Estoński CIT: Zaliczka na dywidendę wspólników z odliczeniem

Redakcja PIT.pl

W ostatnim czasie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał kilka korzystnych dla podatników interpretacji dotyczących możliwości odliczenia od podatku należnego od zaliczek na dywidendę wypłacanych przez spółki opodatkowane tzw. estońskim CIT, 70% lub 90% zapłaconego przez spółkę ryczałtu.

» Polski Ład: Zmiany w CIT od 2022 r.

Niekorzystna interpretacja

Dyrektor KIS w dotychczas wydawanych interpretacjach podtrzymywał niekorzystne dla podatników stanowisko, pomimo zmiany przepisów od tego roku.

Przykładowo w interpretacji z 5 maja br. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.121.2022.3.IR) Dyrektor KIS uznał, że spółka jako płatnik nie może zastosować mechanizmu odliczenia w odniesieniu do wypłacanych wspólnikowi zaliczek na poczet dywidendy pochodzących z zysku osiągniętego w trakcie pierwszego roku opodatkowania ryczałtem. Jego zdaniem taki wniosek wynika wprost z art. 41 ust. 4ab ustawy o PIT, który wskazuje, że wypłaty powinny być dokonywane według stawki 19%, z jednoczesnym uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 19 ustawy o PIT. Przepis ten jednak uległ zmianie od 1 stycznia i pojęcie „dywidendy” zostało w nim zastąpione „wypłatą podzielonych zysków”.

Źródło: shutterstock

W związku z tym, zdaniem Dyrektora KIS skoro wypłacana jest dopiero zaliczka na dywidendę to jest to zysk, który jeszcze nie został podzielony, a skoro tak, to art. 30a ust. 19 ustawy o PIT nie będzie mieć zastosowania i do takiej wypłaty należy zastosować stawkę 19% bez dokonywania potrąceń wskazanych w tym przepisie.

Zmiana podejścia

W ostatnich interpretacjach wydanych w lipcu br. Dyrektor KIS zrewidował jednak powyższy pogląd odnośnie interpretacji pojęcia „podzielonych zysków” (np. interpretacje z 21 lipca, sygn. 0115-KDIT1.4011.297.2022. 2.MR i 19 lipca, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.407.2022.2.KS). Organ w tych interpretacjach wychodzi od definicji zawartych w Rozdziale 6b ustawy o CIT, tj. przepisów dotyczących opodatkowania spółek estońskim CIT i wskazuje, że zgodnie z rt. 28c pkt 2 ustawy CIT, definicja „podziału lub pokrycia wyniku finansowego netto” odnosi się do rozumienia tego pojęcia na gruncie ustawy o rachunkowości. Zgodnie natomiast z art. 53 ust. 5 ustawy o rachunkowości odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego, w tym także wpłaty z zysku, dokonywane na podstawie odrębnych przepisów uznaje się za podział wyniku finansowego netto jednostek w ciągu roku obrotowego. Tym samym należy uznać, że także wypłaty z zysku bieżącego roku w formie zaliczek należy także uznać za wypłatę „podzielonych zysków”.

Taka interpretacja jest także zgodna z objaśnieniami podatkowymi z 23 grudnia 2021 r. „Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek”, w którym wskazano, że: Dla celów ryczałtu wypłacone zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uważa się za dochód z tytułu podzielonego zysku, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. (ust 7.1, pkt 74).

W związku z powyższym należy uznać, że w przypadku wypłaty zaliczki na poczet dywidendy przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT, ma ona także prawo pomniejszyć należy podatek 19% o kwotę stanowiącą 70% lub 90% (w przypadku małych podatników) kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału danego wspólnika w zysku spółki i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany.

Doradca podatkowy ID Advisory Remigiusz Fijak

CITPodatek PIT