Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Działalność gospodarcza - kiedy trzeba rejestrować?

Łukasz Wieszczeczyński

Każda samodzielna aktywność zawodowa może zostać zaliczona do działalności posiadającej znamiona prowadzenia firmy. Nie każda jednak od razu będzie równoznaczna obowiązkowi jej otwarcia. Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Podatnik, co najpóźniej z chwilą rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej ma obowiązek złożyć zgłoszenie rejestracyjne – wniosek CEiDG-1. Nie musi on jednak tego robić w przypadku, gdy jego aktywność to:

 • działalność nierejestrowana - wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej,
 • działalność inna niż przybierająca postać działalności gospodarczej, w szczególności:
  • nie wykonywana we własnym imieniu (np. pośrednik, agent zależny, pracownik, zleceniobiorca),
  • nie stanowi działalności zarobkowej (np. zorganizowana i ciągła zbiórka żywności),
  • nie jest zorganizowana (np. sprzedaż własnego samochodu),
  • nie jest realizowana w sposób ciągły (np. jednorazowa sprzedaż kupionych 5 sztuk telefonów komórkowych),
 • będąca aktywnością niezaliczaną do działalności gospodarczej:
  • działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
  • wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;
  • wyrób wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku
  • obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859, z 2017 r. poz. 624
  • sprzedaż przez rolników produktów rolnych nieprzetworzonych metodą przemysłową

Działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Inna działalność wskazana powyżej nie wymaga tego rodzaju wpisów.

 

Działalność nierejestrowana a zgłoszenia, ewidencje