Limity sprzedaży wysyłkowej w UE

Sprzedaż wysyłkowa
KrajLimit
Austria35.000 euro
Belgia35.000 euro
Bułgaria70.000 BGN = 35.791 euro
Chorwacja270.000 HRK = 36.291 euro
Cypr35.000 euro
Czechy1.140.000 CZK = 44.873 euro
Dania280.000 DKK = 37.595 euro
Estonia35.000 euro
Finlandia35.000 euro
Francja35.000 euro
Grecja35.000 euro
Hiszpania35.000 euro
Holandia100.000 euro
Irlandia35.000 euro
Litwa35.000 euro
Luksemburg100.000 euro
Łotwa35.000 euro
Malta35.000 euro
Niemcy100.000 euro
Portugalia35.000 euro
Rumunia118.000 RON = 25.305 euro
Słowacja35.000 euro
Słowenia35.000 euro
Szwecja320.000 SEK = 31.390 euro
Węgry35.000 euro
Wielka Brytania70.000 GBP = 80.197 euro
Włochy35.000 euro

* dla dostawców z UE wysyłających do Polski

Źródło: http://ec.europa.eu

W przypadku sprzedaży wysyłkowej, tzn. sprzedaży towarów na rzecz podmiotów nie będących podatnikami podatku od wartości dodane, jeżeli towary nie są nowymi środkami transportu oraz nie są montowane przez dostawcę na miejscu dostawy, możliwe jest opodatkowanie w miejscu rozpoczęcia dostawy, w ramach limitów określanych przez poszczególne państwa członkowskie UE.

Przekroczenie limitu dostaw do danego kraju powoduje obowiązek rozliczania podatku w tym właśnie kraju. Podatnik może również począwszy od pierwszej dostawy opodatkować się w kraju zakończenia wysyłki, np. ze względu na niższe stawki podatkowe tam obowiązujące.

Należy jednak wziąć pod uwagę koszty obsługi podatkowej na miejscu.
Jeżeli limit został przekroczony, to kolejna dostawa jest opodatkowana na zasadach ogólnych, a w roku następnym po takim przekroczeniu limitu nie można skorzystać z wygodniejszych zasad opodatkowania.

Limity sprzedaży wysyłkowej mają takie znaczenie, iż dokonując sprzedaży wysyłkowej do danego kraju w ramach limitu dla danego kraju podatnik ma możliwość wyboru miejsca opodatkowania dostawy.

Jedynie limity dla Polski wynikają z polskich aktów prawnych. Limity innych państw podano na podstawie dostępnej literatury.

  • Art. 34 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. U. E L 347)

jako podstawa: Z zastrzeżeniem spełnienia poniższych warunków przepisy art. 33 nie mają zastosowania do dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego, w przypadku gdy to państwo członkowskie jest państwem członkowskim zakończenia wysyłki lub transportu towarów:

a) dostarczane towary nie są wyrobami podlegającymi akcyzie;

b) całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, takich dostaw dokonanych na warunkach przewidzianych w art. 33 w tym państwie członkowskim nie przekracza kwoty 100 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej w danym roku kalendarzowym;

c) całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, dostaw towarów innych niż wyroby podlegające akcyzie dokonanych na warunkach przewidzianych w art. 33 w tym państwie członkowskim nie przekroczyła kwoty 100 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej w poprzednim roku kalendarzowym.

2. Państwo członkowskie, na którego terytorium znajdują się towary w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu do nabywcy, może ograniczyć próg, o którym mowa w ust. 1, do kwoty 35 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej, jeżeli to państwo członkowskie obawia się, że próg 100 000 EUR może prowadzić do poważnych zakłóceń konkurencji.

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Nr 54, poz. 535):

Art. 23. 2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku, od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

Art. 24. 2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 160 000 zł.

Archiwum - sprzedaż wysyłkowa - limity w UE

W przypadku sprzedaży wysyłkowej, tzn. sprzedaży towarów na rzecz podmiotów nie będących podatnikami podatku od wartości dodanej, jeżeli towary nie są nowymi środkami transportu oraz nie są montowane przez dostawcę na miejscu dostawy, możliwe jest opodatkowanie w miejscu rozpoczęcia dostawy, w ramach limitów określanych przez poszczególne państwa członkowskie UE...