Zasiłek dla bezrobotnych w 2022 r. - kiedy i na jakich zasadach?

Ewelina Czechowicz

Osoby pozostające bez pracy po spełnieniu określonych warunków mogą otrzymać zasiłek dla bezrobotnych? Kto może otrzymać świadczenie? Ile wynosi  jego wysokość w 2022 roku?

Zasiłek dla bezrobotnych może otrzymać osoba, która zarejestruje się w powiatowym urzędzie pracy (PUP). Żeby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić określone warunki, posiadać co najmniej roczny staż pracy i udowodnić, że pracowała przepracował minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy. Dodatkowo wnioskujący o zasiłek dla bezrobotnych musi wykazać, że za swoja pracę otrzymywał co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym roku minimalne wynagrodzenie wynosi  3010 zł brutto, w ubiegłym była to kwota 2800 zł brutto.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od udokumentowanego stażu pracy, stąd:  

 

  1. Zasiłek w  wymiarze   80 proc. świadczenia otrzymają osoby,  których staż pracy nie przekracza 5 lat;
  2. Zasiłek podstawowy 100 proc. świadczenia przysługuje osobom, których staż pracy wynosi od od 5 do 20 lat;
  3. Zasiłek podwyższony w wysokości 120 proc. otrzymać może osoba, która przepracowała ponad 20 lat

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w kwocie netto i brutto w 2022 r.

 

80 % kwoty zasiłku

(staż pracy poniżej 5 lat)

100 % kwoty zasiłku

(staż pracy od 5 do 20 lat)

120 % kwoty zasiłku

(staż pracy powyżej 20 lat)

Zasiłek przez pierwsze 3 miesiące 

992,64 zł brutto

855,36 zł netto

1240,80 zł brutto 

1058,13 zł netto

1488,96 zł brutto

1260,99 zł netto

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych po upływie 90 dni

779,52 zł brutto

681,44 zł netto

974,40 zł brutto

840,70 zł netto

1169,28 zł brutto

1000,06 zł netto

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

 

Kiedy następuje wypłata zasiłku dla bezrobotnych?  

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest z dołu. W przypadku, nabycia prawo do zasiłku w trakcie trwania miesiąca przysługuje on proporcjonalnie za dni kiedy osoba dokonała rejestracji w urzędzie pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych w 2022 r.

Źródło: shutterstock

Czas na który może zostać przyznany zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych może być wypłacany przez:

  • 180 dni:
  1. dla mieszkańców powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
  •  przez 365 dni dla:
  1. mieszkańców powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
  2. dla osób powyżej 50. roku życia i posiadających co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku;
  3. dla osób mających na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez wnioskującego o zasiłek;
  4. dla osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Trzeba pamiętać, że okres pobierania zasiłku może zostać skrócony o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku.

Okres pobierania świadczenia może również zostać wydłużony o czas, przez który przysługiwałby kobiecie, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński, w przypadku urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu,

Dodatkowe świadczenia dla bezrobotnych w 2022 r.

Osoby bezrobotne, które zostały skierowane na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie lub podejmują dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych albo w szkole wyższej w formie studiów niestacjonarnych, mogą otrzymać z PUP stypendium. Ponadto osoby, które samodzielnie znajdą nową pracę maja możliwość uzyskania dodatku aktywizacyjnego. Poza tymi świadczeniami możliwe jest uzyskanie wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne. Stąd też,  620,40 zł brutto otrzyma osoba, która samodzielnie znajdzie pracę. Za kontynuowanie szkolenia na które wysłał bezrobotnego PUP po samodzielnym znalezieniu pracy bezrobotny otrzyma 248,20 zł brutto. 248,20 zł otrzyma także osoba, która wykorzysta czas bezrobocia na studia podyplomowe. Z kolei osoby bezrobotne będące na zasiłku przedemerytalnym otrzymają 1210,99 zł brutto. Osoby, które skorzystają  ze stypendiów szkoleniowych, stażowych, lub na przygotowanie zawodowe dorosłych mogą liczyć na 1489 zł brutto.

Utrata prawa do zasiłku

Zasiłek zwykle przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Jednak są sytuacje, kiedy można go stracić. Utracić prawo do zasiłku można w przypadku odmowy podjęcia zatrudnienia wskazanego przez PUP, odmowy wzięcia udziału w szkoleniu czy stażu. Prawo do zasiłku utraci również osoba, która podejmie zatrudnienie.

Jak zarejestrować się w PUP?

W urzędzie pracy można online, korzystając ze strony https://www.praca.gov.pl lub zgłaszając się osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Kodeks pracyFormy zatrudnienia