Elektroniczne tytuły wykonawcze od 30 kwietnia 2021 r.

Ewelina Czechowicz

Ministerstwo Finansów informuje, że od 30 kwietnia wierzyciele wyślą elektronicznie tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego. Ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany, które  miały obowiązywać od 30 lipca 2020 r. Pandemia jednak przesunęła plany ustawodawcy.Teraz egzekucja będzie szybsza i sprawniejsza.

Od 30 kwietnia 2021 roku wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze będą przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Dla wierzycieli oznacza to przyspieszenie wysyłki tych dokumentów do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i skrócenie czasu na rozpoczęcie egzekucji.

Jak wskazuje resort finansów uruchomienie systemu teleinformatycznego wyeliminuje tytuły wykonawcze w formie papierowej. Przyspieszy to przesyłanie korespondencji przez wierzycieli do naczelników urzędów skarbowych jako organów egzekucyjnych KAS i skróci czas do wszczęcia egzekucji.Od 30 kwietnia 2021 r. elektroniczne tytuły wykonawcze

Źródło: shutterstock

Elektronizacja przekazywania tytułów wykonawczych

Zgodnie z treścią art. 26 § 1c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przekazywanie drogą elektroniczną tytułów wykonawczych będzie obowiązkowe.  Tytuły będzie można przekazywać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Pozostanie jedynie jako wyjątek możliwość przekazywania tytułów wykonawczych w postaci papierowej, ale tylko w przypadku wystąpienia problemów technicznych przy przekazywaniu elektronicznym. Aktualnie mimo prawnej możliwości sporządzenia tytułu wykonawczego w postacie elektronicznej i przesyłania w tej postaci znacząca część wierzycieli przesyła tytuły wykonawcze w postaci papierowej. Generuje to niepotrzebne koszty dla wierzyciela i organu egzekucyjnego. Dodatkowo wszczęcie postępowania egzekucyjnego poprzez elektroniczne doręczanie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego zapewni jego automatyczną rejestrację i wyeliminuje spory o właściwość miejscową organów egzekucyjnych.

Podatki 2021KosztyOdsetki