Zleceniobiorcy mogą dostać dodatkowe pieniądze z ZUS. Muszą jednak złożyć wniosek

Iwona Maczalska

Zakład Ubezpieczeń Społecznych po dwóch ostatnich wyrokach Sądu Najwyższego zmienił podejście do zasad liczenia zasiłków chorobowych w przypadku pracowników na umowach cywilnoprawnych. Co się zmieniło i kto może wnioskować o wypłatę wyrównania?

» Zmiany w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

Od wielu lat Zakład Ubezpieczeń Społecznych naliczał zasiłki chorobowe osobom, które były na etatach i dodatkowo dorabiały na umowach cywilnoprawnych - kierując się zasadą, że przychód uzyskany przez zleceniobiorcę z umowy cywilnoprawnej jest składnikiem wynagrodzenia, który nie tylko obowiązuje wyłącznie do określonego terminu, lecz również jest uwzględniany w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – również wyłącznie w czasie jej obowiązywania. Oznacza to, że jeśli umowa zlecenia zakończyła się przed zwolnieniem lekarskim zleceniobiorcy lub w jego trakcie, to już od tego momentu ZUS nie uwzględniał jej przy wyliczaniu zasiłku chorobowego. Wpływało to bezpośrednio na wysokość wypłacanego z ZUS zasiłku chorobowego, znacząco go obniżając.

W związku z dwoma ważnymi wyrokami Sądu Najwyższego (z 21 lutego 2019 r., sygn. akt I UK 460/17, oraz z 19 września 2019 r., sygn. akt II UK 87/18), które bezpośrednio dotknęły tej kwestii, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił interpretację przepisów. Jest to bardzo korzystne dla zleceniobiorców.Wielu z nich po złożeniu wniosku o ponowne przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, będzie mogło liczyć na wypłatę różnicy między wypłaconym a należnym zasiłkiem.

Zleceniobiorcy otrzymają dodatkowe pieniądze z ZUS

Źródło: shutterstock

Zmiana interpretacji przepisów ZUS. Wyższe zasiłki chorobowe dla zleceniobiorców

Wspomniane powyżej wyroki Sądu Najwyższego wpłynęły bezpośrednio na zmianę podejścia ZUS do interpretacji obowiązujących przepisów. Co zatem się zmieniło?

Jak informuje ZUS na swojej stronie internetowej ,, Przypominamy o ważnej zmianie dotyczącej podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej ze swoim pracodawcą powinien zostać przyjęty w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego niezależnie od tego, czy umowa zlecenia się zakończyła, czy nadal trwa”. Jak dodaje ZUS ,, Zasadę tę należy stosować w bieżących sprawach, ale ubezpieczony może wystąpić z wnioskiem dotyczącym wcześniejszego okresu”. Co to oznacza dla zleceniobiorców?

Zmiana interpretacji przepisów dotknie bezpośrednio zleceniobiorców, którzy byli na etacie a dodatkowo mieli z pracodawcą podpisaną umowę zlecenie. Osoby te, jeśli ich umowa zakończyła się przed zwolnieniem lekarskim lub w jego trakcie, mogą wnioskować do ZUS o uregulowanie różnicy pomiędzy wypłaconym a należnym zasiłkiem. Był on prawdopodobnie znacząco niższy od przysługującego.

 

Ważny wniosek o ponowne naliczenie zasiłku

ZUS nie dokona automatycznej weryfikacji wszystkich wypłaconych w ostatnich latach zasiłków chorobowych zleceniobiorcom. Osoby zainteresowane ponownym przeliczeniem zasiłku chorobowego zobowiązane są do złożenia w ZUS wniosku o ponowne przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i przyjęcia do niej przychodu z umowy zlecenia. Wówczas dopiero ZUS przeliczy tą podstawę i dopłaci różnicę między wypłaconym a należnym zasiłkiem. Jak informuje Zakład ,,Zasady te obowiązują także płatników składek, którzy sami wypłacają swoim ubezpieczonym zasiłki”.

 

3 lata na złożenie wniosku

Wszystkie osoby ubezpieczone, których dotyczy powyższy przypadek mają 3 lata na złożenie wniosku. Jak tłumaczy bowiem Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,, Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 3 lat od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje (na podstawie art. 67. ust. 4 ustawy zasiłkowej)”.

 

Więcej o nowej interpretacji przepisów i postępowaniu ZUS znajdziesz w artykule ,, Zmiany w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego” oraz w Komentarzu do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - wybrane zagadnienia dostępnym tutaj.

Umowa zlecenieChoroba, wypadekZasiłkiZUSFormy zatrudnienia