Od 1 stycznia 2023 r. obowiązkowe składki ZUS dla komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej

Ewelina Czechowicz

Już od 1 stycznia 2022 r. komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych będą podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Za sprawą zmian jakie dokonały się na mocy przepisów Polskiego ładu 2.0  komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej uznawani będą za osoby prowadzące działalność pozarolniczą.

Na podstawie nowego pkt 4b w art. 8 ust. 6 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1009) komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych, będą uznawani za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Niższe podatki w "Polskim ładzie"? Spółka komandytowo-akcyjna nie dla wszystkich - Bankier.pl

Obowiązek opłacania składek ZUS przez komplementariuszy 

Obowiązek ubezpieczenia komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej będzie powstawał od dnia wpisania spółki komandytowo-akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z KRS albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce. 

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązkowe składki ZUS dla komplementariuszy

Źródło: shutterstock

Dla komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych  które zostały wpisane do KRS przed 1.1.2023 r., albo dla tych komplementariuszy którzy nabyli udziały w spółce przed tym dniem, od 1.1.2023 r. będzie obowiązkowe ubezpieczenie społeczne w ZUS.

Zmiany w kodach tytułu ubezpieczeń społecznych w ZUS od 1 stycznia 2023 r.

Opisywane zmiany spowodowały potrzebę wprowadzenia zmian w opisach kodów tytułu ubezpieczeń w ZUS. Nowe kody zostały umieszczone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 27.7.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1598). Zmiana przepisów spowodowała, że kod 05 43 w tytule ubezpieczenia od 1 stycznia 2023 roku będzie opisywał:  

  1. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  2. wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  3. akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego jako wkład świadczenie pracy lub usług,
  4. komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.

Formy zatrudnieniaZUS