Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2019
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2019

Kwota wolna od podatku. Jak uzyskać zwrot podatku na rachunek bankowy?

04.03.2014 09:00 (aktualizacja: )

Zbliża się termin końcowy składania zeznań podatkowych PIT. Do dnia 30 kwietnia 2014 r. należy złożyć odpowiednią deklarację, co dotyczy także osób, których przychód wyniósł w ubiegłym roku mniej niż 3091 zł.


Kwota wolna od podatku

Maksymalny dochód osoby fizycznej, w związku z którym nie powstaje obowiązek zapłacenia podatku PIT za 2013 r. wynosi 3091 zł. Jest to tzw. kwota wolna od podatku, której wysokość nie uległa zmianie już od 2009 r.

Wysokość kwoty wolnej od podatku wynika ze skali podatkowej, przy uwzględnieniu zasad zaokrąglania kwot podatków. Jej wyznaczenie polega w uproszczeniu na odliczeniu od obliczonego podatku wynikającej z skali podatkowej kwoty 556,02 zł, co w przypadku przychodów do wysokości 3091 zł jest równoznaczne z tym, że podatek zostanie obniżony, a zobowiązanie podatkowe nie wystąpi. Uściślając, najwyższy dochód wolny od podatku PIT, tj. od którego podatek wynosi zero złotych, stanowi równowartość 3091,49 zł (zaokrąglając do pełnych złotych – 3091 zł).

Wysokość podatku, gdy mamy do czynienia z kwotą wolną od podatku wyniesie zero złotych, jednakże podatnik powinien pamiętać, że nawet, gdy jego dochód nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, jest on zobowiązany złożyć zeznanie roczne. W przypadku, gdy w przeciągu roku podatkowego pracodawca (płatnik) pobierał zaliczki na podatek dochodowy, a wysokość uzyskanych dochodów nie przekroczyła kwoty 3091 zł, wówczas podatnik otrzyma zwrot podatku.

Przykład:

Student w okresie przerwy wakacyjnej pracował na umowie zleceniu, z tytułu której zarobił 1000 zł netto, natomiast umowa opiewała na kwotę brutto 1168 zł. Był to jego jedyny dochód. Pracodawca w trakcie roku pobierał zaliczki na podatek, a całość przychodu studenta ze wszystkich źródeł nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku. W związku ze spełnieniem powyższych warunków student otrzyma zwrot podatku.


Zwrot podatku

Zwrot podatku dochodowego, o ile nie podlega zaliczeniu na zaległe i bieżące zobowiązania podatkowe lub na wniosek podatnika nie zostanie zaliczony na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, następują w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego w urzędzie skarbowym. W związku z tym, w interesie podatnika leży jak najszybsze złożenie deklaracji rocznej.

Przykład

Podatnik, który złożył deklarację dnia 10 marca, powinien dostać zwrot podatku nie później niż z upływem 3 miesięcy, tj. 10 czerwca. Zwrot podatku może nastąpić na trzy sposoby:

 1. przelewem na wskazany przez podatnika rachunek bankowy,
 2. odbierając osobiście gotówkę w kasie urzędu lub
 3. przekazem pocztowym.

Pierwsza ze wskazanych wyżej możliwości jest najdogodniejszą formą zwrotu podatku dochodowego. Zwrot podatku na rachunek bankowy podatnika wiąże się z korzyściami takimi jak:

 • brak dodatkowych opłat, które występują w przypadku przekazu pocztowego,
 • potencjalnie krótszy czas oczekiwania na zwrot podatku,
 • wymiar praktyczny – podatnik nie musi czekać na listonosza bądź też specjalnie fatygować się na pocztę lub do urzędu skarbowego w celu odbioru pieniędzy stanowiących kwotę zwrotu podatku.

Zgłoszenie numeru rachunku bankowego

Zgłoszenie numeru rachunku bankowego następuje na formularzu ZAP-3, który zastąpił wcześniej stosowany formularz NIP-3. ZAP-3 jest jednostronicowym i prostym do wypełnienia drukiem, który może złożyć osoba fizyczna spełniająca poniższe warunki:

 1. posiada numer PESEL,
 2. nie prowadzi działalności gospodarczej,
 3. nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT,
 4. nie jest płatnikiem podatków oraz
 5. nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Formularz ZAP-3 należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego przed złożeniem deklaracji PIT-37 lub równocześnie z jej złożeniem. Formularz ten wystarczy przekazać urzędowi jednokrotnie – nie ma obowiązku corocznego przekazywania informacji o numerze rachunku bankowego, chyba że została dokonana jego zmiana.

Nie ma przeszkód, aby formularz ZAP-3 przekazać urzędowi już po złożeniu deklaracji, jednak wówczas istnieje ryzyko, że urząd w chwili dokonywania zwrotu nie będzie jeszcze dysponował numerem rachunku, co oznacza zwrot przekazem pocztowym. Analogicznie w przypadku, gdy podatnik nie podał numeru rachunku bankowego zwrot nastąpi za pośrednictwem przekazu pocztowego zgodnie z adresem podanym na deklaracji, z czym wiąże się pomniejszenie kwoty zwrotu o koszty nadania przekazu.

W formularzu wskazuje się kraj siedziby banku lub oddziału, posiadacza rachunku, nazwę banku oraz numer konta, na który ma zostać przekazana kwota zwrotu podatku. Co ważne, podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem wskazanego rachunku.

Tomasz Pastuszka
Młodszy konsultant podatkowy
Biuro Russell Bedford Poland w Katowicach

Kwota wolna od podatkuRozliczenie roczne