Podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne w górę w 2022 r.

Ewelina Czechowicz

Podatek od nieruchomości oraz inne podatki lokalne w górę  w 2022 roku. Ile więcej zapłacimy?

Inflacja w I półroczu wyniosła 3,6 proc. - podał prezes GUS. O tyle wzrosną więc stawki podatków i opłat lokalnych w przyszłym roku? Wskaźnik inflacji to wskaźnik, na którego podstawie wyliczane są stawki maksymalne podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłat lokalnych takich jak opłata: miejscowa, uzdrowiskowa, targowa i reklamowa. Co roku prezes GUS podaje stawkę inflacji, na podstawie której minister finansów przelicza stawki podatków lokalnych i publikuje je w obwieszczeniu. Na podstawie niego rady gminy mogą podnieść stawki podatków do maksymalnego poziomu. O ile mogą wzrosną te daniny?

Podatek od nieruchomości w górę w 2022 r.

Źródło: shutterstock

Podatek od nieruchomości w 2022 r.

W 2022 r. podwyżki podatków i opłat lokalnych może być mniejsza niż w niż w 2021 r. Rok temu inflacja w I półroczu była bowiem wyższa - wyniosła 3,9 %. Wyższy podatek od nieruchmości w 2022 r. zapłacą zarówno osoby posiadające własne grunty, mieszkania oraz domy wykorzystywane w celach prywatnych jak i osoby, które wykorzystują budynki w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.  

Dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej stawka podatku od nieruchomości wzrośnie:

 • za grunty (klasyfikowane jako pozostałe) o 2 gr za 1 m kw. (wyniesie 0,54 zł),
 • za mieszkania oraz domy wzrośnie o 4 gr za 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków (wyniesie 0,89 zł).

W przypadku działki o powierzchni 1500 m kw. oznacza to wzrost podatku o 25 zł w skali roku, a za 75-metrowe mieszkanie o 2,5 zł.

Z uwag na wysokość inflacji, większe podwyżki czekają w przyszłym roku przedsiębiorców. Przedsiębiorcy za grunty zapłacą o 4 gr więcej za m kw. (wyniesie 1,03 zł),  z kolei na budynki podwyżka wyniesie  0,90 zł za 1 m kw. powierzchni użytkowej (stawka wyniesie 25,74 zł). Przykładowo firma mająca 350 m kw. powierzchni biurowej będzie musiała zapłacić w przyszłym roku 315 zł więcej podatku.

Maksymalne stawki podatków od nieruchomości obowiązywać będą od stycznia 2022 r. i określone są przez ministra finansów na dany rok. Jednak każda gmina samodzielnie może ustalić wysokość tej daniny, która nie może przekroczyć górnej granicy ustalonej przez rząd.

Zobowiązani do zapłaty podatku od nieruchomości

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do zapłaty daniny  zobowiązani są właściciele, posiadacze samoistni (czyli ci, którzy używają gruntów jak właściciel, choć nim nie są), użytkownicy wieczyści gruntów, które są własnością publiczną (państwową lub samorządową) oraz posiadacze mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy. Osoby wymienione powyżej płacą za grunty, które nie są gruntami rolnymi lub lasem, za budynki, mieszkania lub lokale użytkowe, które są wyodrębnione prawnie, czyli mają księgę wieczystą.

Wysokość podatku od nieruchomości

Wysokość opłaty wyliczana jest na podstawie powierzchni gruntów oraz budynków objętych daniną publiczną oraz ustalonej stawki podatku w danej gminie. Właściciele powierzchni objętych podatkiem płacą go jeden raz w roku. W przypadku kiedy kwota wynosi ponad 100 zł, podatek w wydawanej decyzji rozkładany jest na 4 raty.

Podatek od środków transportowych w górę w 2022 r.

Z dużo wyższą podwyżką podatku muszą liczyć się właściciele samochodów ciężarowych (o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony) oraz autobusów - od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych rocznie.

Zapłata podatku od śrrodków transportowych

Zgodnie z art. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek od środków transportowych jest (co do zasady) płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Zasada ta dotyczy sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstał wcześniej niż w lutym danego roku.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 7 ton - z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą,
 • autobusy.
 • Podatek od środków transportowych w 2022 r.

  Stawki maksymalne podatku od środków transportowych 2022 r. wzrosną o 3,6 % w porównaniu do stawek, które wynoszą:

  1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 880,77 zł, (podwyżka w 2022 do kwoty 912,48 zł)
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1469,31 zł, (podwyżka o 52,90 zł do kwoty 1522,21 zł)
 • powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton – 1763,16 zł. (podwyżka o 63,47 zł do kwoty 1826,63 zł)
 • Stąd w 2022 r. właściciel samochodu ciężarowego o masie powyzej 5,5 tony zapłaci maksymalnie 1522,21 zł - o 52,90 zł więcej niż w tym roku.

  Wyższa opłata targowa, miejscowa, uzdrowiskowa i reklamowa w 2022 r.

  Wzrosną również stawki maksymalne opłat, podwyżki wyniosą:

  W przypadku opłaty targowej wzrośnie ona w stosunku do tego rocznej o 29,64 zł i wyniesie 852,75 zł. W tym roku opłata targowa w związku z pandemią COVID-19 nie jest pobierana przez gminy. „1. Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170). 2. Z tytułu niepobierania opłaty, o którym mowa w ust. 1, jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”. Z kolei opłata miejscowa wzrośnie o 13 gr i wyniesie 3,52 zł. Natomiast opłata uzdrowiskowa podniesiona zostanie o 17 gr do kwoty 4,83 zł. Ponadto wysokość opłaty reklamowej zostanie powiększona w części stałej - o 10 gr, a zmiennej o 1 gr i wyniesie odpowiednio 2,80 zł i 0,25 zł.

Podatki 2021Inne podatkiNieruchomości