Wyrok WSA: Usługi gastronomiczne z 3 % stawką ryczałtu

Ewelina Czechowicz

Osoby prowadzące działalność gospodarczą często muszą dokonywać wyborów. Najpierw co do formy działalności, zasad opodatkowania, a po wyborze ryczałtu jako sposobu opodatkowania wybrać właściwą jego stawkę. Dotąd sporo problemów z wyborem właściwej stawki  na ryczałcie mieli przedsiębiorcy z branży IT, okazuje się, że nie tylko oni chcą płacić niższe podatki. W branży cateringowej również zdarzają się takie przypadki, doświadczył ich przedsiębiorca, którego sprawa trafiła na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Sąd przyznał podatnikowi racje, i prawo do stosowania niższej stawki ryczałtu.

Podatki dla rozpoczynających działalność gospodarczą: przewodnik po formach opodatkowania — PIT.pl

Spór o stawkę ryczałtu — kiedy podatnik nie zgadza się z Dyrektorem KIS

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem, który wystąpił o interpretację indywidualną. Wnioskodawca świadczy usługi z branży cateringowej, których zakres obejmuje:

  • przygotowywanie i dostarczanie ciepłych posiłków we wskazane przez klienta miejsce bez dodatkowej obsługi (głównie dostawa dań do zakładu pracy),
  • przygotowywanie i dostarczanie ciepłych posiłków we wskazane przez klienta miejsce z dodatkową obsługą polegającą na podziale posiłków w bufecie klienta ze zbiorczych opakowań na porcje i następnie na odbiorze i myciu naczyń po zakończonej konsumpcji, natomiast bez obsługi kelnerskiej,
  • przygotowywanie i serwowanie ciepłych posiłków w miejscu przygotowania.

Przedsiębiorca w złożonym wniosku wskazał, że jedna z wynajmowanych przez niego kuchni jest wykorzystywana do przygotowywania posiłków. W pozostałych czterech pomieszczeniach przedsiębiorca nie przyrządza dań, lecz już gotowe dania są przewożone samochodami dostawczymi. W kuchniach tych przygotowane posiłki są tylko przekładane ze zbiorczych opakowań do pojedynczych naczyń, wydawane na miejscu (tj. w stołówce usytuowanej przy kuchni), a po zakończonej konsumpcji naczynia i sztućce są zbierane i myte. Dowóz posiłków, nie jest osobną usługą, lecz nieodzownym (integralnym) elementem kompleksowej usługi przygotowania posiłków z dowozem.

Programiści z korzystnym wyrokiem sądu. Z ulgi IP BOX skorzysta więcej podatników? - Bankier.pl

Wyrok WSA: Usługi gastronomiczne z 3 % stawką PIT

Źródło: Shutterstock

Wnioskodawca uznał, że całość przychodów osiąganych z powyższego tytułu powinna podlegać opodatkowaniu stawką 3% ryczałtu przewidzianą dla usług gastronomicznych. W ocenie przedsiębiorcy, w momencie ustalania zakresu działalności gastronomicznej nie należy brać pod uwagę symbolu PKWiU, ponieważ przepisy ustawy ryczałtowej w ogóle nie odnoszą się w tym zakresie do PKWiU. Podatnik wskazał, że dla zastosowania 3% stawki ryczałtu  istotne są czynności obejmujące przygotowanie posiłków.

OC pracodawcy – czyli dlaczego warto ubezpieczyć się, od szkód, których może doznać pracownik — PIT.pl

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika

W interpretacji z 10 marca 2023 r. nr 0113 KDIPT2-1.4011.1095.2022.2.ID Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej tylko częściowo przyznał rację wnioskodawcy, potwierdzając, że przygotowanie i serwowanie ciepłych posiłków w miejscu przygotowania (PKWiU 56.29.20.0 – usługi stołówkowe) może korzystać ze stawki ryczałtu w wysokości 3%. Dyrektor KIS wskazał, że według niego catering stanowi osobną usługę, dla której właściwą jest stawka 8,5 % ryczałtu. Przedsiębiorca zaskarżył wydane rozstrzygnięcie do Sądu, gdzie zapadł

Korzystny wyrok dla podatnika

Wyrokiem z 18 lipca 2023 r., I SA/Gd 358/23 Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił rozstrzygnięcie Dyrektora KIS. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny, jednak sąd w wydanym rozstrzygnięciu wskazał, że definiując działalność gastronomiczną, ustawodawca posługuje się zwrotem „usługi związane z przygotowaniem posiłków oraz sprzedażą posiłków i towarów”. Według Sądu dla uznania danej usługi za działalność gastronomiczną konieczne jest, aby podstawowym świadczeniem realizowanym w ramach tej usługi było przygotowanie lub sprzedaż posiłku. Inne świadczenia muszą być wówczas świadczeniami pomocniczymi, aby mogły kwalifikować się jako działalność gastronomiczna.

Sąd uznał, że w zakresie usług gastronomicznych ustawodawca nie referuje do symboli PKWiU. W ocenie Sądu przez działalność gastronomiczną należy także rozumieć usługę cateringu, co oznacza, że może ona korzystać z opodatkowania stawką 3% ryczałtu.

Podatki 2023RyczałtFormy opodatkowaniaKsięgowość