Limity, ustalenie limitów i ich przekroczenie

Łukasz Wieszczeczyński

Działalność nierejestrowana to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Limit działalności nierejestrowanej
Od 30.04.2018 r. – 31.12.2018 r.1050 zł przychodu miesięcznie
2019 r.1125 zł przychodu miesięcznie
2020 r.1300 zł przychodu miesięcznie
2021 r.1400 zł przychodu miesięcznie
2022 r.1505 zł przychodu miesięcznie
od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.1745 zł przychodu miesięcznie
od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.1800 zł przychodu miesięcznie

 

Limit obliczać należy dla miesięcy kalendarzowych, a nie dla okresu 30 dni prowadzenia aktywności zawodowej nierejestrowanej. W przypadku, gdy działalność tego rodzaju rozpoczyna się w trakcie miesiąca – limit przysługuje na cały miesiąc.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646 z późn,)

Art. 5. 1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Działalność nierejestrowana a zgłoszenia, ewidencje

Działalność nierejestrowanaPłaca minimalna