Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną w 2022 r. Ile wyniosą?

Ewelina Czechowicz

9 sierpnia 2021 r w  Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. poz. 724). Opłaty i daniny lokalne mogą w przyszłym roku wzrosnąć - tak jak pisaliśmy na łamach PIT.pl - o 3,6 %. Zgodnie z przepisami decyzje o ewentualnych zmianach wysokości stawek podatków i opłat lokalnych podejmują rady gmin. 

Na podstawie rozporządzenia rady gminy mogą podnieść wysokość podatków i opłat, więcej mogą zapłacić  osoby posiadające własne grunty, mieszkania oraz domy wykorzystywane w celach prywatnych jak i osoby, które wykorzystują budynki w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Wzrosnąć mogą również opłaty lokalne.

Podatek od gruntów- maksymalne stawki w 2022 r.

Podatek od gruntów może w 2022 r. zostać podniesiny dla poszczególnych ich rodzajów, i tak od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  może wynieść 1,03 zł od 1 m kw. powierzchni,   
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych maksymalnie może wynosić 5,17 zł od 1 ha powierzchni,   
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,54 zł od 1 m kw. powierzchni,   
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w przepisach - 3,40 zł od 1 m kw. powierzchni;    

Podatek od budynków lub ich części stawki na 2022 r.

Podatek od budynków lub ich części, w 2022 r. może maksymalnie wynieść dla budynków:

 1. mieszkalnych – 0,89 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,   
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 25,74 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,   
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 12,04 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,   
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,   
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,68 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;   

Podatki i opłaty lokalne w górę w 2022 r.

Źródło: shutterstock

Maksymalne stawki podatku od środków transportowych w 2022 r.

Podatek od środków transportowych może w 2022 r. wynosić:   

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:   

 1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 912,48 zł,   
 2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1522,21 zł,   
 3. powyżej 9 ton – 1826,64zł,   
 • Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton –  3485,69 zł.   
 • Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 2131,05 zł. 
 • Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - (do 36 ton włącznie – 2694,21 zł; powyżej 36 ton 3485,69 zł).   
 • Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1826,64 zł.   
 • Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (do 36 ton włącznie - 2131,05 zł; powyżej 36 ton – 2694,21 zł).   
 • Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy (mniejszej niż 22 miejsca – 2156,92 zł; równej lub większej niż 22 miejsca – 2726,93 zł).   

Wysokość opłat lokalnych

W obwieszczeniu wskazano również maksymalną  wysokość opłat lokalnych, i tak opłata targowa, nie może przekroczyć 852,75 zł dziennie. W tym roku opłata targowa w związku z pandemią COVID-19 nie jest pobierana przez gminy. „1. Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170). 2. Z tytułu niepobierania opłaty, o którym mowa w ust. 1, jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”.

Opłata miejscowa 

Opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć 2,50 zł dziennie,   z kolei opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej, nie może przekroczyć – 3,52 zł dziennie. 

Opłata uzdrowiskowa

Opłata uzdrowiskowa nie będzie mogła przekroczyć  4,83 zł dziennie.

Podatek od posiadania psa w 2022 r.

W 2022 roku górny limit podatku od posiadania psa wzrośnie i wyniesie 135 zł rocznie za jednego psa, czyli o prawie 5 zł więcej niż w tym roku. Pełną kwotę należy zapłacić, jeśli czworonóg urodził się w pierwszej połowie roku. Jeśli urodził się w drugiej połowie roku, to opłata wynosi połowę stawki rocznej. 

Opłata reklamowa w górę w 2022 r.

Wraz z możliwością podniesienia opłat lokalnych rady gminy będą mogły podnieść w górę opłatę reklamową. Będzie ona mogła być podniesione w 2022 r. w części stałej - o 10 gr, a zmiennej o 1 gr i wyniesie odpowiednio 2,80 zł i 0,25 zł.

 

NieruchomościInne podatki