Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiany w Kodeksie pracy dla pracowników i pracodawców w 2023 roku

Ewelina Czechowicz 15.12.2022 06:30 (aktualizacja: )

Nowy rok przyniesie sporo zmian, które dotkną pracowników i pracodawców. W 2023 roku pracownicy mają doczekać się uregulowania pracy zdalnej w Kodeksie pracy. Nowe uprawnienia mają zostać przyznane pracującym rodzicom by łatwiej im było godzić pracę z życiem rodzinnym. Na pracodawców czekają nowe obowiązki i obciążenia. Prezentujemy najważniejsze zmiany w prawie pracy.  

Nowa stawka minimalna wynagrodzenia, uregulowanie pracy zdalnej, kontrola trzeźwości, zmiany dla pracujących rodziców to najważniejsze zmiany jakie czekają pracowników w 2023 r.

Zmiana pensji minimalnej dwukrotnie w 2023 r.

Od pierwszego stycznia 2023 roku będzie obowiązywał rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2023 roku pracowników czekają dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2023 pensja minimalna wyniesie 3490 zł brutto, z kolei od 1 lipca 2023 r wyniesie aż 3600 zł brutto.

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia brutto, wzrośnie również kwota netto, czyli ta, którą pracownik otrzymuje najczęściej na rachunek bankowy. Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna netto na umowie o pracę wyniesie 2709 zł, a od 1 lipca 2023 r. – 2784 zł.

Zmiana stawki godzinowej na umowie zlecenia w 2023 r.

Minimalna stawka godzinowa obowiązuje zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Za sprawą rządowego rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku jej wartość również wzrośnie dwa razy i wyniesie:

  • 22,80 zł brutto – od 1 stycznia 2023 roku,
  • 23,50 zł brutto – od 1 lipca 2023 roku.

Zmiany w kodeksie pracy w 2023 

16 listopada 2022 r. komisja nadzwyczajna ds. zmian kodyfikacyjnych rozpatrzyła projekt ustawy Kodeks pracy i skierowała go do dalszych prac w Sejmie.  30 listopada 2022 r. Sejm przyjął projekt zmian do Kodeksu pracy. Aktualnie nowe przepisy są procedowane przez Senat.

Dłuższe vacatio legis dla pracy zdalnej 

W najnowszej wersji projektu zmian przepisów dotyczących pracy zdalnej wprowadzono zapis wydłużający vacatio legis z 14 dni do dwóch miesięcy. Stąd pracodawcy mają mieć więcej czasu na wprowadzenie nowych regulacji i dostosowanie się do nowych warunków. 

Zmiany dla pracowników i pracodawców w 2023 roku

Źródło: shutterstock

Nowe regulacje w zakresie pracy zdalnej

Zgodnie z treścią procedowanych przepisów pod pojęciem pracy zdalnej będzie rozumiana praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Do świadczenia pracy zdalnej pracownik będzie musiał wyrazić zgodę przy zawieraniu umowy o pracę lubw trakcie zatrudnienia. Natomiast na polecenie pracodawcy oddelegowanie pracownika do pracy zdalnej możliwe będzie, pod warunkiem złożenia przez pracownika oświadczenia o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do świadczenia w taki sposób pracy, jedynie w dwóch wypadkach:

  1. w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
  2. gdy jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe.

Nowe obowiązki dla pracodawców i pracowników

Wprowadzenie pracy zdalnej będzie wymagało tego by pracodawca dostarczył pracownikowi niezbędnych materiałów i narzędzi pracy, zapewnił pomoc techniczną i szkolenia. Pracodawca będzie musiał też pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych  do wykonywania pracy zdalnej.

Okazjonalna praca zdalna

W projekcie zmian do Kodeksu pracy zawarto również przepisy pozwalające na okazjonalne świadczenie pracy zdalnej do 24 dni w roku kalendarzowym.  Zgodnie z projektowanymi przepisami pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży. Chyba, że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych.

Prewencyjna kontrola trzeźwości pracowników

W 14 dni od uchwalenia zmian w Kodeksie pracy mają wejść w życie przepisy dotyczące prewencyjnej kontroli trzeźwości. Zgodnie z projektem pracodawca będzie miał możliwość przeprowadzenia kontroli tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia.

Pracodawcy, którzy zdecydują się na wprowadzanie kontroli badania trzeźwości, będą zobowiązani do określenia w aktach wewnątrzzakładowych grupy lub grup pracowników podlegających kontroli oraz sposobu jej przeprowadzania, a także do zachowania odpowiednich zasad przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z kontrolą. 

Zmiany dla rodziców na razie tylko w planach

2023 rok ma przynieść również zmiany w Kodeksie pracy, które mają dotyczyć pracujących rodziców. Zmiany są wynikiem potrzeby wdrożenia dyrektywy unijnej, która miała zacząć obowiązywać już w sierpniu 2022 r. Więcej o zmianach warto przeczytać w artykule:

Work-life balance dla Polaków. "Pudrujemy trupa" - Bankier.pl

Nowe przepisy mają ułatwić rodzicom łączenie pracy i wychowania dzieci. Jaki będzie ich ostateczny kształt będzie informować na bieżąco na łamach PIT.pl

 

Kodeks pracyPraca zdalnaWymiar czasu pracyHOT