Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dofinansowanie wynagrodzeń nie dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej

Gazeta Podatkowa

Udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadków obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19 jest możliwe, pod warunkiem że przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Jej wystąpienie blokuje udzielenie pomocy publicznej.

Pomoc publiczna w związku z COVID-19

Spadek obrotów gospodarczych warunkuje możliwość przyznania dofinansowania wynagrodzeń i składek ZUS na podstawie art. 15zzb ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). Wnioski o jej przyznanie przedsiębiorcy mogą składać do powiatowych urzędów pracy w odpowiedzi na ogłoszone nabory wniosków. Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Pomoc ta ma charakter pomocy publicznej, a co się z tym wiąże, nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Z tego powodu przedsiębiorca jest zobowiązany odpowiedzieć na zadane tam pytania dla zweryfikowania jego sytuacji ekonomicznej. W tym ujęciu dla podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie kluczowe jest więc zdefiniowanie pojęcia trudnej sytuacji ekonomicznej.

Trudna sytuacja

Na potrzeby pomocy publicznej przyjmuje się, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, gdy zajdzie jedna z okoliczności wskazanych w art. 2 pkt 18 rozporządzenia 651/2014/UE uznającego niektóre rodzaje pomocy (...). I tak spółka akcyjna, z o.o., komandytowo-akcyjna znajdzie się w trudnej sytuacji ekonomicznej, gdy wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości kapitału zarejestrowanego.

Spółka, w której tylko niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie (spółka jawna, komandytowa, partnerska, cywilna), zostanie uznana za znajdującą się w trudnej sytuacji ekonomicznej, jeśli wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki.

Ponadto przedsiębiorstwo zostanie uznane za znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej, gdy jest przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego (tzn. ogłoszono upadłość) lub zgodnie z prawem krajowym spełnia kryteria objęcia zbiorowym postępowaniem upadłościowym na wniosek wierzycieli.

Duże przedsiębiorstwo zostanie uznane za znajdujące się w trudniej sytuacji ekonomicznej, jeśli w ciągu ostatnich 2 lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5, a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1. To jednak nie dotyczy dofinansowania wynagrodzeń w związku z COVID-19, ponieważ mogą się o nie ubiegać tylko przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikro, mali, średni).

Przedsiębiorcy z sektora MŚP nie mogą być uznani za podmioty w trudnej sytuacji ekonomicznej, gdy istnieją krócej niż 3 lata. Dla nich może być przyznana pomoc publiczna, nawet jeśli mają ujemny wynik przekraczający połowę subskrybowanego kapitału podstawowego. Muszą być przy tym spełnione inne warunki jej udzielenia, a podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nie może spełniać przesłanki kwalifikującej do postępowania upadłościowego.


autor: Jolanta Białkowska
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 2020-05-14

Rozliczanie VAT w obrocie krajowym w orzecznictwie i interpretacjach indywidualnych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Koronawirus w PolsceFormy zatrudnieniaKoszty