Zmiany w zasiłku opiekuńczym nad dzieckiem na kwarantannie lub izolacji

Ewelina Czechowicz

Rozporządzeniem z 2 listopada 2020 r. (Dz.U. z  2020 R. POZ. 1931) z datą wsteczną od 24 października uregulowano kwestie zasiłku opiekuńczego w sytuacji, kiedy dziecko osoby ubezpieczonej pozostaje poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji lub opieki wymaga członek rodziny.

Zmiany w zasiłku opiekuńczym nad dzieckiem na kwarantannie lub izolacji
Źródło: shutterstock.com

Podstawa prawna od ubiegania się o zasiłek opiekuńczy

Zgodnie z par. 1 pkt 4 rozporządzenia podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 ustawy zasiłkowej, jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, którzy zostali poddani obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Podstawą do wypłaty zasiłku będzie oświadczenie

Podstawą do wypłaty zasiłku ma być oświadczenie, które powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko ubezpieczonego,
  2. numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
  3. dane dziecka lub innego członka rodziny pod opieką, który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada,
  4. dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
  5. podpis ubezpieczonego.

Kto może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy

Ubezpieczony może wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekuje się przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych:

  1. dzieckiem do lat 14,
  2. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat,
  3. innym członkiem rodziny.

Kwarantanna lub izolacja dziecka lub innego członka rodziny są traktowane tak jak choroba dziecka lub innego członka rodziny.

Pracodawca ma prawo skontrolowania informacji zawartych w oświadczeniu

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca albo ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Problem limitu 60 dni nie został rozwiązany

W tym roku wielu ubezpieczonych wykorzystało limit przysługujących im w 2020 r. 60 dni opieki. Pomimo przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego wielu rodziców i opiekunów obecnie nie ma możliwości aby skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

Choroba, wypadekKoronawirus w Polsce