualizowaną broszurę informacyjną na temat zasad sporządzania zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2021 roku. Broszura informuje m.in. o tym, kto zobowiązany jest do rozliczenia na PIT-36, jaki termin złożenia PIT-36 obowiązuje w 2022 roku i czy deklaracja PIT-36 dopuszcza możliwość korzystania z ulg i odliczeń podatkowych.

Źródło: shutterstock

Kto zobowiązany jest do złożenia PIT-36 za 2021 rok?

Jak można przeczytać w broszurze Ministerstwa Finansów podmiotami zobowiązanymi do rozliczenia swojego dochodu na deklaracji PIT-36 są w osoby fizyczne, które m.in.:

  1. Prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której osiągali dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegające opodatkowaniu według 5% stawki podatku,
  2. Prowadziły działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
  3. Uzyskały przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
  4. Uzyskały przychody z odpłatnego zbycia rzeczy,
  5. Korzystają ze zwolnienia, tzw. kredytu podatkowego,
  6. Są zobowiązane doliczyć do swoich przychodów dochody małoletnich dzieci,
  7. Obniżają dochody o straty poniesione w latach ubiegłych,
  8. Wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

 

Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody  indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie  wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych 

w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie  należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkowują przy zastosowaniu skali podatkowej.

Wyboru sposobu opodatkowania podatnicy dokonują w poz. 6, 7 i 8 poprzez zaznaczenie odpowiednich kwadratów. Przed zaznaczeniem odpowiednich kwadratów należy zapoznać się z warunkami, jakie trzeba wypełnić, aby skorzystać z wybranego sposobu opodatkowania.

 

Całe objaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące poprawnego sporządzenia PIT-36 za 2021 rok można pobrać tutaj.

/ na podstawie mf.gov.pl

PIT-36Wspólne rozliczenie PITRozliczenie roczne