Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zwolnienie przychodów zleceniobiorcy ze składek ZUS

Gazeta Podatkowa

Tarcza branżowa 6.0 wprowadziła od 1 stycznia 2021 r. zwolnienie z obciążeń składkowych przychodów niektórych osób wykonujących umowę zlecenia. Osoby uprawnione do tej ulgi mogą od tego dnia wnioskować o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania i opłacania składek ubezpieczeniowych do ZUS.

Zwolnienie przychodów zleceniobiorcy ze składek ZUS
Źródło: shutterstock.com

Na wniosek zleceniobiorcy wykonującego umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, ZUS zwalnia zleceniodawcę z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FS i FGŚP należnych z tytułu tej umowy. Przedmiotowe zwolnienie dotyczy składek i funduszy należnych za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. Wynika to z art. 31zy14 specustawy w sprawie COVID-19.

Ulga nie dla wszystkich zleceniobiorców

Nie każdy zleceniobiorca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku naliczania składek do ZUS przez zleceniodawcę. Uprawnienie takie przysługuje bowiem tylko osobom uzyskującym z wykonywania umowy zlecenia przychód w rozumieniu przepisów o pdof z tytułu:

 • działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
 • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
 • działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
 • usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane,
 • usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy o muzeach:
  • w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
  • przez przewodników muzeów.


Składki społeczne objęte zwolnieniem z obowiązku ich naliczania nie są ewidencjonowane na koncie ubezpieczonego w ZUS.

Warunki do spełnienia

Zleceniodawca może być zwolniony z obliczania, potrącania z dochodu zleceniobiorcy składek ZUS, jeżeli spełnione zostaną określone warunki, a mianowicie:

1) umowa zlecenia, z wykonywania której uzyskiwany jest przychód w rozumieniu przepisów o pdof, została zawarta w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 r.,

2) łączny przychód w rozumieniu przepisów o pdof, uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek, nie był wyższy od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,

3) zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

Przedmiotowe zwolnienie składkowe przysługuje z tytułu wykonywania każdej umowy zlecenia spełniającej wskazane wyżej warunki, do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru tych składek ustalanej dla każdej umowy zlecenia. Maksymalną kwotę podstawy wymiaru składek ustala się w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, za każdy miesiąc od stycznia 2021 r. do kwietnia 2021 r., w którym umowa zlecenia była wykonywana co najmniej 1 dzień.

Wymagany wniosek

Wobec tego, że zwolnienie składkowe dotyczy umów zlecenia zawartych od 1 stycznia 2021 r., wniosek w sprawie zwolnienia z obowiązku naliczania składek zleceniobiorca mógł składać od 1 stycznia 2021 r. Powinien go przekazać do ZUS nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia (wniosek złożony po tym terminie nie podlega rozpatrzeniu). O jego złożeniu zleceniobiorca informuje niezwłocznie zleceniodawcę. Wniosek o udzielenie ulgi składkowej może być złożony wyłącznie poprzez PUE ZUS. Dokument taki zawiera m.in. oświadczenie zleceniobiorcy potwierdzające:

 • datę zawarcia i okres, na który została zawarta umowa zlecenia,
 • wysokość planowanego przychodu z tytułu wykonywania umowy zlecenia w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r.,
 • niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia,
 • oświadczenie zleceniobiorcy o świadomości, że nienaliczone składki na ubezpieczenia społeczne nie będą uwzględniane w świadczeniach z ubezpieczeń społecznych.

Inne obowiązki

O zwolnieniu z obowiązku naliczania składek oraz o wysokości podstawy wymiaru, od której nie powinny być naliczane składki, organ rentowy informuje zleceniodawcę i zleceniobiorcę poprzez PUE ZUS, niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności dotyczących ustalenia prawa do tego zwolnienia.

Za okresy, za które przysługuje zwolnienie składkowe, zleceniodawca obowiązany jest przesyłać za zleceniobiorcę imienne raporty miesięczne, w terminach i na zasadach określonych w przepisach ustawy systemowej. W imiennym raporcie miesięcznym nie wykazuje się kwot składek, które zostały zwolnione z obowiązku naliczania oraz podstawy ich wymiaru, od której zostały ustalone.

Jeżeli zwolnienie z obowiązku naliczenia składek w danym miesiącu dotyczy tylko części przychodu ze zlecenia, to od pozostałej jego części zleceniodawca obowiązany jest obliczyć, potrącić z dochodu zleceniobiorcy i opłacić składki do ZUS w obowiązującym go terminie płatności.

Warto dodać, że udzielenie zleceniobiorcy ww. ulgi nie pozbawi go ani zgłoszonych przez niego do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny prawa do świadczeń zdrowotnych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.)


autor: Aneta Dąbrowska
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 2021-02-08

Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Formy zatrudnieniaZUS