Pakiet e-commerce - założenia zmian

Rödl & Partner

Postępująca cyfryzacja zarówno gospodarki, jak i społeczeństwa, to jedna z najbardziej dynamicznych zmian naszych czasów. Wpływa na oczekiwania i zachowania konsumentów, zasady konkurencji rynkowej, powstanie nowych modeli biznesowych, w tym na rozwój handlu elektronicznego (ang. e-commerce). Jest również wyzwaniem dla systemu podatkowego, który stara się nadążać za postępem technologicznym.

Podatki w e-commerce - wyzwania

Głównym problemem w handlu elektronicznym w obszarze podatku VAT okazała się efektywność jego pobierania, a przy tym relatywnie duże obciążenia administracyjne i koszty ciążące na przedsiębiorcach oraz administracji skarbowej. Przedsiębiorcy z Unii Europejskiej (UE) prowadzący działalność w sektorze e-commerce znaleźli się w mniej korzystnej pozycji względem ich konkurentów spoza UE.

Z tego powodu Komisja Europejska rozpoczęła prace nad zmodernizowaniem i dostosowaniem systemu VAT do nowych realiów.

Pakiet e-commerce - założenia zmian
Źródło: shutterstock.com

Przygotowano pakiet środków upraszczających obowiązki związane z podatkiem VAT dla przedsiębiorstw prowadzących transgraniczną sprzedaż towarów lub usług konsumentom. Celem stało się utworzenie otoczenia korzystnego dla handlu transgranicznego oraz zapewnienie, aby podatek VAT od takich dostaw był prawidłowo płacony na rzecz państwa członkowskiego przeznaczenia. Pakiet dotyczący handlu elektronicznego VAT stał się jednym z priorytetów strategii jednolitego rynku cyfrowego.

Pakiet VAT e-commerce – najważniejsze zmiany i terminy

Opracowany przez Komisję Europejską pakiet VAT e-commerce to szereg zmian istotnie modyfikujących zasady opodatkowania handlu transgranicznego na rzecz konsumentów.

Pierwotnie państwa członkowskie UE, w tym Polska, zobowiązane zostały do zaimplementowania w krajowych przepisach podatkowych rozwiązań przewidzianych w pakiecie VAT do 1 stycznia 2021 r. Jednak w związku z pandemią koronawirusa wprowadzenie nowych przepisów dotyczących podatku VAT w handlu elektronicznym odroczono do 1 lipca 2021 r.

W wyniku wdrożenia pakietu VAT e-commerce ma nastąpić:

1.    likwidacja na terytorium Unii Europejskiej zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro;

 

2.    rozszerzenie zakresu transakcji dokonywanych pomiędzy przedsiębiorstwami
a konsumentami (B2C), które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą procedury One Stop Shop (pojedynczego punktu kontaktowego). Działanie to ma uprościć rozliczanie dla celów VAT transakcji dokonywanych na rzecz konsumentów w wielu krajach UE za pośrednictwem deklaracji VAT składanej tylko w jednym państwie członkowskim (tzw. państwie członkowskim identyfikacji);

 

3.    zobowiązanie do poboru i zapłaty VAT podatników, którzy ułatwiają poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. internetowa platforma handlowa, portalu, itp.) dokonywanie:

-        sprzedaży towarów importowanych z państw spoza UE w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro,

-        dostaw towarów na rzecz konsumentów.

Co to oznacza dla polskiego sektora B2C

Wdrożenie rozwiązań przewidzianych w pakiecie VAT e-commerce ma na celu:

  1. uszczelnienie systemu VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami (B2C), tak aby podmioty spoza UE również płaciły ten podatek;
  2. wyrównanie szans konkurencyjnych w obszarze handlu elektronicznego unijnych przedsiębiorców względem tych spoza UE;
  3. opodatkowanie towarów/usług w państwie ich konsumpcji, czyli w kraju ostatecznego odbiorcy danego towaru/usługi;
  4. ułatwienie rozliczeń VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE poprzez zmniejszenie obciążeń i kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych.

Omawiane nowe propozycje w VAT dla e-commerce to szeroki pakiet zmian w podejściu do opodatkowania transakcji w relacjach B2C. Wielu przedsiębiorców z sektora e-commerce czekają nowe wyzwania.  

Zmiany te są szczególnie istotne dla podmiotów pośredniczących w sprzedaży online towarów importowanych na terytorium UE (sklepy internetowe, portale aukcyjne, platformy handlowe), na które nałożone zostaną nowe obowiązki.

Dla polskich przedsiębiorców sprzedających towary konsumentom w innych krajach UE pakiet VAT e-commerce przyniesie ułatwienia. Zgodnie z nowymi procedurami, aby rozliczyć podatek VAT, nie będą zobowiązani do rejestrowania się w każdym kraju, do którego wysyłają swoje towary. Możliwe będzie rozliczenie VAT w kraju siedziby, przez co zmniejszą się koszty i obciążenia administracyjne.

Agata Pezda,
starszy konsultant podatkowy we wrocławskim biurze Rödl & Partner

WNT i WDTZmiany w VATPodatki 2021VATMiejsce świadczenia VAT