Zerowy PIT dla młodych a kwota wolna od podatku

Katarzyna Sudaj

Czy młode osoby do ukończenia 26. r.ż., które obejmie ulga „Bez PIT dla młodych” w 2019 roku, będą mogły skorzystać na początku 2020 roku ze zwrotu podatku w zeznaniu rocznym z tytułu kwoty wolnej od podatku?

[aktualizacja 05.07.2019 r.]:Sejm przyjął zerowy PIT dla młodych

1 sierpnia ma wejść w życie nowelizacja ustawy o PIT wprowadzająca nową ulgę podatkową – zerowy PIT dla młodych. Ci pracownicy, którzy złożą u swojego pracodawcy pisemne oświadczenie , że jego dochody w całości są objęte zwolnieniem z PIT, już w sierpniu otrzymają wyższe wynagrodzenie – bez potrąconej zaliczki na podatek.

Młodzi zastanawiają się, czy w przypadku objęcia ich przychodów zwolnieniem z PIT, będą mogli skorzystać jeszcze z kwoty wolnej od podatku? Przypomnijmy, że zwolnienie z podatku dochodowego będzie dotyczyło przychodów do pewnego limitu:

  • do kwoty brutto 35.636,67 zł w 2019 roku, oraz
  • do pełnego limitu 85.528,00 zł w 2020 roku.

Limit jest łączny dla wszystkich umów o pracę, zleceń itd.

Kwota wolna od podatku dla przychodów ponad limit dla zerowego PIT

Dopiero po przekroczeniu tej kwoty przychodów, będzie mieć zastosowanie opodatkowanie według skali podatkowej, a razem z opodatkowaniem pojawia się możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku. Dla przykładu, w 2020 roku (gdy będzie obowiązywał pełen limit dla ulgi zerowy PIT dla młodych) w stosunku do nadwyżki ponad 85.528 zł będzie można skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek. W ten sposób jeszcze do 8.000 zł dochodu (czyli przychód po odliczeniu kosztów) skorzysta się z braku opodatkowania. Innymi słowy, przychód roczny musi przekroczyć pierwszy próg podatkowy, czyli 85.528,00 zł (miesięczne wynagrodzenie brutto ponad 7127,33 zł), by z nadwyżki wyłączyć kwotę wolna od podatku.

Jak będzie w 2019 roku?

Dla 2019 roku przy wypłacie wynagrodzenia za miesiące styczeń-lipiec 2019 r. pracodawca automatycznie uwzględniał miesięczną kwotę zmniejszającą podatek - wynikającą z rocznej kwoty wolnej od podatku. Dla wynagrodzeń za miesiące sierpień-grudzień kwota zmniejszająca podatek będzie mogła być uwzględniania po przekroczeniu limitu przychodów podlegających zwolnieniu z podatku, czyli po przekroczeniu 35.636,67 zł za te pięć ostatnich miesięcy.

Nawet jeśli pracownik zapomni złożyć oświadczenie, to pobrane zaliczki na podatek zostaną mu zwrócone przy rozliczeniu rocznym PIT za cały 2019 rok, czyli na początku 2020 roku. Młody pracownik musi złożyć oświadczenie, aby skorzystać z zerowego PIT w 2019 roku.

Co nadal będzie opodatkowane?

Warto pamiętać, że nowej uldze w PIT podlegają tylko przychody ze stosunku pracy , ze stosunku służbowego, z pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy i z umowy zlecenia. Natomiast opodatkowane na dotychczasowych zasadach pozostaną:

  • dochody z umowy o dzieło,
  • z własnej działalności gospodarczej
  • zasiłki: chorobowy, macierzyński, rehabilitacyjny, dla bezrobotnych,
  • kwoty odpraw, odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę,
  • niektóre świadczenia alimentacyjne na rzecz osób po 25 r.ż (gdy są pozasądowe, lub sądowe – ponad 700 zł miesięcznie), i
  • część stypendiów.

Bez PIT dla młodychKwota wolna od podatkuRozliczenie rocznePIT-37HOT