Będą zmiany w składaniu rocznego PIT w urzędzie skarbowym

Iwona Maczalska

Już niebawem nastąpią zmiany w składaniu rocznego rozliczenia podatku PIT. Ministerstwo Finansów chce, by deklarację PIT można było złożyć w dowolnym urzędzie skarbowym.

Wszystko wskazuje na to, że być może już w przyszłym roku podatnik zwolniony będzie z obowiązku składania swojej deklaracji PIT w ściśle określonym urzędzie skarbowym. O planowanych zmianach poinformowała wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Składanie PIT - zmiany

Źródło: shutterstock

PIT złożysz w dowolnym urzędzie skarbowym

Zmiana nad którą pracuje resort finansów dotyczy zwolnienia podatników z często uciążliwego obowiązku składania rocznego zeznania podatku PIT w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika.

,,Podatnik nie będzie związany z konkretnym urzędem skarbowym (...). Planujemy wdrożenie takich funkcjonalności na przestrzeni przyszłego roku. Podatnik będzie mógł składać deklarację w jakimkolwiek miejscu w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania czy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce" – poinformowała Magdalena Rzeczkowska, wiceminister finansów i szefowa Krajowej Administracji Skarbowej, podaje serwis ISBnews.pl.

W którym urzędzie rozliczyć PIT 2022?

Ponieważ przekazane przez wiceminister finansów informacje nie mają jeszcze odzwierciedlenia w postaci aktu prawnego, roczne rozliczenia podatku PIT za 2021 rok, rozliczane w 2022 roku, składać należy jeszcze w świetle starych zasad. W którym urzędzie rozliczyć PIT 2022?

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładają na podatników obowiązek składania zeznań PIT do właściwych urzędów skarbowych. Właściwość organów podatkowych określają przepisy Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Zgodnie z art. 17 §1 „jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.”. Co więcej Minister właściwy do spraw finansów publicznych ,,może określić w drodze rozporządzenia przypadki, w których w razie zmiany właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego właściwym organem podatkowym jest organ inny niż organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (…)’’.

Więcej na ten temat w poradniku ,,Do którego US wysłać PIT?".

Rozliczenie rocznePIT-36PIT-37Twój e-PIT