Zaliczki na PIT 2018 od firm do 1000 zł podatku – zasady rozliczeń

Piotr Szulczewski 11.12.2017 09:00 (aktualizacja: )

Od 2018 r. do limitu 1000 zł należnego podatku PIT, nie trzeba płacić zaliczki na podatek dochodowy z tytułu działalności gospodarczej.

Zaliczki na PIT 2018 od firm do 1000 zł podatku – zasady rozliczeń

Zaliczki na PIT 2018 od firm do 1000 zł podatku / YAY foto

 

Nowa zasada pozwala nie tylko na wydłużenie okresu bez zaliczek na podatek, ale również na skorzystanie już w trakcie roku całej wartości kwoty zmniejszającej podatek – wynoszącej w 2018 r. 1440 zł. Ustalenie limitu oraz zasady opłacania zaliczek po jego przekroczeniu wymagać może szeregu kalkulacji.

Nowe zasady opłacania zaliczek są dobrowolne – przedsiębiorca ma prawo, a nie obowiązek płacić zaliczki dopiero po przekroczeniu 1000 zł podatku. Uprawnienie dotyczy podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej, jak również 19% -wym podatkiem liniowym. Prawo do korzystania z nowej zasady opłacania zaliczek dotyczy zarówno tych podatników, którzy wybiorą system ich płacenia miesięcznie, jak i kwartalnie.

Prawo przysługuje również podatnikom CIT (podatku dochodowego od osób prawnych), nie mają go natomiast prowadzący działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Nie trzeba składać żadnych oświadczeń w sprawie opłacania zaliczek dopiero po przekroczeniu 1000 zł podatku. Podatnik opłaca je samodzielnie albo od pierwszego wypracowanego dochodu, albo po przekroczeniu limitu 1000 zł.

Zasady opłacania zaliczek na PIT w 2018 r.

Zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku nie muszą płacić przedsiębiorcy, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł. Ustalenie tej wartości wymaga wprowadzenia dodatkowego alertu w prowadzonej księgowości. Należy bowiem ustalić limit w oparciu o zapłacone składki ZUS, zdrowotne, a także o nowe zasady skali podatkowej.

Przepisy przy ustalaniu zaliczek na podatek nakazują stosować uproszczoną kwotę zmniejszającą podatek. Zgodnie z art. 27 ust. 1b ustawy o PIT, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali (85,528 zł) kwota zmniejszająca podatek wynosi 556 zł 02 gr rocznie. Jednak przy uproszczeniu zasad opłacania zaliczek, przepisy wyraźnie mówią o ustalaniu kwoty „należnego podatku” w wartości nie wyższej niż 1000 zł, a nie odsyłają do art.27 ust. 1b zatem nakazują ustalać go według skali stosując pełne kwoty zmniejszające podatek. Pozwala to na wykorzystanie na samym początku pełnej kwoty zmniejszającą – czyli odjęcie od należnego podatku 1440 zł (lub podatku obliczonego po odjęciu właściwej dla podatnika kwoty wolnej), a dopiero po takiej wartości ustalanie 1000 zł podatku.

Przykład

Podatnik posiada w styczniu 2018 r. dochód 14000 zł. Zapłacił w styczniu 812,61 składek ZUS, podstawa obliczenia podatku po zaokrągleniu wynosi zatem 13187 zł, a należny podatek – 1 818 zł (18% minus kwota zmniejszająca). Składka na ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w styczniu to 255,99, podatek zatem wyniósł 1562 zł. Podatek podlega zapłacie w kwocie 1562 zł. Jeśli wyniósłby 990 zł, podatnik nie zapłaciłby zaliczki.

Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.

Powyższa zasada generuje szereg kłopotów przy stosowaniu kwoty wolnej w kolejnych miesiącach, ze względu bowiem na to, że zmienia się ona w zależności od wartości podstawy opodatkowania, podatnik ma problem przy ustaleniu kwoty zmniejszającej w kolejnych miesiącach (np. dochód za styczeń to 6000 zł – a kwota zmniejszająca to 1440 zł, w lutym będzie on wynosił już łącznie od początku roku 9000 zł a kwota zmniejszająca – będzie niższa niż jeszcze w styczniu). Tym niemniej zaliczkę ustala się za miesiąc, więc w każdym miesiącu osobno należy obliczyć, czy przekroczono limit 1000 zł podatku.

Rozliczenie roczne PIT a kwoty zaliczek

Przesunięcie momentu, od którego opłacane są w 2018 r. zaliczki na podatek nie ogranicza obowiązku zapłaty podatku również od kwoty dochodu na tyle niskiej, że zaliczka nie musiała być opłacana w trakcie roku. Podatek wynikać będzie z rozliczenia rocznego PIT.

Przykład

Podatnik nie płacił cały rok zaliczki, bo dochód był tak niski, że podatek od stycznia do grudnia wyniósł 950 zł. W rozliczeniu rocznym do 30 kwietnia 2019 r. będzie jednak musiał wykazać przychód, koszty dochód – i zapłacić podatek w powyższej wysokości. Przesunie się zatem termin zapłaty określonej kwoty – zaliczki nie wystąpią, ale podatek roczny – będzie trzeba zapłacić.

Piotr Szulczewski, PIT.pl

Podatek PITPłatnik PIT