Pobierz e-pity 2022

Progi statystyczne INTRASTAT 2023

Iwona Maczalska 08.05.2018 15:06 (aktualizacja: )

Kiedy obowiązek sprawozdawczy INTRASTAT

Aby powstał obowiązek sprawozdawczy INTRASTAT obroty przekroczyć będą musiały wspomniane powyżej progi statystyczne w poprzednim lub bieżącym roku sprawozdawczym (obowiązek sprawdzania obrotów dwa lata z rzędu). Podmioty, które przekroczą wskazany próg w roku sprawozdawczym 2022 lub 2023, będą zobowiązane do wypełnienia i złożenia deklaracji INTRASTAT.

 

Jak tłumaczy Prezes GUS ,,Podmiot jest zobowiązany do wypełniania zgłoszenia INTRASTAT, jeśli:

  • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie;
  • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie. W tym przypadku osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych przywozów albo wywozów towarów przekroczyła wartość określoną dla odpowiedniego statystycznego progu podstawowego".

Progi statystyczne INTRASTAT obowiązujące w 2023 roku

» Kody krajów, transakcji, transportu niezbędne do wypełnienia deklaracji INTRASTAT

 

od 01.01.2023 do 31.12.2023Próg podstawowyPróg szczegółowy
dla przywozu5.000.000 zł80.000.000 zł
dla wywozu2.700.000 zł128.000.000 zł

 

Progi statystyczne INTRASTAT obowiązujące w 2022 roku

» Kody krajów, transakcji, transportu niezbędne do wypełnienia deklaracji INTRASTAT

 

od 01.01.2022 do 31.12.2022Próg podstawowyPróg szczegółowy
dla przywozu4.000.000 zł65.000.000 zł
dla wywozu2.000.000 zł120.000.000 zł

 

Podmioty dokonujące wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej zobowiązane są do składania zgłoszeń INTRASTAT. Wartości progów statystycznych ustalane są odrębnie dla przywozu oraz wywozu. Rozróżniane są dwa progi statystyczne:

  1. próg podstawowy (dawniej asymilacji) - pierwszy próg statystyczny, którego przekroczenie wyznacza obowiązek sprawozdawczości w ramach systemu INTRASTAT. Firma, która przekroczyła ten próg obrotów automatycznie staje się zobowiązana do składania deklaracji INTRASTAT począwszy od następnego miesiąca sprawozdawczego.
  2. próg szczegółowy (dawniej specyficzny) - wyznaczony na znacznie wyższym poziomie niż próg asymilacji. Jego przekroczenie związane jest z koniecznością składania bardziej szczegółowych deklaracji INTRASTAT (wymagany bardziej szczegółowy zakres danych np. dodatkowych kosztów transakcji).

Jak złożyć deklarację INTRASTAT?

Zgłoszenia INTRASTAT i korekty zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się w postaci elektronicznej (plik sporządzony zgodnie ze specyfikacją XML) z wykorzystaniem:

  • elektronicznego formularza opublikowanego na portalu PUESC,
  • aplikacji [email protected] w aktualnej wersji – link do plików instalacyjnych (zawierających także pliki pomocy i instrukcję sporządzania przy pomocy programu [email protected] zgłoszenia INTRASTAT przy wykorzystaniu posiadanego zestawienia obrotów np. w arkuszu Microsoft Excel) dostępny jest na PUESC w zakładce „Katalog e-Usług” → ”e-Intrastat”,
  •  posiadanej własnej aplikacji umożliwiającej tworzenie elektronicznych zgłoszeń INTRASTAT, zgodnych ze specyfikacją techniczną XML.

Więcej o składaniu deklaracji INTRASTAT w poradniku ,,Deklaracja INTRASTAT". 

 

Podstawa prawna:

Art. 97 ustawy z dnia 19 marca 2004r. - Prawo celne (Dz. U. z 2004r., Nr 68, poz.622):
Użyte w niniejszym rozdziale określenia oznaczają:

  1. zgłoszenie INTRASTAT - przekazanie organom celnym, w wymaganej formie i w określony sposób, informacji dla celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty;
  2. osoba zobowiązana - osobę fizyczną lub osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, uczestniczącą w obrocie towarowym z państwami członkowskimi Wspólnoty i zobowiązaną do przekazywania informacji dla celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty, zgodnie z przepisami wspólnotowymi regulującymi statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty, przepisami o statystyce publicznej oraz przepisami niniejszej ustawy."

Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie progi statystyczne INTRASTAT w 2023 roku?

W 2023 roku podwyższeniu uległy prosi statystyczne INTRASTAT, zarówno w wywozie jak i przywozie. Wynoszą one ...

2. Jakie progi podstawowe i szczegółowe INTRASTAT w 2023 roku?

Wartości progów statystycznych w systemie INTRASTAT, które obowiązują od 1 stycznia 2023 r. przedstawiają się następująco: Próg podstawowy w przywozie: 5 000 000 zł, Próg podstawowy w wywozie: 2 700 000 zł, Próg szczegółowy w przywozie: 80 000 000 zł, Próg szczegółowy w wywozie: 128 000 000 zł ...