Koronawirus. Ulgi dla przedsiębiorców w spłacie podatków zaakceptowane przez Komisję Europejską

Ewelina Czechowicz

Zanim przepisy tarcz 6.0 i 2.0 wejdą w życie przedsiębiorcy dotknięci skutkami koronawirusa mogą skorzystać z ulg w spłacie podatków. Komisja Europejska zaakceptowała program udzielania ulg podatkowych, który przedstawił  polski rząd. Z jakich ulg i kiedy mogą skorzystać przedsiębiorcy? Wyjaśniamy.

Polska uzyskała zgodę KE na zastosowanie pomocy państwa, która zawarta jest w programie „Polskie środki antykryzysowe - COVID-19", uregulowanym w przepisach ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

ulgi podatkowe Covid
Źródło: mf.gov.pl

Dla kogo ulgi w spłacie podatków w związku Covid-19?

Z ulg w opłacaniu podatków mogą skorzystać Ci przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25%. Po wykazaniu spadku obrotów przedsiębiorcy mogą wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty.

Z tych form pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy mają trudności z terminowym opłacaniem podatków z powodu epidemii koronawirusa.

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zapłaty podatku na raty

Podatnicy, których dotknęła epidemia, i występuje u nich spadek dochodu o co najmniej 25 % mogą wnioskować o:

  • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

O powyższe  formy wsparcia mogą wnioskować podatnicy, którzy wykażą spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Możliwość zastosowania ulgi (odroczenie, raty) dotyczy podatku, którego termin płatności upływa po 31 grudnia 2019 r. i zaległości podatkowej powstałej po 31 grudnia 2019 r.

Wniosek i informacje dodatkowe

Do wniosku, który przedsiębiorca będzie składał we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym musi dołączyć informacje potwierdzające spadek obrotów oraz uproszczony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

Warunki udzielenia pomocy

Urząd skarbowy musi wydać decyzję przed  30 czerwca 2021 r., a termin odroczenia lub spłaty ostatniej raty nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2022 r. Pomoc w ramach zwalczania Covid-19 udzielana przez urzędy skarbowe nie jest objęta limitem, ani nie podlega kumulacji z inną pomocą udzielaną na podstawie Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19(2020/C 91I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str.1).

Wartość pomocy została określona szacunkowo na ok. 1,2 mld zł

Poza pomocą z programu „Polskie środki antykryzysowe - COVID-19", możliwe jest wnioskowanie, na dotychczasowych zasadach, o udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które nie stanowią pomocy publicznej albo stanowią pomoc de minimis.

Ulgi podatkowe

Zgodnie z ordynacją podatkową podatnicy (nie tylko przedsiębiorcy) mogą wnioskować o:

  • rozłożenie na raty należności podatkowych (wniosek RAT-Z),
  • umorzenie zaległości podatkowej (wniosek UZ-M),
  • odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych (wniosek TER-Z).

Co ważne w czasie pandemii koronawirusa fiskus zrezygnował z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa. Dodatkowo, jak zaznacza resort finansów, wnioski o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, składane z uwagi na pandemię koronawirusa, są rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Wniosek o rozłożenie na raty należności podatkowych

Ulgi podatkowe w czasach Covid-19

Prezes Zus przypomina o formach wsparcia dla przedsiebiorców dotkniętych Covid-19

Koronawirus w Polsce