Darowizna dla szkoły lub przedszkola a PIT – kiedy można skorzystać z odliczeń?

Ewelina Czechowicz

Początek roku szkolnego to czas kiedy w szkołach, przedszkolach oraz żłobkach zgłaszane są potrzeby i często sięga się do kieszeni rodziców, prosząc o wsparcie czy darowizny. Nie każdą jednak udzieloną darowiznę  można odliczyć w PIT. Dodatkowo do odliczenia trzeba zadbać o właściwe udokumentowanie dokonanej darowizny. Tłumaczymy kto i kiedy może skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu darowizny na rzecz szkoły.

Wrzesień to czas zebrań rodziców w szkołach, czas kiedy nauczyciele proszą o pomoc i często wsparcie, zakup dodatkowego sprzętu czy darowizny. Niestety nie każdą darowiznę można ująć w PIT. Dodatkowo w zakresie darowizn trzeba pamiętać o limicie odliczeń. Tłumaczymy kiedy datek można odliczyć w zeznaniu rocznym.

Darowizna w rocznym zeznaniu podatkowym

Obowiązujące przepisy pozwalają na odliczenie w PIT darowizny przekazanej na cele pożytku publicznego. Osoby fizyczne mogą dokonać odliczenia w PIT darowizn stanowiących maksymalnie kwotę 6 proc. dochodu. Odliczenie następuje na podstawie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Z preferencji mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne, które rozliczają się według skali podatkowej.

Przedsiębiorcy, którzy opłacają podatek od osób prawnych, którzy dokonają darowizny na cele pożytku publicznego, mogą skorzystać z odliczenia  od podstawy opodatkowania w wysokości wyższej niż podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, bo aż 10% dochodu podatnika. Odliczenie następuje na podstawie i na zasadach określonych w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Darowizna dla szkoły lub przedszkola a PIT - kiedy można skorzystać z odliczeń?

Źródło: Shutterstock

Nie każdą darowiznę dla szkoły czy przedszkola można odliczyć w PIT

Nie każdy, kto wesprze placówkę oświatową, może skorzystać z odliczenia w PIT lub CIT.  O możliwości odliczenia darowizny, decyduje wiele czynników. Ważne jest czy darowizna dokonywana jest dla instytucji publicznej, czy prywatnej. Podatnik nie skorzysta z odliczenia kiedy szkoła czy przedszkole prowadzone jest jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązujące przepisy pozwalają na odliczenie darowizn w sytuacji kiedy placówkę prowadzi organizacja pozarządowa, która realizuje cele pożytku publicznego np. fundacja lub stowarzyszenie.

Z obowiązujących przepisów wynika, że nie można odliczyć w PIT darowizn dokonanych dla szkół/ przedszkoli, które są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. W myśl obowiązujących przepisów szkoła, przedszkole lub placówka może być placówką publiczną albo niepubliczną, zostać założona i prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego, inną osobę prawną lub osobę fizyczną, przy czym jednostki samorządu mogą zakładać i prowadzić jedynie placówki publiczne.

Stąd w PIT można odliczyć darowizny dokonane tylko na szkoły/ przedszkola czy placówki niepubliczne tylko wtedy kiedy spełnione są kryteria pozwalające na odliczenie.

Ulga podatkowa w przypadku darowizny na rzecz szkoły

Ulga podatkowa z tytułu darowizny na rzecz szkoły przysługuje jedynie w określonych sytuacjach. Żeby móc skorzystać z preferencji podatkowych, szkoła musi oferować edukację zawodową i muszą zostać spełnione określone kryteria. Darowizna na rzecz szkoły, żeby mogła być odliczona w PIT, musi zostać przeznaczona na cele kształcenia zawodowego określonym placówkom i centrom edukacyjnym. 

Darowizna na rzecz rady rodziców – jej nie rozliczysz w PIT

W przypadku darowizn przekazywanych radzie rodziców w szkole czy przedszkolu nie ma podstaw do odliczenia ich od PIT. Stąd wpłaty na radę rodziców w szkole, przedszkolu czy żłobku nie podlegają odliczeniu od dochodu. Wynika to z obowiązujących przepisów,  Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły lub przedszkola i nie można jej uznać za organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Inna sytuacja występuje, gdy szkołę niepubliczną prowadzi podmiot, który może być uznany za organizację realizującą cele pożytku publicznego. Wówczas taka darowizna podlega odliczeniu w PIT.  

Odliczenie darowizny na rzecz szkoły w PIT

Darowiznę na rzecz szkoły można odliczyć od dochodu w określonych sytuacjach, między innymi wtedy, gdy dotyczy ona celów edukacji zawodowej, a placówka, której darowizna została przyznana ma status publicznej. Darowizny na rzecz szkoły nie będzie można zatem odliczyć od dochodu w sytuacji, gdy zostanie ona przekazana standardowej szkole podstawowej czy liceum ogólnokształcącemu. Szkoła może jednak pełnić kilka funkcji naraz – na przykład może posiadać jednocześnie status liceum ogólnokształcącego i szkoły policealnej. Warto także zauważyć, że ulga podatkowa w przypadku darowizny na rzecz szkoły przysługuje jedynie w sytuacji, gdy z darowizny korzysta szkoła publiczna, a nie prywatna. Wynika to z obowiązujących przepisów:

Podatnik ma prawo do odliczania darowizn przekazanych na cele:
b) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników,
c)  kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe:
- szkoły, o których mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. b, c, e i f, prowadzące kształcenie w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, do których są przyjmowane:
– w przypadku szkół, o których mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. b i c – osoby niepełnoletnie oraz niepełnoletnie i pełnoletnie osoby objęte kształceniem specjalnym zorganizowanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 kształcenie specjalne ust. 19 pkt 2,
– w przypadku szkół, o których mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. e i f – niepełnoletnie i pełnoletnie osoby, oraz
- szkoły artystyczne;
 oraz publicznym placówkom i centrom, takie jak (placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych) 
d)  odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie,

- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu;

 

Darowizna dla szkoły w PIT

W sytuacji kiedy dopuszczalne jest odliczenie darowizny, np. szkołę prowadzi fundacja, podatnik ma prawo do odliczenia darowizny. W sytuacji kiedy podatnik jest przedsiębiorcą, może odliczyć darowiznę już na etapie obliczania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, może też dokonać rozliczenia dopiero w zeznaniu rocznym, musi jedynie pamiętać o limicie odliczeń z tytułu dokonywanych darowizn, który wynosi 6 proc. dochodu. Darowiznę podatnik musi wykazać w druku PIT-36 jeżeli jest przedsiębiorcom wraz z drukiem PIT/O. Osoba fizyczna, która ma prawo do odliczenia darowizny, dokonuje odliczenia na druku PIT-37.

Darowizna sprzętu komputerowego dla szkoły a PIT 

Od 2023 roku osoby, które zdecydują się na przekazanie szkole w formie darowizny komputera, laptopa czy tabletu nie mogą odliczyć darowizny w PIT. Z preferencji można było korzystać w okresie stanu epidemii (COVID). I taką darowiznę podatnicy mogli odliczać w swoich zeznaniach podatkowych.

Jak udokumentować dokonaną darowiznę?

W przypadku przekazywania darowizny trzeba zadbać o jej prawidłowe udokumentowanie. Po spełnieniu opisanych warunków i dla odliczenia darowizny niezbędne jest posiadanie:

  1. - dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny,
  2. - oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Brak wskazanych dokumentów nie pozwala na dokonanie odliczenia, ponieważ w rozliczeniu podatnik musi wykazać wartość przekazanej darowizny, wartość odliczonej darowizny, jak i dane pozwalające na identyfikację obdarowanego (w tym przypadku szkoły, która spełnia warunki do odliczenia darowizny w PIT).  Trzeba pamiętać, że to podatnik odpowiada za prawidłowe rozliczenia zeznania podatkowego. W przypadku darowizny nie można odliczać tych, które nie są ujęte w ustawie oraz nie można przekroczyć limitu odliczenia. Błąd i nadmierny zwrot podatku może narazić podatnika na postępowanie karnoskarbowe i konieczność zwrotu nadpłaty lub dopłatę podatku z odsetkami.

Darowizna i spadekPodatki 2023