Jak opodatkowane są przychody z agroturystyki?

Redakcja PIT.pl

Wynajem 5 pokoi gościnnych w budynkach na terenach wiejskich w ramach tzw. agroturystyki jest zwolniony z PIT. Zwolnieniu z opodatkowania podlegają również dochody uzyskane z tytułu wyżywienia gości agroturystyki. Wynajmujący domek letniskowy nie skorzysta ze zwolnienia.

Agroturystyka staje się coraz popularniejsza. Coraz więcej rolników odpłatnie udostępnia turystom pokoje gościnne w swoich gospodarstwach rolnych. W związku z tym rodzą się pytania.


Źródło: shutterstock.com

Jak opodatkować dochody z tego tytułu

Działalność agroturystyczna, podobnie jak inne rodzaje działalności gospodarczej, podlega co do zasady opodatkowaniu. Jednak w pewnych sytuacjach może podlegać zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym.

Działalność agroturystyczna oferująca usługi „wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów” nie podlega rejestracji jako działalność gospodarcza. Taka działalność może korzystać też ze zwolnienia podatkowego lub preferencyjnych form opodatkowania.

Agroturystyka to forma turystyki, która obejmuje różne usługi świadczone na terenach wiejskich, począwszy od zakwaterowania, poprzez częściowe lub całodniowe wyżywienie, wędkarstwo i jazdę konną, po uczestnictwo w pracach gospodarskich. Traktowana jest jako alternatywne do rolnictwa źródło dochodu mieszkańców wsi.

Czym jest gospodarstwo rolne

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Jeżeli zatem grunt na którym znajduje się budynek nie spełnia kryterium gospodarstwa rolnego to opisane zwolnienie nie przysługuje.

Zwolnienie z opodatkowania

Rolnik wynajmujący pokoje gościnne osobom przebywającym na wypoczynku w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Aby skorzystać ze zwolnienia rolnik nie może wynajmować więcej niż pięciu pokoi. Zwolnieniu z opodatkowania podlegają również dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób.

Jak widać zwolnienie jest uwarunkowane spełnieniem kilku wymogów:

  • rolnik musi wynajmować pokoje w budynkach mieszkalnych,
  • budynki muszą znajdować się na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym
  • pomieszczenia muszą być wynajmowane na wypoczynek,
  • rolnik może maksymalnie wynajmować pięć pokoi.

Wynajmujący domek letniskowy nie skorzysta ze zwolnienia

Przepisy wyraźnie wskazują, że ze zwolnienia z PIT można skorzystać tylko wtedy, gdy najem dotyczy pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych. Natomiast wynajem pokoi gościnnych, znajdujących się w domku letniskowym nie spełnia wymogów takiego zwolnienia.

Formy opodatkowania działalności agroturystycznej

Podatek dochodowy od osób fizycznych w działalności agroturystycznej:

  1. zasady ogólne
  2. ryczałt ewidencjonowany.

Agroturystyka a VAT

Wynajmowanie przez rolników pokoi, połączone z wydawaniem posiłków domowych oraz świadczeniem innych usług związanych z pobytem turystów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%.

Jeżeli działalność będzie prowadzona na niewielką skalę, to obowiązuje zwolnienie z podatku VAT. Jednak nie ma tu znaczenia liczba wynajmowanych pokoi i liczba przyjmowanych gości, ale wysokość uzyskanych w ciągu roku wpływów ze sprzedaży towarów oraz usług. Zwolnienie przysługuje podatnikom, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł, w takim przypadku właściciele gospodarstw agroturystycznych powinny prowadzić dzienną ewidencję sprzedaży.

Osoby rozpoczynające działalność nie muszą więc rejestrować się jako VAT-owcy do momentu przekroczenia limitu przychodu, liczonego proporcjonalnie do okresu działalności. Pamiętać jednak trzeba, że przychód, w przypadku prowadzenia różnych działalności, jest sumowany. Rolnik, który świadczy usługi agroturystyczne i dodatkowo w ramach działalności gospodarczej prowadzi np. usługi transportowe musi sumować dla celów VAT przychody ze wszystkich tych źródeł.

Jeżeli oprócz zakwaterowania i wydawania posiłków, świadczone są usługi, które nie są wliczone w cenę noclegu, opodatkowane są one stawką właściwą dla tych usług.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

RolnikDziałalność nierejestrowanaPrzychodyPodatek PITUrlopVAT