Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Będą zmiany w świadczeniu 500+. Jest projekt nowej ustawy

Iwona Maczalska

Ministerstwo Rodziny przygotowało projekt ustawy wprowadzający zmiany w świadczeniu 500+. Zmieni się nie tylko instytucja wypłacająca zasiłek, lecz również zasady wnioskowania i wypłaty świadczenia. Zmiany dotkną także rodzin migrujących.

» Aktualnie obowiązująca wysokość zasiłków rodzinnych

5 lipca Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wydało projekt ustawy o zamianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. W myśl projektu zmienią się niektóre zasady przydzielania i wypłaty świadczenia 500+. Co się zmieni?

Zmiany w świadczeniu 500+

Źródło: FORUM

Świadczenie 500+ wypłaci ZUS

Jedną z pierwszych zmian zapowiadanych w projekcie, jest zmiana instytucji upoważnionej do realizowania spraw związanych ze świadczeniem 500+. W myśl zmian podmiotem obsługującym świadczenie nie będzie jak dotychczas wójt, burmistrz lub prezydent miasta, lecz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład będzie nie tylko przyjmował wnioski o przyznanie świadczenia 500+, lecz również będzie przyznawać i wypłacać świadczenia oraz prowadzić postępowania w sprawie świadczenia.

Nowe zasady składania wniosków o świadczenie 500+

Kolejną projektowaną zmianą jest modyfikacja w zakresie składania wniosków o świadczenie 500+. W myśl zmian rodziny nie będą miały już możliwości złożenia papierowego wniosku w siedzibie urzędu, nie będą mogły również wysłać wniosku drogą papierową. Wnioski będzie można składać:

  1. Poprzez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS,
  2. Poprzez  system teleinformatyczny banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych,
  3. Poprzez platformę informacyjno – usługową EMPATIA.

Zmiana sposobu wypłaty świadczenia 500+

Projektodawcy planują również zmienić zasady wypłaty świadczenia wychowawczego. Zdaniem projektodawców ,, rozwiązanie proponowane w Ustawie Zmieniającej ma na celu spowodowanie istotnych oszczędności po stronie kosztów związanych z dystrybucją świadczenia. Cel ten ma być osiągnięty poprzez preferowanie form bezgotówkowych przy wypłacaniu świadczenia wychowawczego, przy równoczesnym wyłączeniu innych metod, wiążących się z koniecznością bezpośredniego kontaktu pomiędzy świadczeniobiorcami a pracownikami urzędu lub operatora pocztowego”. Oznacza to, że w myśl zmian wypłata świadczenia w formie gotówkowej nie będzie już możliwa. Rodziny, które aktualnie korzystają z tej formy poboru świadczenia będą mogły skorzystać z bezpłatnego Podstawowego Rachunku Płatniczego, dedykowanego wyłącznie konsumentom, którzy nie mają żadnego innego rachunku płatniczego w złotówkach na terytorium Polski.

Świadczenie 500+ dla rodzin migrujących

Zmienić mają się również zasady przyznawania świadczenia rodzinom migrującym. W myśl zaproponowanych zmian świadczenie to przysługiwać będzie w Polsce w pełnej wysokości,  niezależnie od ustalenia pierwszeństwa w wypłacie świadczeń w innym kraju. Zdaniem projektodawców ,, zadaniem/celem regulacji zawartych w przepisach prawa wtórnego jest zagwarantowanie, że osoby korzystające ze swobody przemieszczania się nie będą traktowane gorzej niż osoby niekorzystające z tej swobody”.

Krótszy okres dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+

Na liście zaproponowanych zmian znajduje się również skrócenie okresu, w którym ZUS będzie mógł dochodzić zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+. Aktualnie obowiązujący 10-letni okres zostanie skrócony do 2-lat. ZUS zastosuje jednak ,,mechanizmy umożliwiające poprawę wychwytywania przypadków nienależnie pobranych świadczeń, poprzez mechanizmy automatycznej weryfikacji wniosków i spraw”.

ZUSMacierzyństwo