Pobierz e-pity 2022

Limity VAT w krajach UE

VAT

Limity VAT w krajach UE

Państwo członkowskie Progi opodatkowania u nabywcy krajowego Limity sprzedaży wysyłkowej Wyjątki w naliczeniu VAT
u małych podatników
  Waluta krajowa EUR Waluta krajowa EUR Waluta krajowa EUR
Belgia €11.200 -- €35.000 -- €5.580 --
Bułgaria 20.000 BGN 10.226 70.000 BGN 35.791 50.000 BGN 25.565
Czechy 326.000 CZK 13.318 1.140.000 CZK 46.570 1.000.000 CZK 40.851
Dania 80.000 DKK 10.730 280.000 DKK 37.557 50.000 DKK 6.707
Niemcy €12.500 -- €100.000 -- €17.500 --
Estonia €10.226 -- €35.151 -- €15.978 --
Irlandia €41.000 -- €35.000 --- €75.000 lub €37.500 --
Grecja €10.000 -- €35.000 -- €10.000 or €5.000 --
Hiszpania €10.000 -- €35.000 -- Nie występuje Nie występuje
Francja €10.000 -- €100.000 -- €81.500 or €32.600 --
Włochy €10.000 -- €35.000 -- €30.000 --
Cypr €10.251 -- €35.000 -- €15.600 --
Łotwa 7.000 LVL 9.932 24.000 LVL 34.052 35.000 LVL 49.659
Litwa 35.000 LTL 10.137 125.000 LTL 36.203 100.000 LTL 28.962
Luksemburg €10.000 -- €100.000 -- €10.000 --
Węgry 2.500.000 HUF 9.164 8.800.000 HUF 32.257 5.000.000 HUF 18.328
Malta €10.000 -- €35.000 -- €35.000 lub €24.000 lub
€14.000
--
Holandia €10.000 -- €100.000 -- Nie występuje Nie występuje
Austria €11.000 -- €35.000 -- €35.000 --
Polska 50.000 PLN 12.592 160.000 PLN 40.293 150.000 PLN 37.774
Portugalia €10.000 -- €35.000 -- €10.000 lub €12.500 --
Rumunia 34.000 RON 8.071 118.000 RON 28.012 119.000 RON 28.249
Słowenia €10.000 -- €35.000 -- €25.000 --
Słowacja €13.941,45 -- €35.000 -- €49.790 --
Finlandia €10.000 -- €35.000 -- €8.500 --
Szwecja 90.000 SEK 10.190 320.000 SEK 36.232 Nie występuje Nie występuje
Wielka Brytania 70.000 GBP 81.843 70.000 GBP 81.843 70 000 GBP 81.843

Źródło: http://ec.europa.eu

  • Art. 34 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. U. E L 347)

jako podstawa: Z zastrzeżeniem spełnienia poniższych warunków przepisy art. 33 nie mają zastosowania do dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego, w przypadku gdy to państwo członkowskie jest państwem członkowskim zakończenia wysyłki lub transportu towarów:

a) dostarczane towary nie są wyrobami podlegającymi akcyzie;

b) całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, takich dostaw dokonanych na warunkach przewidzianych w art. 33 w tym państwie członkowskim nie przekracza kwoty 100 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej w danym roku kalendarzowym;

c) całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, dostaw towarów innych niż wyroby podlegające akcyzie dokonanych na warunkach przewidzianych w art. 33 w tym państwie członkowskim nie przekroczyła kwoty 100 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej w poprzednim roku kalendarzowym.

2. Państwo członkowskie, na którego terytorium znajdują się towary w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu do nabywcy, może ograniczyć próg, o którym mowa w ust. 1, do kwoty 35 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej, jeżeli to państwo członkowskie obawia się, że próg 100 000 EUR może prowadzić do poważnych zakłóceń konkurencji.

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Nr 54, poz. 535):

Art. 23. 2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku, od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

Art. 24. 2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 160 000 zł.