Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Jak złożyć on-line zeznanie PIT za 2019 r.?

Gazeta Podatkowa

Termin złożenia rozliczenia PIT za 2019 r. przypadł w okresie epidemii COVID-19. Podatnicy zyskali jednak dodatkowy miesiąc na wywiązanie się z tego obowiązku bez ryzyka otrzymania grzywny. Zeznanie podatkowe najbezpieczniej złożyć przez internet. Nie jest do tego potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny.

Dodatkowy miesiąc

Termin złożenia PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2019 r. upłynął 30 kwietnia 2020 r. Zeznanie podatkowe można jednak bezkarnie przekazać do 1 czerwca 2020 r.

Termin złożenia rozliczenia za 2019 r. nie został przedłużony, ale tarcza antykryzysowa przewiduje brak kary za dopełnienie tego obowiązku po 30 kwietnia 2020 r. Zakłada ona, że przekazanie zeznania podatkowego za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż do 31 maja 2020 r., jest równoznaczne z dokonaniem "czynnego żalu" - złożeniem skutecznego zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego, chroniącego przed odpowiedzialnością karną skarbową. Dzień 31 maja 2020 r. wypada w niedzielę, więc termin skorzystania z dobrodziejstwa opisanego ustawowego "czynnego żalu" przesuwa się na 1 czerwca 2020 r. Podatnik, który złoży rozliczenie za 2019 r. i ureguluje wymagany podatek po 30 kwietnia 2020 r., ale do 1 czerwca 2020 r., nie może być ukarany za przekazanie rozliczenia po terminie. Nie wolno wobec niego wszcząć postępowania karnego skarbowego, a podjęte - musi zostać umorzone.

Opisane rozwiązanie nie objęło PIT-37 i PIT-38 za 2019 r. automatycznie zaakceptowanych w ramach usługi Twój e-PIT. Usługa ta polega na sporządzeniu rozliczenia przez administrację skarbową na podstawie posiadanych przez nią danych i udostępnieniu go podatnikowi on-line na Portalu Podatkowym. W ten sposób zostały przygotowane za 2019 r. zeznania PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. Rozliczenia PIT-28 i PIT-36 nie obejmowały jednak przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. Automatyczna akceptacja dotyczy wyłącznie PIT-37 i PIT-38. Jeżeli do 30 kwietnia 2020 r. podatnik nie zaakceptował udostępnionego PIT-37 lub PIT-38 za 2019 r., nie odrzucił go lub nie złożył rozliczenia samodzielnie, przygotowane w ramach usługi Twój e-PIT zeznanie podatkowe zostało automatycznie zaakceptowane i jest uznawane za złożone w dniu 30 kwietnia 2020 r. Takie rozliczenie można zmienić tylko poprzez dokonanie korekty.

Zeznanie on-line

Zeznanie podatkowe - ze względu na wyjątkowe okoliczności spowodowane epidemią koronawirusa - najlepiej złożyć przez internet.

Rozliczenie można sporządzić w formie elektronicznej przy użyciu odpowiedniego interaktywnego formularza zamieszczonego na Portalu Podatkowym lub sprawdzonego programu komercyjnego pozwalającego na przesłanie zeznania podatkowego do systemu e-Deklaracje. W ramach usługi Twój e-PIT można obecnie w zakresie rozliczeń za 2019 r. dokonać wyłącznie korekty PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 złożonego wcześniej przez podatnika lub automatycznie zaakceptowanego z dniem 30 kwietnia 2020 r.


Darmowy program PIT Gofin 2019 do sporządzania rocznych zeznań podatkowych dostępny jest w serwisie www.pit.gofin.pl.


Zeznanie podatkowe przekazywane przez internet nie musi (chociaż może) być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Można użyć danych autoryzujących. Polega to na podaniu kilku informacji potwierdzających tożsamość podatnika. Są to jego: identyfikator podatkowy, pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu wykazana za odpowiedni rok podatkowy dla celów PIT. Podaje się przychód z PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 albo PIT-40A za 2018 r. Wymagana jest kwota z jednego z tych rozliczeń (dowolnego). Nie sumuje się przychodów wykazanych w kilku dokumentach. Jeżeli za 2018 r. nie zostało złożone żadne z wymienionych zeznań lub roczne obliczenie podatku, należy wpisać "0" (zero). Opisaną metodę autoryzacji rozliczeń mogą stosować małżonkowie składający wspólny PIT-36 lub PIT-37. Małżeńskie zeznanie podatkowe należy opatrzeć danymi autoryzującymi tego małżonka, który występuje w nim jako podatnik (tj. jako pierwszy). Nie łączy się przychodów obojga małżonków.

Logowanie do usługi Twój e-PIT - w celu złożenia korekty zeznania podatkowego - jest możliwe na dwa sposoby: po podaniu danych uwierzytelniających albo poprzez użycie profilu zaufanego. Dane uwierzytelniające to: numer PESEL (ewentualnie NIP i data urodzenia), kwota przychodu z jednej z informacji od płatnika za 2019 r. (np. PIT-11), kwota przychodu z PIT za 2018 r., a ponadto kwota nadpłaty lub podatku do zapłaty z PIT za 2018 r. Logowanie przy użyciu danych uwierzytelniających jest wykluczone, gdy kwota przychodu, nadpłaty lub podatku do zapłaty z PIT za 2018 r. wynosi "0".

Podpis pełnomocnika

Zeznanie podatkowe może w imieniu podatnika podpisać pełnomocnik (kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Pełnomocnik musi legitymować się pełnomocnictwem do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1. Jeżeli ma podpisać małżeńskie e-zeznanie, to oboje małżonkowie muszą złożyć UPL-1. Pełnomocnik, dysponując pełnomocnictwem udzielonym tylko przez jednego z małżonków, nie może podpisać ich wspólnego rozliczenia.

UPL-1 można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej. Wynika to z art. 80a § 2a-2b Ordynacji podatkowej. Papierowy formularz składa się lub wysyła do urzędu skarbowego właściwego dla mocodawcy w sprawach ewidencji podatników i płatników. W przypadku osób fizycznych właściwość tego urzędu skarbowego ustala się zasadniczo ze względu na miejsce ich zamieszkania. UPL-1 mające formę elektroniczną należy natomiast przekazać Szefowi KAS przez ePUAP. Wysyła się je na skrzynkę elektroniczną Ministerstwa Finansów (ten urząd jest właściwy do obsługi Szefa KAS). Potrzebny jest do tego kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Sposoby uzyskania profilu zaufanego on-line

» Bankowość elektroniczna

Możliwość założenia profilu zaufanego oferują wybrane banki (ich listę można znaleźć na stronie internetowej pz.gov.pl). W systemie bankowości elektronicznej swojego banku - po zalogowaniu na konto - wystarczy wypełnić formularz o założenie profilu zaufanego. Podanych danych nie trzeba potwierdzać osobiście w urzędzie, ponieważ zostały one uwierzytelnione podczas zakładania rachunku bankowego i są wiarygodne.

» Kwalifikowany e-podpis

Złożenie wniosku o profil zaufany on-line na stronie pz.gov.pl można potwierdzić kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wymaga to wcześniej zainstalowania oprogramowania PZ Signer.

» E-dowód osobisty

Profil zaufany można założyć na stronie pz.gov.pl przy użyciu dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Opcja ta wymaga posiadania czytnika umożliwiającego połączenie e-dowodu z komputerem (tzw. czytnik NFC) oraz zainstalowania oprogramowania do obsługi e-dowodu.

» Tymczasowy profil zaufany

Wniosek o tymczasowy profil zaufany składa się on-line. Tożsamość wnioskodawcy jest natomiast potwierdzana w rozmowie wideo z urzędnikiem. W czasie tej transmisji trzeba okazać dowód osobisty lub paszport. Tymczasowy profil zaufany jest ważny 3 miesiące, z tym że okres ważności może zostać przedłużony.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)


autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 2020-05-04

Prawa i obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Rozliczenie roczneKorekta PITPIT-37PIT-36