Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Zasady opłacania grudniowej zaliczki na pdof

Gazeta Podatkowa

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, korzystający z opodatkowania na zasadach ogólnych, zaliczkę na pdof za grudzień lub ostatni kwartał roku podatkowego regulują w styczniu następnego roku podatkowego. Jest ona jedyną zaliczką, w stosunku do wpłaty której przedsiębiorca ma wybór: może ją wpłacić, jednak jednocześnie dochowując ustawowych warunków, może być z niej zwolniony.

Roczne rozliczenie zamiast zaliczki

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych powinny w trakcie roku podatkowego wpłacać zaliczki na poczet zobowiązań wynikających z tego tytułu co miesiąc, bądź - jeżeli są do tego uprawnione - raz na kwartał. Z art. 44 ust. 6 ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) wynika, że wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał roku, jedni i drudzy dokonują zasadniczo do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Uregulowania zawarte w tym przepisie dają im jednocześnie możliwość niepłacenia zaliczki za ostatni okres rozliczeniowy (tj. miesiąc bądź kwartał). Jest ona jednak uwarunkowana koniecznością rozliczenia się przez takich przedsiębiorców z podatku dochodowego za cały rok znacznie wcześniej niż wskazują na to ogólne przepisy obowiązujące w tym zakresie.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2021.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Dla przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej podstawowym, granicznym terminem do złożenia PIT-36, a dla tzw. liniowców - PIT-36L, jest 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym samym terminie powinni wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników (art. 45 ust. 1 i 4 ustawy o pdof). Uniknąć wpłaty ostatniej zaliczki na podatek za dany rok podatkowy mogą przedsiębiorcy, którzy przed upływem terminu do jej wpłaty (czyli do 20 stycznia następnego roku podatkowego, a w 2019 r. - 21 stycznia z uwagi na to, że 20. przypada w niedzielę) dokonają rocznego rozliczenia podatku w wyniku złożenia zeznania. Trzeba jednak pamiętać, że samo złożenie rocznego PIT do 20 stycznia nie zwalnia od wpłaty zaliczki - w tym samym terminie musi nastąpić zapłata wynikającego z zeznania podatku (jeśli taki wystąpi). Podobnie złożenie zeznania za dany rok podatkowy do 20 stycznia następnego roku, ale jednoczesna zapłata podatku z tego zeznania już po tej dacie, nie zwalnia podatnika z zapłaty zaliczki na podatek za grudzień (przykład).

Baza do wyliczenia zaliczki

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi opodatkowanymi na zasadach ogólnych i prowadzący podatkowe księgi przychodów i rozchodów dochód zasadniczo wyliczają jako różnicę pomiędzy wynikającym z księgi podatkowej przychodem a kosztami jego uzyskania. Wysokość przychodów, jak i wysokość kosztów, ustala się przy tym w rachunku narastającym, tj. według sum przychodów i kosztów wykazanych w podatkowej księdze od początku roku.

Z kolei podstawę opodatkowania u podatników, którzy na koniec miesiąca sporządzają remanent towarów, surowców i materiałów pomocniczych, określa się w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o pdof. Z przepisu tego wynika, że dochód ustala się jako różnicę pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania:

  • powiększoną o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków - jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa od remanentu początkowego, lub
     
  • pomniejszoną o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego - jeśli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Przedsiębiorcy, którzy w trakcie roku przy ustalaniu dochodu wyliczając zaliczki na podatek uwzględniają różnice remanentowe, mogą mieć wątpliwości czy ustalając zaliczkę za ostatni okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał) roku podatkowego, również powinni ustalać dochód z uwzględnieniem różnic remanentowych. Mogą one mieć swoje źródło w § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728 ze zm.), który obliguje ich do sporządzenia spisu z natury na koniec każdego roku podatkowego, tj. na dzień 31 grudnia.

Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 30 stycznia 2017 r. stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa wskazało, że przy ustalaniu dochodu w celu obliczenia zaliczki za grudzień (ostatni kwartał) podatnik może, ale nie musi uwzględniać sporządzonego na dzień 31 grudnia remanentu (niezależnie od tego, czy zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o jego sporządzeniu, czy też nie). W konsekwencji podjęcie decyzji o uwzględnieniu spisu z natury sporządzanego na 31 grudnia 2018 r., przy ustalaniu dochodu na potrzeby obliczenia zaliczki za pdof za grudzień lub ostatni kwartał 2018 r., leży wyłącznie w gestii podatnika.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że jeżeli podatnik w trakcie 2018 r. sporządził spis z natury i obliczał dochód z uwzględnieniem różnic remanentowych, to ustalając dochód na potrzeby obliczenia zaliczki za grudzień 2018 r. (ostatni kwartał 2018 r.), zobowiązany jest przyjąć jako remanent początkowy ten sporządzony na 1 stycznia, a jako końcowy - spis z natury na 31 grudnia 2018 r., co oznacza, że ma on obowiązek uwzględnić różnice remanentowe pomiędzy wartością spisu z natury na początek i koniec tego roku podatkowego.

Przykład

Przedsiębiorca-liniowiec opłacał w 2018 r. miesięczne zaliczki na pdof.

Wariant I - podatnik złoży PIT-36L za 2018 r. np. w dniu 14 stycznia 2019 r. i 18 stycznia 2019 r. i zapłaci wynikające z tego zeznania zobowiązanie w podatku dochodowym. W takiej sytuacji będzie on zwolniony z obowiązku dokonania wpłaty zaliczki za grudzień 2018 r.

Wariant II - podatnik złoży zeznanie PIT-36L za 2018 r. np. w dniu 14 stycznia 2019 r., ale zapłaty wynikającego z tego zeznania zobowiązania w podatku dochodowym chce dokonać dopiero w lutym 2019 r. W takiej sytuacji będzie on zobowiązany do dokonania wpłaty zaliczki za grudzień 2018 r.


autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 2019-01-07

Najnowsze interpretacje w zakresie PIT i CIT . Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Płatnik PITPodatek PIT