Spółka cywilna - środki trwałe

03.04.2012 10:00 (aktualizacja: )

Środki trwałe

Amortyzacja majątku spółki cywilnej

Ze względu na specyficzny status prawny spółki cywilnej, również amortyzacja majątku spółki (wspólników) przebiega w jej przypadku inaczej niż u pozostałych podmiotów.

Majątek spółki cywilnej stanowi tzw. współwłasność łączną wszystkich wspólników co powoduje, że konieczne jest stosowanie szczególnych zasad dysponowania i rozporządzania tym majątkiem.

Majątek spółki może być amortyzowany, przy czym raty amortyzacyjne rozlicza się dopiero w przypadku, gdy dany skł

Amortyzacji może podlegać zatem majątek, który został przez wspólnika wniesiony do spółki (wkład niepieniężny). Dla celów amortyzacji majątku wspólnego może być zatem konieczne, by nieruchomość lub przedsiębiorstwo, w którym znajdują się składniki nieruchome zostały wprowadzone do spółki na podstawie aktu notarialnego. Składnik majątku, który nie został przeniesiony na spółkę nie może podlegać amortyzacji jako wykorzystywany przez spółkę, może być amortyzowany jako składnik wykorzystywany w prowadzonej działalności tylko przez jednego ze wspólników. Wykorzystywanie majątku prywatnego przez pozostałych wspólników jest jednak nieodpłatnym świadczeniem, które spowoduje konieczność wykazania po stronie tych wspólników przychodu.

Majątek spółki cywilnej stanowi tzw. współwłasność łączną, inną niż współwłasność w częściach ułamkowych, przysługujących poszczególnym wspólnikom majątku wspólnego. Oznacza to, że podmioty, które posiadają dany składnik majątku jako współwłasność w częściach ułamkowych, zakładając spółkę cywilną, mają obowiązek przenieść tę własność i utworzyć tym samym współwłasność łączną.

Majątek stanowiący współwłasność przyszłych wspólników powinien być objęty umową spółki i wniesiony do niej w formie umownej (np. w przypadku nieruchomości – akt notarialny). Taka sytuacja ma często miejsce w przypadku spółki cywilnej małżonków lub członków rodziny dysponujących wspólnie jakimś składnikiem majątku.

UWAGA!

Aportu do spółki cywilnej nie należy rozliczać jako przychodu po stronie pozostałych wspólników. Podobnie wartości „udziałów” w spółce cywilnej nie należy rozliczać jako przychodu podatkowego. Wystąpi on jednak u podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, która miała miejsce przed rozpoczęciem działalności w formie spółki (aport części majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą). W takim przypadku organy skarbowe aport majątku traktują jako zbycie majątku firmowego, a tym samym – uzyskanie przychodu z działalności gospodarczej. Dalsza amortyzacja majątku następuje w spółce cywilnej – wedle zasad podejmowanych przez spółkę. W przypadku majątku już amortyzowanego zastosowanie znajdzie zasada kontynuacji amortyzacji.

Wycena majątku (wkładu do spółki)

W razie nabycia składników majątku w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną, wartość początkową majątku ustala się jako:

  • wartość początkowa, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne - jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany,
  • wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany,
  • wartość rynkowa - określona zgodnie z art. 19 ustawy o PIT - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączen iem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie.

W razie, gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku; zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie.

Należy jednak pamiętać o zasadzie nie amortyzowania majątku podwójnie – w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego. Zasadę tę stosuje się również do spółek niebędących osobami prawnymi a także odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego.

Podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa powyżej, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony. Zasadę tę stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład.

Zasadę kontynuacji odpisów amortyzacyjnych stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia poprzez wkład niepieniężny towarów przedsiębiorstwa, nie stanowiących przedsiębiorstwa lub ZCP - jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 03-04-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015