Dodatkowe informacje w świadectwie pracy

Gazeta Podatkowa

Świadectwo pracy jest dokumentem, w którym podaje się informacje związane z przebiegiem zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Jego treść obejmuje takie dane jak m.in.: rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowiska, a także informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Zamieszcza się też w nim wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę, a także podaje informacje dodatkowe.

Wydanie świadectwa pracy

Od 7 września 2019 r. pracodawcy mają obowiązek wydania świadectwa pracy w ściśle określonym terminie. Jak stanowi znowelizowany art. 97 § 1 K.p., w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe albo doręcza je w inny sposób. Świadectwo pracy obejmuje okres lub okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Natomiast w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Pracownik może złożyć ten wniosek w każdym czasie.

Zakres informacji

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach (art. 97 § 2 K.p.). Szczegółową treść świadectwa pracy określają przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1289 ze zm.). Załącznik do tego rozporządzenia zawiera wzór świadectwa pracy wraz z informacją o wskazanym sposobie wypełniania tego dokumentu.

Zajęcie komornicze i informacje dodatkowe

W dwóch ostatnich ustępach świadectwa pracy, tj. 7 i 8 podaje się odpowiednio informacje o zajęciu wynagrodzenia oraz informacje uzupełniające.

Wzmianka w świadectwie pracy o zajęciu komorniczym powinna wskazywać:

  • oznaczenie komornika,
  • numer sprawy egzekucyjnej,
  • wysokość potrąconych kwot.

W przypadku gdy wynagrodzenie pracownika zostało zajęte przez kilku komorników, w świadectwie pracy zamieszcza się informację o wszystkich zajęciach komorniczych. Wymaga to podania dla każdego zajęcia osobno oznaczenia komornika i numeru sprawy egzekucyjnej oraz wysokości potrąconych kwot. W razie braku możliwości dokonania potrąceń z wynagrodzenia, jako wysokość potrąconych kwot wpisuje się 0 zł.

Natomiast w ust. 8 świadectwa pracy dopuszczono możliwość podania przez pracodawcę informacji uzupełniających. Ich zakres został skonkretyzowany w objaśnieniach w sprawie sposobu wypełniania świadectwa pracy. Powinno się tam zamieszczać informacje:

a) o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez pracodawcę i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych,

b) na żądanie pracownika:

  •  
    • o wysokości i składnikach wynagrodzenia,
    • o uzyskanych kwalifikacjach,
    • o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania, gdy zachodzi przypadek określony w § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy (regulacja dotyczy niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia); przy czym pracodawca, uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, podpisuje ją i opatruje datą.
Przykładowo wypełnione ustępy 7 i 8 w świadectwie pracy

"7. Informacja o zajęciu wynagrodzenia:

1. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku, Piotr Janik, Kancelaria Komornicza w Płocku, ul. Reja 1/2, numer sprawy egzekucyjnej Km 810/18. . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Warszawie, Paweł Kowalski, Kancelaria Komornicza w Warszawie, ul. Prosta 25, numer sprawy egzekucyjnej Kmp 575/15. . . . . 

(oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)

1. potrącono 0,00 zł (zero zł) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. potrącono 2.253 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy zł)

(wysokość potrąconych kwot)

8. Informacje uzupełniające

Pracownik w trakcie zatrudnienia w okresie od 1.06.2015 r. do 30.09.2019 r. uzyskał uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym oraz do obsługi suwnic. . . . . . . . . . . . . . .

(...)".

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)


autor: Ewa Madejek
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 2019-10-14

Najnowsze interpretacje w zakresie PIT i CIT. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Wymiar czasu pracyFormy zatrudnieniaKodeks pracy