Wypłata zaliczki na poczet zysku dla komplementariusza w trakcie roku - problem nadal nierozwiązany

Redakcja PIT.pl

Pomimo ważnego i korzystnego dla podatników wyroku NSA z dnia 3 grudnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 2048/18) w zakresie poboru zryczałtowanego 19% podatku od wypłacanych zaliczek na rzecz komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych (S.K.A.), fiskus nadal stoi na niekorzystnym dla podatników stanowisku.

» Od 1 stycznia 2023 r. obowiązkowe składki ZUS dla komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej

Jak słusznie zauważył NSA, jeżeli do obliczenia wysokości podatku od komplementariusza, zgodnie z art. 30a ust. 6a ustawy o PIT konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego S.K.A., to obowiązek podatkowy komplementariusza powstały z chwilą wypłaty mu zaliczki na poczet udziału w zyskach przekształci się w zobowiązanie podatkowe w momencie obliczenia dochodu tej spółki. Dopiero wówczas znana będzie wysokość podatku do zapłaty przez komplementariusza. W konsekwencji, w tym momencie płatnik będzie mógł zrealizować swój obowiązek w postaci obliczenia podatku, w dalszej kolejności pobrania go i wpłacenia właściwemu organowi podatkowemu.

» Niższe podatki w "Polskim ładzie"? Spółka komandytowo-akcyjna nie dla wszystkich

Wyrok NSA w sprawie 19% PIT od komplementariuszy

Źródło: shutterstock

Fiskus w opozycji do sądów

W najnowszych interpretacjach z 18 listopada 2022 r. (sygn.0115-KDIT1.4011.501.2022.4.AS) czy z 16 listopada 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2 3.4011.570.2022.3.SJ) fiskus wskazał, że S.K.A. jako płatnik – zgodnie z art. 41 ust. 4e ustawy – będzie obowiązana pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów wypłacanych komplementariuszowi z tytułu udziału w zysku w formie zaliczek na poczet zysku.

Organ zastrzegł przy tym, iż nie ma możliwości stosowania pomniejszenia, o którym mowa w art. 30a ust. 6a-6c ustawy o PIT w odniesieniu do wypłacanych wspólnikom zaliczek na poczet zysku, jaki spółka może osiągnąć w danym roku podatkowym. Nie będzie bowiem znana kwota podatku należnego od dochodu spółki komandytowej, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o CIT, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku (zaliczka na poczet udziału w zysku) został uzyskany. Spółka w takiej sytuacji powinna pobierać więc podatek według stawki 19%, bez pomniejszeń. Co istotne, pomniejszenie nie dotyczy dowolnych przychodów z udziału w zyskach spółki wypłacanych wspólnikom, ale wyłącznie tych przychodów, które wynikają z osiągnięcia przez spółkę zysku za dany rok podatkowy i są wypłatą z tytułu udziału w tym zysku.
Według fiskusa brak podstaw do uwzględnienia kwoty pomniejszenia przez płatnika nie oznacza, że podatnik nie będzie miał możliwości skorzystania z omawianego uprawnienia. W przypadku określenia należnego podatku dochodowego od osób prawnych przez S.K.A. za rok podatkowy, za który została wypłacona komplementariuszowi zaliczka (co nastąpi po zakończeniu roku podatkowego), ustają przeszkody do dokonania odliczenia od wypłaconych w poprzednim roku świadczeń z tytułu zaliczki.

Wówczas komplementariusz może obliczyć należny podatek od otrzymanych świadczeń z tytułu zaliczki na poczet przewidywanego podziału zysku z uwzględnieniem odliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z zasadą określoną w art. 30a ust. 6a-6e ustawy
o PIT. W takim przypadku na podstawie art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej podatnikowi przysługuje prawo do wystąpienia do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych pobranym przez płatnika od przychodów z tytułu wypłaconych przez S.K.A. zaliczek na poczet wypłaty zysku.

Sądy nadal po stronie podatnika

Jak trafnie wskazują kolejne sądy administracyjne w swych orzeczeniach, m.in. WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 22 kwietnia 2022 r. (sygn. akt I SA/Po 701/21) czy WSA w Łodzi w wyroku z dnia 8 czerwca 2022 r. (sygn. akt I SA/Łd 223/22), wypłacając komplementariuszom S.K.A. w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku, S.K.A. nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Ustawodawca w zakresie tego podatku nie wprowadził obowiązku pobierania zaliczek przez płatnika, zaś obliczenie wysokości podatku powinno odbywać się według zasad określonych w art. 30a ust. 6a ustawy o PIT. Jest to natomiast możliwe dopiero po obliczeniu podatku należnego S.K.A. za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.
Obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku od wypłat zysku komplementariuszowi przez spółkę jako płatnika nałożony został w art. 41 ust. 4e ustawy o PIT. Jednoznacznie wynika z niego, że pobór zryczałtowanego podatku powinien nastąpić z uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 6a-6e ustawy o PIT. Świadczy to o tym, iż ustawodawca wprost wskazał, w jaki sposób płatnik powinien obliczyć podatek.

 

Kiedy doczekamy się rozwiązania konfliktu?

Wskazane wcześniej stanowisko NSA, jak dotąd jedyne w tej sprawie, wskazuje jednoznacznie, iż spółka nie jest zobowiązana do pobierania na bieżąco zryczałtowanego podatku dochodowego od zaliczek wypłacanych komplementariuszowi. Biorąc pod uwagę możliwość niepobierania podatku od zaliczek, należy mieć na uwadze, iż organy podatkowe pozostają w tej sprawie nadal nieprzychylne podatnikowi. Oprócz tego, dla podatników pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia, w jaki sposób kalkulować podatek i kiedy go odprowadzić.

Niestety wykluczająca się dotychczas wzajemnie wykładnia sądów administracyjnych i organów podatkowych co do stosowania przepisów prowadzi do chaosu podatkowego wśród komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych, jak i komandytowych, a co za tym idzie, do utrudnienia w podejmowaniu adekwatnych decyzji biznesowych. Na razie jest to problem, który nadal pozostaje nierozwiązany i czekać będzie na swój dalszy finał przed NSA, gdyż wiele z wyroków WSA w tym zakresie pozostaje nieprawomocnych i trafi w najbliższym czasie na wokandę.

 

Autor : Remigiusz Fijak - Partner Associate ID Advisory

RyczałtFormy zatrudnienia