Jeszcze tylko do 1 lutego 2021 r. przedsiębiorcy mogą zgłaszać do Małego ZUS-u plus

Ewelina Czechowicz

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby skorzystać z Małego ZUS plus mają coraz mniej czasu. Termin na zgłoszenie mija już w poniedziałek 1 lutego 2021 r. Kto może skorzystać z preferencji i jak zgłosić się do Małego ZUS plus?

Kto może skorzystać z Małego ZUS-u plus?

Mały ZUS plus to preferencja, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w 2020 r. nie przekroczył 120 tysięcy złotych. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko przedsiębiorca, który prowadził  działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Z Małego ZUS-u plus przedsiębiorca może korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne, natomiast składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

mały ZUS plus tylko do 1 lutego 2021 r.
Źródło: shutterstock.com

Jak zgłosić się od małego ZUS-u plus?

Do małego ZUS-u plus można się zgłosić poprzez:

- wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli na dzień 31 grudnia 2020 r. przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystałeś z „małego ZUS” albo

- wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli akurat 31 grudnia 2020 r. zakończy się okres 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek”

- zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli przedsiębiorca podlegał wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Czy osoby aktualnie korzystające z ZUS plus muszą się ponownie do niego zgłaszać?

Przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS-u plus w 2020 r. i nadal spełniają warunki do korzystania z niego w 2021 r.. nie muszą ponownie zgłaszać się do ulgi – informuje ZUS

Natomiast przedsiębiorca, który w 2021 r. rozpoczyna lub wznawia działalność gospodarczą, którą prowadził w 2020 r. (przynajmniej 60 dni) i z tytułu której nie korzystał w 2020 r. z „małego ZUS plus” powinien złożyć:

- zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli podlegał wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA), z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te przedsiębiorcy muszą  przekazać w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia, w którym będą spełniać warunki do korzystania z „małego ZUS plus”

Obowiązki korzystających z Małego ZUS-u plus w 2021 r.

Każdy z przedsiębiorców, który korzysta z Małego ZUS-u plus w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2021 r. (do 10 lub 15 lutego) lub pierwszy miesiąc, w którym wznowił/rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. (w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca) z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Kwota składek przy Małym ZUS plus zależy od dochodu

Warto pamiętać, że kwota składek przy Małym ZUS-ie plus zależy od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Nie zmienił się za to sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 840 a 3155,40 zł w 2021 r.) – podał Rzecznik ZUS.

Kto nie skorzysta z Małego ZUS-u plus

Z Małego ZUS-u plus jak informuje Rzecznik ZUS nie mogą skorzystać firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. Ulga nie jest przeznaczona też dla osób, które dopiero założyły swoją działalność. Nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać najpierw z 6-miesięcznej "ulgu na start", a następnie przez dwa lata  z "preferencyjnych składek" opłacanych od podstawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. 

Niski ZUSZUSPrzychody