Limity, ustalenie limitów i ich przekroczenie

Łukasz Wieszczeczyński 11.05.2018 15:06 (aktualizacja: )

Działalność nierejestrowana to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Limit działalności nierejestrowanej
Od 30.04.2018 r. – 31.12.2018 r.1050 zł przychodu miesięcznie
2019 r.1125 zł przychodu miesięcznie
2020 r.1300 zł przychodu miesięcznie
2021 r.1400 zł przychodu miesięcznie
2022 r.1505 zł przychodu miesięcznie

 

Limit obliczać należy dla miesięcy kalendarzowych, a nie dla okresu 30 dni prowadzenia aktywności zawodowej nierejestrowanej. W przypadku, gdy działalność tego rodzaju rozpoczyna się w trakcie miesiąca – limit przysługuje na cały miesiąc.

 

Działalność nierejestrowana a zgłoszenia, ewidencje

Działalność nierejestrowanaWynagrodzenie minimalne