Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiany w VAT dotyczące robót konserwacyjnych oraz usług związanych z wyżywieniem

Gazeta Podatkowa

W związku z tym, że od 1 kwietnia 2020 r. na potrzeby VAT zacznie obowiązywać klasyfikacja PKWiU 2015, konieczne było "przełożenie" powoływanych w przepisach o VAT odwołań do PKWiU 2008 na nową klasyfikację - PKWiU 2015. Z uwagi na to dokonano odpowiednich zmian w przepisach ustawy o VAT. Ponadto zmiana przepisów spowodowała przeniesienie zasad stosowania 8% stawki VAT do robót konserwacyjnych i związanych z wyżywieniem z rozporządzenia w sprawie stawek obniżonych VAT do ustawy o VAT.

Roboty konserwacyjne

Od 1 kwietnia 2020 r. zmieniony zostanie ust. 12 i 12c w art. 41 oraz dodany ust. 12d-12e w tym przepisie ustawy o VAT.

Zgodnie z nowymi przepisami 8% stawką VAT objęte będą roboty konserwacyjne:

  • w obiektach budowlanych lub ich częściach, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym,
  • w obiektach budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali niemieszkalnych, oraz w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12 - w zakresie, w jakim roboty te nie korzystają z preferencji dla budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.


Przez roboty konserwacyjne rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części, inne niż remont.


Podkreślić należy, że ustawodawca definicję robót konserwacyjnych wprowadził w celu odróżnienia robót konserwacyjnych od remontu. Ponadto roboty konserwacyjne będą opodatkowane 8% stawką VAT w wymienionych obiektach bez względu na limit powierzchni użytkowej. Z uwagi na to został zmodyfikowany odpowiednio ust. 12c w art. 41 ustawy o VAT.

W przypadku robót konserwacyjnych stawka obniżona nie będzie miała zastosowania, jeżeli wartość towarów (materiałów) bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia tych robót konserwacyjnych przekracza 50% wartości tej podstawy.

Podkreślić należy, że rozwiązania te utrzymują obowiązujący do końca marca 2020 r. stan prawny określony na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2350).

Warto w tym miejscu również przytoczyć interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31 października 2019 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.567.2019.2.ICZ, w której organ wyjaśnił, że przez roboty konserwacyjne rozumie się roboty, które nie polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale mają na celu utrzymanie instalacji w dobrym stanie, w celu zabezpieczenia jej przed szybkim zużyciem czy też zniszczeniem i dla utrzymania w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem. Tak więc zdaniem organu konserwacją są prace wykonywane na bieżąco w węższym zakresie niż roboty budowlane określone jako remont.

Natomiast w innej interpretacji indywidualnej z dnia 26 sierpnia 2019 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.337.2019.1.RM, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że wykonywane przez podatnika czynności serwisu, konserwacji i naprawy pochłaniaczy dymu nie mogą być uznane za roboty konserwacyjne objęte 8% stawką VAT. Usługi te nie dotyczą bowiem budynku lub jego części, lecz zamontowanego w budynku urządzenia w postaci pochłaniacza dymu.

Usługi związane z wyżywieniem

Ponadto od 1 kwietnia 2020 r. zacznie obowiązywać dodany do art. 41 ust. 12f, w którym określono stawkę podatku właściwą dla czynności dokonywanych w szeroko pojętej działalności związanej z wyżywieniem.

Zgodnie z tym przepisem stawka w wysokości 8% VAT będzie miała zastosowanie do dostawy towarów i świadczenia usług identyfikowanych według PKWiU w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), z wyłączeniem sprzedaży: napojów (w tym ich przygotowania i podania), towarów nieprzetworzonych przez podatnika - opodatkowanych stawką w wysokości 23% VAT, jak również dań, których składnikiem są homary i ośmiornice oraz inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne (m.in. kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz przetwory z nich, kawior oraz namiastki kawioru.

Regulacja ta stanowi zasadniczo kontynuację obowiązujących dotychczas przepisów dotyczących opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez lokale gastronomiczne. Obecnie regulacje te zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie stawek obniżonych. Zaproponowane brzmienie dodawanego ust. 12f w art. 41 ustawy o VAT wskazuje, że niezależnie od tego, jak dana czynność będzie traktowana w świetle przepisów o VAT, tj. zarówno jako dostawa towarów, jak i świadczenie usług, jeżeli będzie sklasyfikowana w dziale 56 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015 r., będzie do niej miała zastosowanie 8% stawka VAT.

Oznacza to, że na stawkę podatku, jaka będzie stosowana do dostawy towaru dokonywanej przez placówkę gastronomiczną nie będzie miało wpływu to, jak jest on sklasyfikowany według Nomenklatury scalonej (CN), jeżeli jego wydanie będzie identyfikowane według PKWiU 2015 r. w grupowaniu 56 - Usługi związane z wyżywieniem (stosowne zastrzeżenie zostało zawarte w art. 41 ust. 2 i 2a ustawy o VAT).

Podkreślić więc należy, że podobnie jak miało to miejsce w poz. 7 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek obniżonych, będzie obowiązywało zastrzeżenie o wyłączeniu ze stawki obniżonej określonych produktów, a więc:

1) napojów innych niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do ustawy o VAT lub w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym ich przygotowania i podania,

2) towarów nieprzetworzonych przez podatnika, innych niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do ustawy lub w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie (np. dania z homarami, ośmiornicami czy krewetkami, do których stosowana jest stawka podstawowa w wysokości 23%),

3) posiłków, których składnikiem są towary wskazane jako wyłączone z grupowań wymienionych w poz. 2 i 11 załącznika nr 10 do ustawy 9 "owoce morza").

Zatem do sprzedaży przez placówkę gastronomiczną takich produktów jak np. kawa, baton czekoladowy czy też danie z homarami, ośmiornicami, krewetkami itd. będzie miała zastosowanie 23% stawka VAT.

Definicja budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, co do zasady, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12 oraz obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, a także mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, ze zm.), funkcjonalnie z nimi związaną.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106)


autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 2020-02-27

Rozliczanie VAT w obrocie krajowym w orzecznictwie i interpretacjach indywidualnych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Zmiany w VATPKWiU