Limity, ustalenie limitów i ich przekroczenie

Łukasz Wieszczeczyński 11.05.2018 15:06 (aktualizacja: )

Działalność nierejestrowana to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej,

Limit działalności nierejestrowanej
Od 30.04.2018 r. – 31.12.2018 r.1050 zł przychodu miesięcznie
2019 r.1125 zł przychodu miesięcznie

 

Limit na 2021 rok

Limit obliczać należy dla miesięcy kalendarzowych, a nie dla okresu 30 dni prowadzenia aktywności zawodowej nierejestrowanej. W przypadku, gdy działalność tego rodzaju rozpoczyna się w trakcie miesiąca – limit przysługuje na cały miesiąc.

 

Działalność nierejestrowana a zgłoszenia, ewidencje

Działalność nierejestrowanaWynagrodzenie minimalne