Jak odroczyć termin złożenia PIT za 2020 r.?

Gazeta Podatkowa

Podatnicy nie mają w bieżącym roku ustawowo zapewnionej możliwości przekazania - bez ujemnych konsekwencji - rozliczenia PIT za 2020 r. po 30 kwietnia 2021 r. Mogą jednak indywidualnie ubiegać się o odroczenie terminu złożenia zeznania podatkowego. Wniosek rozpatruje urząd skarbowy.

Obowiązek i kara

Termin złożenia PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2020 r. upływa 30 kwietnia 2021 r.

Spóźnienie oznacza ryzyko otrzymania grzywny. Niezłożenie w terminie zeznania podatkowego, mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania, stanowi wykroczenie skarbowe. Urzędom skarbowym wolno za nie karać wyłącznie w postępowaniu mandatowym. Grzywna nakładana w ten sposób nie może obecnie przekroczyć 5.600 zł. Ukarany musi zgodzić się na przyjęcie mandatu karnego. Jeżeli tego nie zrobi, sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, co w praktyce oznacza najczęściej skierowanie jej do sądu. Sąd może obecnie wymierzyć grzywnę za wykroczenie skarbowe w granicach od 280 zł do 56.000 zł. Wymiar grzywny w danym przypadku zależy - bez względu na tryb jej nakładania - od okoliczności sprawy, a także sytuacji karanego: stanu majątkowego, dochodów, możliwości zarobkowania itp.

Jak odroczyć termin złożenia PIT za 2020 r.?
Źródło: shutterstock.com

Kary nie muszą obawiać się osoby, które są zobligowane do złożenia PIT-37 lub PIT-38 za 2020 r., a ich rozliczenie zostało przygotowane w ramach usługi Twój e-PIT. Takie zeznanie podatkowe można zaakceptować bez zmian, zmodyfikować albo odrzucić i sporządzić rozliczenie we własnym zakresie (w formie papierowej lub elektronicznej). Jeżeli jednak do 30 kwietnia 2021 r. podatnik nie zaakceptuje lub nie odrzuci PIT-37 lub PIT-38 za 2020 r. sporządzonego w ramach usługi Twój e-PIT, a jednocześnie nie złoży rozliczenia samodzielnie, udostępnione zeznanie podatkowe zostanie automatycznie zaakceptowane. Będzie to równoznaczne z jego złożeniem w dniu 30 kwietnia 2021 r.

Indywidualny wniosek

Sposobem na uniknięcie kary w sytuacji, gdy rocznego rozliczenia podatku dochodowego nie można przekazać w terminie, jest odroczenie tego terminu. Takie rozwiązanie przewiduje art. 48 Ordynacji podatkowej.

Urząd skarbowy może odroczyć termin złożenia zeznania podatkowego na wniosek podatnika. Nie zrobi tego z własnej inicjatywy (z urzędu). Odroczenie musi być uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Nie ma katalogu okoliczności, zdarzeń czy powodów, których wystąpienie gwarantuje pozytywną decyzję urzędu skarbowego. Pojęcie "ważnego interesu podatnika" utożsamiane jest zazwyczaj z sytuacją, w której podatnik nie jest w stanie wywiązać się z obowiązku podatkowego z powodu nadzwyczajnych zdarzeń, np. choroby czy utraty dokumentacji podatkowej w wyniku zdarzeń losowych. Przesłanka "interesu publicznego" rozumiana jest natomiast jako dyrektywa postępowania nakazująca mieć na uwadze respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak bezpieczeństwo czy zaufanie do organów podatkowych. Podatnik musi we wniosku wskazać okoliczności przemawiające za wyznaczeniem innej - indywidualnej - daty dostarczenia rozliczenia. Dobrze jest dołączyć potwierdzające to dokumenty. Wniosek o odroczenie terminu złożenia zeznania podatkowego PIT za 2020 r. trzeba wnieść przed 30 kwietnia 2021 r. Odroczenie terminu, który już upłynął, jest niemożliwe.

Złożenie wniosku o odroczenie terminu złożenia zeznania podatkowego skutkuje wszczęciem postępowania podatkowego. Urząd skarbowy powinien wydać decyzję w ciągu miesiąca lub - gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana - w ciągu 2 miesięcy. Niekorzystną decyzję można zakwestionować. Przysługuje od niej odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej.

Skutki odroczenia

Konsekwencją odroczenia terminu złożenia zeznania podatkowego jest nie tylko możliwość przekazania rozliczenia po upływie ustawowego terminu bez ryzyka poniesienia sankcji karnych skarbowych, ale także zapłata podatku bez obciążeń odsetkowych.

W przypadku gdy wymóg zapłaty podatku jest związany z obowiązkiem przekazania zeznania podatkowego, a termin złożenia zeznania podatkowego został odroczony, kwotę wynikającą z takiego rozliczenia można uregulować bez odsetek za zwłokę do dnia, do którego został odroczony termin jego złożenia. Dopiero w razie nieuiszczenia podatku w tym czasie płaci się odsetki za zwłokę. Zostaną one naliczone za okres od dnia następnego po upływie terminu, do którego odroczono termin złożenia zeznania podatkowego, do dnia wpłaty wymaganej kwoty. Wynika tak z § 6 rozporządzenia w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. z 2005 r. nr 165, poz. 1373 ze zm.).

Podatnik, który bez decyzji organu podatkowego złoży po 30 kwietnia 2021 r. zeznanie PIT za 2020 r. i ureguluje wykazany w nim podatek dochodowy, musi naliczyć odsetki za zwłokę za okres od 1 maja 2021 r. do dnia dokonania wpłaty.

Elementy wniosku o odroczenie terminu złożenia zeznania PIT za 2020 r. (checklista)

Sporządzając wniosek, należy sprawdzić, czy zawiera on:

dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, identyfikator podatkowy),
datę i miejsce sporządzenia,
oznaczenie organu podatkowego (wskazanie właściwego w sprawie naczelnika urzędu skarbowego),
określenie przedmiotu wniosku (wskazanie, że na podstawie art. 48 Ordynacji podatkowej podatnik wnosi o odroczenie upływającego 30 kwietnia 2021 r. terminu złożenia zeznania podatkowego PIT za 2020 r.),
proponowany nowy termin złożenia zeznania podatkowego,
uzasadnienie wniosku (przytoczenie argumentów świadczących o istnieniu ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego i odpowiednie ich udowodnienie),
podpis,
załączniki (np. dowody uzasadniające odroczenie terminu złożenia zeznania podatkowego).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)


autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 2021-04-01

Umowa o pracę czy cywilnoprawna? Praktyczne wskazówki. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Rozliczenie rocznePIT-36PIT-37Podatek PIT